Kontraktsvilkår - Etiske krav

Grupper: 
 • Totalentreprise
Kategori: 
 • Menneskerettigheter

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Motiv 

Flere bygningsprodukter og -materialer produseres under omgivelser der det er risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden.  

Argument

Leverandøren er forpliktet til å gjennomføre kontrakten på en måte som sikrer respekt for grunnleggende menneskerettigheter i sin leverandørkjede.

Kravformulering: 

Våre Leverandører og Avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Varer som leveres til (navn på oppdragsgiver) skal være fremstilt under forhold som er forenlige med kravene angitt nedenfor. Kravene bygger på sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. I henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UN GP) har selskaper et selvstendig ansvar for å respektere de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene og ILOs kjernekonvensjoner (prinsipp 12). Dette gjelder også for offentlige virksomheter i deres anskaffelser (prinsipp 6).  

Dersom Leverandør bruker underleverandører for å oppfylle denne kontrakt, er Leverandør forpliktet til å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene i leverandørkjeden.

 (1) Forbud mot barnearbeid (ILOs kjernekonvensjoner 138 og 182)

 • Barn under 15 år (14 eller 16 år i enkelte land) skal ikke utføre noen typer arbeid som er til hindring eller skade for deres utdannelse og/eller utvikling.
 • Barn under 18 år skal ikke arbeide nattskift, eller utføre noen typer arbeid som vil sette deres sikkerhet, fysiske og/eller mentale helse i fare.
 • Barn har rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnytting i arbeid.

(2) Forbud mot tvangsarbeid (ILOs kjernekonvensjoner 29 og 105)

 • Tvangsarbeid eller ufrivillig arbeid skal ikke forekomme i noen form, herunder også som et middel for opplæring, straff eller for å fremme arbeidsdisiplin.
 • Arbeidstakere skal ikke måtte levere depositum eller identifikasjonspapirer til arbeidsgiver.
 • Arbeidstakere er fri til å avslutte arbeidsforholdet etter en rimelig oppsigelsestid.

(3) Forbud mot diskriminering (ILOs kjernekonvensjoner 100 og 111)

 • Arbeidstakere skal ikke forskjellsbehandles på grunnlag av kjønn, rase, hudfarge, religion, politisk oppfatning, nasjonal opprinnelse, sosial status, fagforeningsarbeid eller personlige forhold i arbeidssituasjoner eller i tilgang til arbeid.
 • Lønnen skal være lik for likt arbeid.

(4) Forbud mot manglende respekt for fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILOs kjernekonvensjoner 87 og 98)

 • Arbeidstakere og arbeidsgivere har rett til å danne, eller slutte seg til de organisasjoner de selv måtte ønske, og til å drive kollektive forhandlinger og dele innholdet.
 • All aktivitet i forhold til denne organiseringen skal skje helt uten represalier eller andre former for forulemping for deltagerne.
 • Arbeidsgiver må på ingen måte hindre arenaer for møter og kollektive forhandlinger.
 • Der organisasjonsfrihet og retten til kollektive lønnsforhandlinger er begrenset ved nasjonal lov, skal arbeidsgiver legge til rette for, og ikke hindre, parallelle mekanismer til fri og uavhengig organisering og forhandling.

(5) Leverandøren plikter å påse at produksjon av ytelser regulert til denne kontrakten skjer i henhold til produksjonslands nasjonale lovgivning:

Nasjonal lovgivning der produksjon finner sted skal etterleves. Av særlig relevante forhold fremheves 1) lønns- og arbeidstidsbestemmelser; 2) helse, miljø og sikkerhet; 3) regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter; samt 4) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger.

 

(6) OPPFØLGING

Leverandøren er forpliktet til å etterleve punkt 1 – 5 i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Brudd på punkt 1 - 5 innebærer kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter Leverandøren å rette bruddene innen den tidsfrist som Oppdragsgiver bestemmer, så fremt denne ikke er usaklig kort. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig og på den måten Oppdragsgiver bestemmer. Vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelsene kan påberopes av Oppdragsgiver som grunnlag for heving selv om Leverandør retter forholdene. Dersom brudd skjer i leverandørkjeden kan Oppdragsgiver kreve at Leverandøren skifter ut underleverandør(er). Dette skal skje uten kostnad for Oppdragsgiver.

Dersom Leverandøren blir klar over forhold i strid med kontraktsvilkårene, skal Leverandøren rapportere dette til Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold.

Det bekreftes at Leverandøren har lest og forstått kontraktsvilkårene, som gjelder for denne kontrakt.

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandør skal dokumentere kravene ved egenrapportering og / eller oppfølgingssamtaler.

På anmodning fra oppdragsgiver er leverandør forpliktet til å fylle ut egenrapporteringsskjema. I tillegg kan Leverandør legge ved rapport fra uavhengig revisjon foretatt de siste 12 måneder.

Dersom oppdragsgiver krever egenrapportering er Leverandør forpliktet til å innlevere denne innen fire uker fra utsendelse.

Informasjon om kravet: 

Dersom produktene/komponentene dere skal anskaffe innebærer risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden, må det vurderes om det er forholdsmessig å stille etiske krav. I leverandørkjeden til flere bygningsprodukter og -materialer, for eksempel for naturstein, stål og aluminium, gulv, elektronikk med flere, er det påvist risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Ved oppfølging av kravet, og bruk av egenrapporteringsskjema og/eller oppfølgingssamtale, anbefales det å etterspørre informasjon om noen få utvalgte produkter. Velg produkter som det er forbundet høy risiko for brudd på menneskerettigheter til. I rapporten om risikovurdering av brudd på menneskerettigheter i produksjon av bygningsprodukter og -materialer finner du en oversikt over eksempler på produkter og materialer som inngår i bygg, og risikonivå for disse. Du kan også lese mer på Difis høyrisikoproduktliste.

Etter at du har mottatt svar fra leverandøren på egenrapporteringsskjema kan du bruke Difis risikostyringsverktøy for etiske krav til hjelp ved vurdering av svarene.  

Kontraktsvilkåret er utarbeidet av Difi og Initiativ for etisk handel (IEH).

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Motiv

Flere bygningsprodukter og -materialer produseres under omgivelser der det er risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden.  

Argument

Leverandøren er forpliktet til å gjennomføre kontrakten på en måte som sikrer respekt for grunnleggende menneskerettigheter i sin leverandørkjede.

Kravformulering: 

Våre Leverandører og Avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Varer som leveres til (navn på oppdragsgiver) skal være fremstilt under forhold som er forenlige med kravene angitt nedenfor. Kravene bygger på sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. I henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UN GP) har selskaper et selvstendig ansvar for å respektere de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene og ILOs kjernekonvensjoner (prinsipp 12). Dette gjelder også for offentlige virksomheter i deres anskaffelser (prinsipp 6).

Dersom Leverandør bruker underleverandører for å oppfylle denne kontrakt, er Leverandør forpliktet til å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene i leverandørkjeden.

(1) Forbud mot barnearbeid (ILOs kjernekonvensjoner 138 og 182)

 • Barn under 15 år (14 eller 16 år i enkelte land) skal ikke utføre noen typer arbeid som er til hindring eller skade for deres utdannelse og/eller utvikling.
 • Barn under 18 år skal ikke arbeide nattskift, eller utføre noen typer arbeid som vil sette deres sikkerhet, fysiske og/eller mentale helse i fare.
 • Barn har rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnytting i arbeid.

(2) Forbud mot tvangsarbeid (ILOs kjernekonvensjoner 29 og 105)

 • Tvangsarbeid eller ufrivillig arbeid skal ikke forekomme i noen form, herunder også som et middel for opplæring, straff eller for å fremme arbeidsdisiplin.
 • Arbeidstakere skal ikke måtte levere depositum eller identifikasjonspapirer til arbeidsgiver.
 • Arbeidstakere er fri til å avslutte arbeidsforholdet etter en rimelig oppsigelsestid.

(3) Forbud mot diskriminering (ILOs kjernekonvensjoner 100 og 111)

 • Arbeidstakere skal ikke forskjellsbehandles på grunnlag av kjønn, rase, hudfarge, religion, politisk oppfatning, nasjonal opprinnelse, sosial status, fagforeningsarbeid eller personlige forhold i arbeidssituasjoner eller i tilgang til arbeid.
 • Lønnen skal være lik for likt arbeid.

(4) Forbud mot manglende respekt for fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILOs kjernekonvensjoner 87 og 98)

 • Arbeidstakere og arbeidsgivere har rett til å danne, eller slutte seg til de organisasjoner de selv måtte ønske, og til å drive kollektive forhandlinger og dele innholdet.
 • All aktivitet i forhold til denne organiseringen skal skje helt uten represalier eller andre former for forulemping for deltagerne.
 • Arbeidsgiver må på ingen måte hindre arenaer for møter og kollektive forhandlinger.
 • Der organisasjonsfrihet og retten til kollektive lønnsforhandlinger er begrenset ved nasjonal lov, skal arbeidsgiver legge til rette for, og ikke hindre, parallelle mekanismer til fri og uavhengig organisering og forhandling.

(5) Leverandøren plikter å påse at produksjon av ytelser regulert til denne kontrakten skjer i henhold til produksjonslands nasjonale lovgivning:

Nasjonal lovgivning der produksjon finner sted skal etterleves. Av særlig relevante forhold fremheves 1) lønns- og arbeidstidsbestemmelser; 2) helse, miljø og sikkerhet; 3) regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter; samt 4) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger.

 

(6) OPPFØLGING

Leverandøren er forpliktet til å etterleve punkt 1 – 5 i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Brudd på punkt 1 - 5 innebærer kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter Leverandøren å rette bruddene innen den tidsfrist som Oppdragsgiver bestemmer, så fremt denne ikke er usaklig kort. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig og på den måten Oppdragsgiver bestemmer. Vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelsene kan påberopes av Oppdragsgiver som grunnlag for heving selv om Leverandør retter forholdene. Dersom brudd skjer i leverandørkjeden kan Oppdragsgiver kreve at Leverandøren skifter ut underleverandør(er). Dette skal skje uten kostnad for Oppdragsgiver.

Dersom Leverandøren blir klar over forhold i strid med kontraktsvilkårene, skal Leverandøren rapportere dette til Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold.

Det bekreftes at Leverandøren har lest og forstått kontraktsvilkårene, som gjelder for denne kontrakt.

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal dokumentere kravene ved egenrapportering og / eller oppfølgingssamtaler. I tillegg kan Oppdragsgiver gjennomføre kontroll av arbeidsforholdene.

På anmodning fra oppdragsgiver er leverandør forpliktet til å fylle ut egenrapporteringsskjema. I tillegg kan Leverandør legge ved rapport fra uavhengig revisjon foretatt de siste 12 måneder.

Dersom oppdragsgiver krever egenrapportering er Leverandør forpliktet til å innlevere denne innen fire uker fra utsendelse.

Oppdragsgiver, eller den oppdragsgiver bemyndiger, forbeholder seg retten til å gjennomføre kontroller i leverandørkjeden i kontraktsperioden. Ved kontroll plikter leverandør å fremskaffe nødvendige kontaktopplysninger. Kontaktopplysninger behandles konfidensielt.

Informasjon om kravet: 

Dersom produktene/komponentene dere skal anskaffe innebærer risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden, må det vurderes om det er forholdsmessig å stille etiske krav. I leverandørkjeden til flere bygningsprodukter og -materialer, for eksempel for naturstein, stål og aluminium, gulv, elektronikk med flere, er det påvist risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Ved oppfølging av kravet, og bruk av egenrapporteringsskjema og/eller oppfølgingssamtale, anbefales det å etterspørre informasjon om noen få utvalgte produkter. Velg produkter som det er forbundet høy risiko for brudd på menneskerettigheter til. I rapporten om risikovurdering av brudd på menneskerettigheter i produksjon av bygningsprodukter og -materialer finner du en oversikt over eksempler på produkter og materialer som inngår i bygg, og risikonivå for disse. Du kan også lese mer på Difis høyrisikoproduktliste.

Etter at du har mottatt svar fra leverandøren på egenrapporteringsskjema kan du bruke Difis risikostyringsverktøy for etiske krav til hjelp ved vurdering av svarene.

Kontraktsvilkåret er utarbeidet av Difi og Initiativ for etisk handel (IEH).

Relaterte lenker: 

Publisert: 27. Feb 2018, Sist endret: 31. Mai 2019