Safeguarding of fundamental human rights in supply chains for computers and monitors

Groups: 
  • Computers and monitors
Category: 
  • Human Rights

Basic

Requirements and Criteria Type: 
  • Contract Terms

Main Objective: 

Difi and Ethical Trade Norway has recently published revised contract terms for human rights in global supply chains. The contract terms is avaialble in Norwegian, and will be available in English by the end of 2019. 

Requirement Specification: 

Difi and Ethical Trade Norway has recently published revised contract terms for human rights in global supply chains. The contract terms is avaialble in Norwegian, and will be available in English by the end of 2019. 

Documentation of the Requirement Specification: 

På forespørsel fra oppdragsgiver skal det innleveres dokumentasjon, jf. punkt 3. Denne dokumentasjonen må innleveres etter frister som framkommer av kravene, eller annen frist satt av oppdragsgiver. Oppfyllelse av krav til policys og rutiner, jf. punkt 2, kan i tillegg til det som framkommer av punkt 3 i kontraktsvilkårene, dokumenteres ved:

Alternativ 1:

Dersom leverandør og/eller produsent (varemerkeeier) er medlem i kategorien «regular member» eller «full member» i Responsible Business Alliance (RBA), kan dokumentasjon på medlemskap leveres inn som dokumentasjon for varemerkeeiere og produsenter som sammenstiller produktene (det vil si 1. ledd i leverandørkjeden) på ivaretakelse av punkt 2.1, og punkt  2.2 og det som omhandler rutiner for formidling av policy i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Gyldig og oppdatert medlemsbevis må vedlegges. De resterende kravene i punkt 2, herunder punkt  2.2 om oppfølging av policy i egen virksomhet og leverandørkjeden, og punkt 2.3, må dokumenteres på annen måte, for eksempel gjennom innsending av supplerende relevant dokumentasjon og/eller egenrapportering, og skal gjelde for produkter omfattet av denne avtale/kontrakt. Leverandør kan vedlegge rapporter eller lignende som viser hvordan punkt 2.2 og 2.3 oppfylles i deres leverandørkjede(r), men denne dokumentasjonen må beskrive hvordan innholdet gjelder produktene som er omfattet av denne kontrakt. Dersom de ikke gjør det, må tilleggsbeskrivelser for dette vedlegges.

Alternativ 2:

Dersom det leveres produkter sertifisert i henhold til TCO Certified generasion 3,5 7 og 8, kan dette leveres som dokumentasjon på ivaretakelse av punkt 2.2 og2.3 for varemerkeeiere og produsenter som sammenstiller produkt(er) (det vil si 1.ledd i leverandørkjeden). Gyldig TCO-sertifikat må vedlegges. Punkt 2.1 må dokumenteres på annen måte, for eksempel gjennom innsending av supplerende relevant dokumentasjon og/eller egenrapportering. Dersom det også leveres andre produkter som ikke er sertifisert i henhold til TCO generasion 3,5,7 og 8 må leverandør, på forespørsel fra oppdragsgiver, levere dokumentasjon for produsent (varemerkeeier) og produsenter som sammenstiller varene, og gjelde for produkter omfattet av denne avtalen/kontrakt. Andre tredjepartsertifiserte merkeordninger som viser at en eller flere av kravene i punkt 2 er oppfylt kan også benyttes som dokumentasjon. Det må da beskrives hvordan punkt 2.1-2.3 ivaretas gjennom merkeordningen.

Alternativ 3:

Kravene kan også dokumenters på annen måte, som gjennom egenrapportering, og ved vedlegges av relevant dokumentasjon i henhold til innhold i kontraktsvilkår, jamfør punkt 2.1-2.3.

Dokumentasjon for etterlevelse av krav til policys og rutiner skal leveres i henhold til frist satt i punkt 2 av kontraktsvilkårene.

Information about the Requirement Specification: 

Kravformuleringen er utarbeidet av Difi og Etisk Handel Norge i fellesskap, og er en revidert versjon av kontraktsvilkåret fra 2016. Kravformuleringen kan benyttes uavhengig av type produkt(er) som skal anskaffes. Difi har for IT-utstyr utarbeidet forlsag til hvordan deler av kravet kan dokumenteres på for IT-utstyr spesifikt. Det som står under dokumentasjonskrav er derfor spesielt tilpasset for anskaffelse av IT-utstyr.

Kontraktsvilkåret er avgrenset til å omhandle menneske- og arbeidstakerrettigheter. Aktsomhetsvurderinger i kontraktsvilkåret er derfor avgrenset til å omhandle disse områdene. OECD har utarbeidet en veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Denne omhandler også andre tema, som blant annet miljø, antikorrupsjon og forbrukerinteresser. 

I leverandørkjeden til IT-utstyr, som PCer, skjermer og nettbrett er det påvist brudd på grunnleggende menneskerettigheter, hvilket tilsier at det bør stilles krav som omhandler ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter ved produksjon. Ved vurdering av om oppdragsgiver skal stille slike krav i sin anskaffelse bør det gjøres en forholdsmessighetsvurdering av kontraktens verdi og varighet. For eksempel tilsier høy verdi (over terskelverdi) og lang varighet (rammeavtale) på avtalen, i tillegg til at IT-utstyr i utgangspunktet har risiko for menneskerettighetsbrudd, at det bør stilles krav til ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter i anskaffelse av IT-utstyret.

Oppfølging av kravet:

Kravet kan følges opp gjennom bruk av egenrapporteringsskjema, oppfølgingssamtaler, ved å be om dokumentasjon over produksjonssteder og/eller kontroll av arbeidsforhold ved leverandøren hovedkontor eller på produksjonssted eller lignende.

For å forenkle arbeidet med oppfølgingen for både oppdragsgiver og leverandør kan leverandør som dokumentasjon for oppfyllelse av deler av kravet vise til medlemskap i RBA og/eller at de har TCO-sertifiserte produkter, eller produkter sertifisert gjennom andre tredjepartsertifiserte merkeordninger som oppfyller kravene. Kravene kan selvsagt også dokumenteres på andre måter. Det mest hensiktsmessige er da at oppdragsgiver benytter egenrapporteringsskjema som inneholder spørsmål relatert til de ulike punktene i vilkårene, eller tar det opp på en oppfølgingssamtale med leverandør. Difi vil oppdatere sitt eksisterende egenrapporteringsskjema slik at det samsvarer med nye kontraktsvilkår som Difi og Etisk handel Norge har publisert. 

Om RBA:

RBA er ikke et miljømerke, men dokumentasjon på medlemskap i RBA, i kategorien «regular member» eller «full member», kan brukes som dokumentasjon på enkelte punkter i krav til Ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeder for PCer, skjermer og nettbrett.

RBA, tidligere Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), er en medlemsorganisasjon bestående av virksomheter fra elektronikkbransjen, bilindustrien og fra leke- og varehandelbransjen. Alliansens fokusområde er arbeidsrettigheter og vilkår for arbeidere i globale leverandørkjeder. Som medlem i RBA, avhengig av medlemsnivå, forplikter man seg til å overholde ulike medlemsforplikter. Blant disse er overholdelse og etterlevelse av en Code of Conduct i sin leverandørkjede. RBA sin Code of Conduct inneholder en rekke ulike elementer, om menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, miljø, krav til ledelsessystem, etikk, med mer.

Related links: 

Published: 30. Sep 2019, Last modified: 14. Nov 2019