Alternative transportformer

Grupper: 
  • Totalentreprise
Kategori: 
  • Transport

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

For mange bygg gir transport til og fra bygget i driftsfasen mer klimagassutslipp enn klimagassutslipp fra materialbruk fra oppføring og energi i drift tilsammen. Utredning av transportbehovet til og fra bygget er viktig uavhengig av hvor bygget ligger.

Miljøhensyn er en hoveddriver for ny teknologi. Elektrifisering av kjøretøy og sykler er det mest nærliggende eksemplet, selvkjørende kjøretøy et annet. På lengre sikt vil kanskje droner kunne spille en rolle.

 

Argument

Hensikten med kriteriet er å tilrettelegge for miljøvennlig, sikker og rasjonell transport til og fra bygget. Transportteknologi og transportvaner er i utvikling, og kravene i dette kriteriet hjelper først og fremst byggherre til å ta høyde for fremtidig utvikling.

En mobilitetsplan vil gi innsikt i hva bygget skaper av transportbehov, hvordan dette skal løses på kort og lengre sikt, og hvilke bygningsmessige tiltak og prioriteringer det innebærer.

Mobilitetsplanens omfang må gjenspeile byggets størrelse, egenskaper og beliggenhet. Det overordnede målet er at du i utredningen tar høyde for å stimulere til miljøvennlig transport, og at du er fremtidsrettet når det gjelder ny teknologi og nye transportformer.

Transport til og fra bygg må løses med en ny sammensetning av transportmidler. Drivkraften er først og fremst å redusere klimagassutslipp, men også bidra til forbedring av lokal luftkvalitet. Videre er ressursbruk knyttet til arealer og veier viktig.

Publikums preferanser er i stor utvikling. Et eksempel: I de senere år har parkeringskapasitet / trafikkapasitet ved barneskoler mange steder blitt overskredet fordi foreldre velger å kjøre barna sine. Noen steder har dette avstedkommet ønsker om å utvide P-kapasiteten, bl.a. for å ivareta sikkerhet. Andre steder har de valgt det motsatte, nemlig å «forby» foreldreparkering i nærheten av skolene, og med det stimulere barn til å gå/sykle. Motivet er redusert utslipp, bedre helse og bygging av relasjoner mellom elevene.

Reduksjon av transportbehov:

I noen tilfeller kan du i planlegging av nye bygg bidra til å redusere transportbehovet. Det kan f.eks. skje ved hjelp av utvidet lagerkapasitet (kantinevarer), kommunikasjonsløsninger med god tilrettelegging for hjemmekontor, tilpasning av nærings- og servicebygg næ­r utvikling av nye boområder, osv.

Transportmidler og -løsninger:

Så langt har kapasitet for parkering av privatbiler vært et viktig tema når bygg planlegges. Ofte tas det utgangspunkt i en kommunal P-faktor i planleggingen. Parkering av biler vil fortsatt være av stor viktighet, men parkeringskapasiteten henger sammen med politiske prioriteringer. P-plasser for sykler og nullutslippskjøretøy med infrastruktur for lading/fylling kan være gode alternativer til tradisjonelle p-plasser.

Transportfunksjoner:

For å redusere utslippene fra transport, bør du allerede i planleggingsfasen stimulere til miljøvennlig transport, og prioritere de ulike transportløsninger etter illustrasjonen under.

 
 

Kravformulering: 

Dersom det finnes en mobilitetsplan fra forprosjekt eller detaljprosjekt (laget i prosjekteringen) skal tiltak fra denne implementeres og bygges.

Dersom det ikke finnes en mobilitetsplan fra forprosjekt eller detaljprosjekt anbefaler Difi at minimum følgende tiltak fra implementeres og bygges:

  1. Det skal etableres elbilladepunkt for minst 10 % av byggets samlede bilparkeringskapasitet, eventuelle fyllemuligheter for annet nullutslippskjøretøy.

  2. Det skal etableres elektriske ladestasjoner for elsykler for minst 10 % av byggets samlede sykkelparkeringskapasitet.

  3. Det skal etableres tilstrekkelig plass/kapasitet for egnet oppbevaring av sykler, elsykler, sykkeltraller o.l.

  4. Tilrettelegge for ladeinfrastruktur (elektriske føringer, enten i form av rør eller kanaler fra sikringsskap/fordelingstavler) til samtlige parkeringsplasser i eller i tilknytning til bygningen, for fremtidig øking av antall ladeplasser.

 

Dokumenteres ved en bekreftelse fra leverandør som viser at bygget er tilrettelagt med tilstrekkelig antall ladepunkter evt fyllemuligheter, kapasitet for sykkeloppbevaring og tilrettelegging for ladeinfrastruktur ihht krav.

Dokumentasjon av kravet: 

Det skal dokumenteres hvilke tiltak som er gjennomført.

Informasjon om kravet: 

Når prosjektet har nådd detaljprosjektering er det mindre muligheter for å legge inn tiltak som kan få stor betydning for transport til og fra bygget. De viktigste tiltakene utover å implementere tiltak fra tidligere faser vil omfatte å legge til rette for lademuligheter, ev. fyllemuligheter for nullutslippskjøretøyer, samt sikre mulighetene for sykkel og gange.

Kriterierelasjoner og konflikter: 

Miljøoppfølgingsplan (MOP)

Relatert kriterium

For å sikre at tiltakene fra mobilitetsplanen blir gjennomført kan disse inngå i en oppfølgingsplan.

Miljøledelse

Relatert kriterium

Miljøledelsessystem sikrer oppfølging av mobilitetsplanen.

Miljøkompetanse hos tilbudt personell

Relatert kriterium

For å sikre at mobilitetsplanen blir fulgt opp kan en ha miljøkompetanse hos leverandøren som et kontraktskrav

Publisert: 08. Feb 2018, Sist endret: 22. Jan 2020