Build for Adaptability and Reuse

Groups: 
 • Design-Build Contracts
Category: 
 • Materials

Basic

Requirements and Criteria Type: 
 • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Motive  

The construction sector accounts for a significant proportion of Norway's consumption of resources and climate footprint. Large quantities of building waste are also produced by construction activities, which require a lot of resources to deal with. 

Argument 

One of the most effective means of reducing the construction sector's climate footprint is to reduce the production of new construction materials, another is to build buildings with longer service lives that can fulfil different functions in the future. It should also be simple to reuse construction materials when they are replaced or a building is rehabilitated or demolished. Reuse offers great potential with respect to reducing greenhouse gas emissions from construction materials and a circular construction industry is an important part of a circular economy. Adaptable buildings and the reuse of construction materials reduce greenhouse gas emissions from the production of new materials and the amount of waste. 

Requirement Specification: 

Hvis det fra forprosjekt eller detaljprosjekt finnes en utredning om hvordan det er mulig å tilrettelegge for et endringsdyktig bygg og ombruk av materialer etter endt brukstid for bygget og materialene, skal relevante tiltak fra denne implementeres og bygges.

Finnes ikke en slik utredning skal den lages. Følgende elementer skal minimum inngå i utredningen:

 1. Endringsdyktige bygg

 2. Riktig levetid på komponenter

 3. Fleksible forbindelser

 4. Merking av materialer og komponenter for ombruk

 5. Kilder for helse- og miljøskadelige stoffer som reduserer fremtidig ombruk

Utredningen skal utføres i prosjekteringen og implementeres i byggingen. For hvert tema i tabell 4.30.2 som skal utredes skal det fremgå mulige tiltak og hvordan disse kan gjennomføres og implementeres i bygget. Relevante tiltak skal implementeres i prosjekteringen og byggingen. Dersom forslag til tiltak har stor påvirkning på kostnader eller fremdrift skal dette omtales i utredningen, og legges fram for byggherre i byggemøte.

 

Tabell 4.30.2: Innhold i utredningen
Tema som skal utredes Beskrivelse av tema Begrunnelse
a. Endringsdyktig bygg

Oppnå høy generalitet ved å lage fleksible romløsninger, benytte moduldesign og standard dimensjoner på komponenter og bygningsdeler.

Utform komponenter med lav kompleksitet, og planlegg for bruk av vanlig verktøy.

Fleksibel bruk reduserer sannsynligheten for unødvendig tidlig riving av bygget.

Øker sjansene for ombruk av hele bygget pga. arkitektonisk fleksibilitet.

Fremmer selvbygging og lokal ombruk, som igjen reduserer transportbehov.
b. Riktig levetid på komponenter

Utform bygningsdeler og komponenter med riktig levetid og holdbarhet tilpasset funksjon og forventet brukstid. Benytt bestandige materialer som kan ombrukes etter brukstiden i bygget.

Utform komponenter og bygningsdeler med tilpassede toleranser for gjentatt demontering og remontering.

Øker mengden ombrukbare elementer.

Forenkler demontering og remontering.

Øker sjansene for riktig vedlikehold og ombruk.

Reduserer unødvendig riving og utskiftning.
c. Fleksible forbindelser

Benytt reversible forbindelser mellom komponenter og mellom bygningsdeler.

Eksempler

 • Benytt dyttestrimler fremfor fugeskum til å tette mellom vinduer og vegg

 • Feste komponenter sammen mekanisk (skruer og bolter) fremfor kjemisk (sveising og lim)

Murverk: Bruke svake sementbaserte mørtler fremfor sterke sementbaserte mørtler

Forenkler demontering og ombruk av materialer etter riving av hele eller deler av bygget.

d. Merk materialer og kompontenter for ombruk

Merk materialer og komponenttyper, og koordiner dette med informasjon om byggesystemet.

Merk festepunkter og sørg for at disse er synlige og tilgjengelige.

Forenkler planlegging av riveprosessen, og letter demontering og sortering.

e. Kilder for helse- og miljøskadelige stoffer som reduserer fremtidig ombruk Gjør en vurdering av, og minimer bruk av, byggematerialer som kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, selv om mengden stoffer er innenfor tillatte grenseverdier. Noen typer stoffer som er innenfor dagens grenseverdier kan medføre at byggematerialene ikke kan ombrukes ved fremtidig riving/rehabilitering. Velg produkter med offisiell miljømerking Type 1. Reduserer sannsynligheten for at materialene kan klassifiseres som farlig avfall i fremtiden. Grenseverdier endres stadig, og det er vanskelig å forutse hva som vil gjelde når bygget rives.

 

 

 

 

 

Advanced

Requirements and Criteria Type: 
 • Technical Specification (Requirement Specifications)

Main Objective: 

Motive  

The construction sector accounts for a significant proportion of Norway's consumption of resources and climate footprint. Large quantities of building waste are also produced by construction activities, which require a lot of resources to deal with. 

Argument 

One of the most effective means of reducing the construction sector's climate footprint is to reduce the production of new construction materials, another is to build buildings with longer service lives that can fulfil different functions in the future. It should also be simple to reuse construction materials when they are replaced or a building is rehabilitated or demolished. Reuse offers great potential with respect to reducing greenhouse gas emissions from construction materials and a circular construction industry is an important part of a circular economy. Adaptable buildings and the reuse of construction materials reduce greenhouse gas emissions from the production of new materials and the amount of waste. 

Requirement Specification: 

Hvis det fra forprosjekt eller detaljprosjekt finnes en utredning om hvordan det er mulig å tilrettelegge for et endringsdyktig bygg og ombruk av materialer etter endt brukstid for bygget og materialene, skal relevante tiltak fra denne implementeres og bygges.

Finnes ikke en slik utredning skal den lages. Følgende elementer skal minimum inngå i utredningen:

 1. Endringsdyktige bygg

 2. Riktig levetid på komponenter

 3. Fleksible forbindelser

 4. Merking av materialer og komponenter for ombruk

 5. Kilder for helse- og miljøskadelige stoffer som reduserer fremtidig ombruk

 6. Homogene materialer

 7. Fornuftig lagdeling

Utredningen skal utføres i prosjekteringen og implementeres i byggingen. For hvert tema i tabell 4.30.2 som skal utredes skal det fremgå mulige tiltak og hvordan disse kan gjennomføres og implementeres i bygget. Relevante tiltak skal implementeres i prosjekteringen og byggingen. Dersom forslag til tiltak har stor påvirkning på kostnader eller fremdrift skal dette omtales i utredningen, og legges fram for byggherre i byggemøte.

Tabell 4.30.2 – Tiltak for tilrettelegging for ombruk, innhold i utredning
Tema som skal utredes Beskrivelse av tema Begrunnelse
a. Endringsdyktig bygg

Oppnå høy generalitet ved å lage fleksible romløsninger, benytte moduldesign og standard dimensjoner på komponenter og bygningsdeler.

Utform komponenter med lav kompleksitet, og planlegg for bruk av vanlig verktøy.

Fleksibel bruk reduserer sannsynligheten for unødvendig tidlig riving av bygget.

Øker sjansene for ombruk av hele bygget pga. arkitektonisk fleksibilitet.

Fremmer selvbygging og lokal ombruk, som igjen reduserer transportbehov.
b. Riktig levetid på komponenter

Utform bygningsdeler og komponenter med riktig levetid og holdbarhet tilpasset funksjon og forventet brukstid. Benytt bestandige materialer som kan ombrukes etter brukstiden i bygget.

Utform komponenter og bygningsdeler med tilpassede toleranser for gjentatt demontering og remontering.

Øker mengden ombrukbare elementer.

Forenkler demontering og remontering.

Øker sjansene for riktig vedlikehold og ombruk.

Reduserer unødvendig riving og utskiftning.
c. Fleksible forbindelser

Benytt reversible forbindelser mellom komponenter og mellom bygningsdeler.

Eksempler

 • Benytt dyttestrimler fremfor fugeskum til å tette mellom vinduer og vegg

 • Feste komponenter sammen mekanisk (skruer og bolter) fremfor kjemisk (sveising og lim)

Murverk: Bruke svake sementbaserte mørtler fremfor sterke sementbaserte mørtler

Forenkler demontering og ombruk av materialer etter riving av hele eller deler av bygget.

d. Merk materialer og kompontenter for ombruk

Merk materialer og komponenttyper, og koordiner dette med informasjon om byggesystemet.

Merk festepunkter og sørg for at disse er synlige og tilgjengelige.

Forenkler planlegging av riveprosessen, og letter demontering og sortering.

e. Kilder for helse- og miljøskadelige stoffer som reduserer fremtidig ombruk Gjør en vurdering av, og minimer bruk av, byggematerialer som kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, selv om mengden stoffer er innenfor tillatte grenseverdier. Noen typer stoffer som er innenfor dagens grenseverdier kan medføre at byggematerialene ikke kan ombrukes ved fremtidig riving/rehabilitering. Velg produkter med offisiell miljømerking Type 1. Reduserer sannsynligheten for at materialene kan klassifiseres som farlig avfall i fremtiden. Grenseverdier endres stadig, og det er vanskelig å forutse hva som vil gjelde når bygget rives.
f. Homogene materialer

Minimér antall ulike materialer, komponenter og forbindelsesmidler. Utform materialkomponenter der alle bestanddeler består av samme materiale.

Unngå overflatebehandlinger der dette ikke er nødvendig for å redusere slitasje eller nedbrytning av materialene.

Forenkler demontering og sortering.

Muliggjør kvalitetskontroll.

Øker attraktiviteten for ombruk og reduserer forurensing ved gjenvinning
g. Fornuftig lagdeling Utform de konstruktive lagene som uavhengige systemer, samt å arrangere lagene i henhold til forventet levetid for komponentene.

Forenkler demontering.

Reduserer skade på materialer, spesielt når kun enkeltkomponenter skal skiftes ut.

 

Related links: 

Supporting documents/references

"Prosjektering for ombruk og gjenvinning", SivilarkBenBente Nuth Leland 2008:18 

The most environmentally-friendly waste measure that can be implemented in the longer term is to prevent waste occurring. If you can utilise a resource multiple times during its lifetime, you have reduced waste to a minimum. This will be especially important where stock resources and energy intensive resources are consumed. 

This guide deals with the facilitation of future reuse and recovery in the planning and design process, and to a lesser degree the cost and environmental aspects of raw materials production, material production and transport. 

Collection of case studies, Circularity in the built environment: Case studies, a compilation of case studies from the CE100: The case studies provide examples of the circular economy in projects and how experiences from earlier projects can be used subsequently.  

Published: 07. Feb 2018, Last modified: 31. May 2019