Arealeffektivitet og energi

Grupper: 
 • Prosjektering
Kategori: 
 • Ledelse

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Bygningers ressursbruk måles ofte per kvadratmeter. Dette belønner ikke arealeffektive løsninger i bygg. Bygninger med stort areal per bruker, kan fremstå som mer energieffektive enn bygninger med lite areal per bruker, ut fra spesifikt energibruk per kvadratmeter.

Ved å stille krav til ressursbruk per bruker, kan du belønne kloke miljøvalg.

Argument

Å bruke arealer effektivt sparer ressurser. Det er derfor behov for å rette oppmerksomhet mot antall brukere og ikke areal alene når du skal måle miljøkvaliteten til bygninger opp mot hverandre.

Hensikten med kravet er å rette oppmerksomhet på utregning av indikatorer i nye prosjekter, og bidra til at flere i det offentlige utarbeider nøkkeltall og miljøindikatorer for eksisterende bygninger i samme kategori. (Benchmarking).

 

 

Kravformulering: 

Prosjektet skal dokumentere følgende indikatorer for energi fordelt på brukere, for normerte og reelle energiberegninger:

 • Beregnet netto og levert energibehov per kvadratmeter oppvarmet BRA.

 • Beregnet netto og levert energibehov per bruker.

Energiberegninger gjøres etter TS/SN 3031:2016 med reelle verdier, det vil si spesifikke verdier som gjelder for den konkrete bygningen (ref Veiledning TEK17, §14-2).

Det skal gjøres en enkel beregning som viser hvordan antall brukere fremkommer. Se veiledning for definisjon av bruker for bygningskategori.

Er det ikke opplysninger om brukere, skal dette estimeres av prosjektet basert på tilgjengelige data og kvalifiserte vurderinger. Alle antakelser og beregninger skal være gå fram av i innlevert dokumentasjon.

Eksempler på indikatorsett per bygningskategori
Bygningskategori NS 3031

Indikator 1 basert på areal [kWh/m2] eller [CO2-ekv/m2]

Indikator 2 basert på brukere, kWh eller utslipp per
Kontorbygg x årsverk
Barnehage x barnehageplass
Skolebygg x elev
Sykehjem x beboerdøgn
Idrettsbygg x bruker
Kulturbygg x bruker

Dokumentasjon av kravet: 

Bestemmelser gitt i lov og forskrift med referansenivå for emnet.

Krav til beregning av indikatorer gjelder oppvarmet areal i henhold til beregningsregler i regelverkveiledning til TEK om måleregler.

Informasjon om kravet: 

Kravet er laget for å få nøkkeltall og miljøindikatorer for eksisterende bygninger i samme kategori, for å sammenlikne mellom ulike virksomheter eller bygg.

Eksempel på indikatorer som kan hentes ut fra SSB og Kostra for kommuner.
Bygningskategori Indikatorer SSB Kommentar
Generelt

Antall innbyggere i kommunen

Antall årsverk i kommunen

 
Administrasjons-bygg Antall årsverk innen kommuneadministrasjon  
Barnehager

Antall barnehager (kommunale)

Antall barnehagebarn i kom. barnehager

Antall årsverk i kommunale barnehager

Kan brukes mot energibruk i kommunale barnehager. De fleste kommuner har også private barnehager. Trenger data for begge deler. Fordelingen mellom private og kommunale barnehager varierer fra kommune til kommune.


Skoler

Antall grunnskoler

Antall skolebarn i kommunale skoler, vektet

Antall årsverk i kommunale skoler

Private skoler er ikke inkludert.
Bo- og servicesenter

Kommunale årsverk i pleie og omsorg

Kommunale årsverk innen helse- og sosialtjenester

Beboere i bolig med heldøgns bemanning og beboere i institusjon

 
Idrettsbygg   Trenger brukertall. Mange kommunale haller fører brukerstatistikk gjennom tilsynsvakter. I tillegg brukere av svømmehaller og billettsalg.
Kulturbygg Antall årsverk innen kultur Trenger brukertall. For eksempel tall for billettsalg til kino, teater mm.

 

Eksempel

Det skal bygges en ny skole i kommunen. Brukere er elever.

For utregning av indikator, brukes elevtall oppgitt av utbygger.

Du kan velge å inkludere antall ansatte i antall brukere, så lenge du gjør det gjennomgående.

For utregning av nøkkeltall, innhentes følgende data fra samme kommune:

 • Gjennomsnittlig energibruk/utslipp for alle tilsvarende skoler i kommunen.

 • Antall skoleelever totalt for de samme skolene. Disse kan alternativt hentes ut fra SSB/Kostra.

 

Data fra eksisterende bygninger, skal kun sammenlignes med beregninger for levert energi etter NS 3031.

Private skoler og elever ved private skoler trenger ikke å være inkludert.

Det er naturlig å basere nøkkeltall på alle kommunale barneskoler og ungdomsskoler. Videregående skoler som eies av fylkeskommunen, inngår i nøkkeltall for samme fylkeskommune.

Hvis ønskelig, kan det innhentes data fra mer enn en kommune for å lage sammenlignbare nøkkeltall. For eksempel små kommuner med få bygninger i hver kategori. Det vesentlige er at det gis kildehenvisninger og gjøres transparent. Nøkkeltall skal fremstilles både som reelle og som graddagskorrigerte verdier.

 

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Bygningers ressursbruk måles ofte per kvadratmeter. Dette belønner ikke arealeffektive løsninger i bygg. Bygninger med stort areal per bruker, kan fremstå som mer energieffektive enn bygninger med lite areal per bruker, ut fra spesifikt energibruk per kvadratmeter.

Ved å stille krav til ressursbruk per bruker, kan du belønne kloke miljøvalg.

Argument

Å bruke arealer effektivt sparer ressurser. Det er derfor behov for å rette oppmerksomhet mot antall brukere og ikke areal alene når du skal måle miljøkvaliteten til bygninger opp mot hverandre.

Hensikten med kravet er å rette oppmerksomhet på utregning av indikatorer i nye prosjekter, og bidra til at flere i det offentlige utarbeider nøkkeltall og miljøindikatorer for eksisterende bygninger i samme kategori. (Benchmarking).

Kravformulering: 

Prosjektet skal dokumentere følgende indikatorer for energi fordelt på brukere, for normerte og reelle energiberegninger:

 • Beregnet netto og levert energibehov per kvadratmeter oppvarmet BRA.

 • Beregnet netto og levert energibehov per bruker.

Energiberegninger gjøres etter TS/SN 3031:2016 med reelle verdier, det vil si spesifikke verdier som gjelder for den konkrete bygningen (ref Veiledning TEK17 ,§14-2).

Det skal gjøres en enkel beregning som viser hvordan antall brukere fremkommer. Se veiledning for definisjon av bruker for bygningskategori.

Er det ikke opplysninger om brukere, skal dette estimeres av prosjektet basert på tilgjengelige data og kvalifiserte vurderinger. Alle antakelser og beregninger skal være gå fram av i innlevert dokumentasjon.

Eksempler på indikatorsett per bygningskategori
Bygningskategori NS 3031

Indikator 1 basert på areal [kWh/m2] eller [CO2-ekv/m2]

Indikator 2 basert på brukere, kWh eller utslipp per
Kontorbygg x årsverk
Barnehage x barnehageplass
Skolebygg x elev
Sykehjem x beboerdøgn
Idrettsbygg x bruker
Kulturbygg x bruker

I tillegg skal indikatorer for reelle energiberegninger sammenlignes med relevante nøkkeltall basert på bygningstype innen sammenlignbar virksomhet, som f.eks. kommune, fylkeskommune, stat. Har du ikke eksisterende nøkkeltall skal det i prosjektet fremskaffes.

Sammenlignbart nøkkeltall skal dokumenteres ved å bruke tilgjengelige kilder og ved å dokumentere utregningen av gjeldende nøkkeltall. Se veiledning. Nøkkeltall kan dokumenteres både som reelle og graddagskorrigerte verdier.

Dokumentasjon av kravet: 

Bestemmelser gitt i lov og forskrift med referansenivå for emnet.

Krav til beregning av indikatorer gjelder oppvarmet areal i henhold til beregningsregler i regelverkveiledning til TEK om måleregler.

Informasjon om kravet: 

Kravet er laget for å få nøkkeltall og miljøindikatorer for eksisterende bygninger i samme kategori, for å sammenlikne mellom ulike virksomheter eller bygg.

Eksempel på indikatorer som kan hentes ut fra SSB og Kostra for kommuner:
Bygningskategori Indikatorer SSB Kommentar
Generelt

Antall innbyggere i kommunen

Antall årsverk i kommunen

 
Administrasjons-bygg Antall årsverk innen kommuneadministrasjon  
Barnehager

Antall barnehager (kommunale)

Antall barnehagebarn i kom. barnehager

Antall årsverk i kommunale barnehager

Kan brukes mot energibruk i kommunale barnehager. De fleste kommuner har også private barnehager. Trenger data for begge deler. Fordelingen mellom private og kommunale barnehager varierer fra kommune til kommune.


Skoler

Antall grunnskoler

Antall skolebarn i kommunale skoler, vektet

Antall årsverk i kommunale skoler

Private skoler er ikke inkludert.
Bo- og servicesenter

Kommunale årsverk i pleie og omsorg

Kommunale årsverk innen helse- og sosialtjenester

Beboere i bolig med heldøgns bemanning og beboere i institusjon

 
Idrettsbygg   Trenger brukertall. Mange kommunale haller fører brukerstatistikk gjennom tilsynsvakter. I tillegg brukere av svømmehaller og billettsalg.
Kulturbygg Antall årsverk innen kultur Trenger brukertall. For eksempel tall for billettsalg til kino, teater mm.

Eksempel

Det skal bygges en ny skole i kommunen. Brukere er elever.

For utregning av indikator, brukes elevtall oppgitt av utbygger.

Du kan velge å inkludere antall ansatte i antall brukere, så lenge du gjør det gjennomgående.

For utregning av nøkkeltall, innhentes følgende data fra samme kommune:

 • Gjennomsnittlig energibruk/utslipp for alle tilsvarende skoler i kommunen.

 • Antall skoleelever totalt for de samme skolene. Disse kan alternativt hentes ut fra SSB/Kostra.

 

Data fra eksisterende bygninger, skal kun sammenlignes med beregninger for levert energi etter NS 3031.

Private skoler og elever ved private skoler trenger ikke å være inkludert.

Det er naturlig å basere nøkkeltall på alle kommunale barneskoler og ungdomsskoler. Videregående skoler som eies av fylkeskommunen, inngår i nøkkeltall for samme fylkeskommune.

Hvis ønskelig, kan det innhentes data fra mer enn en kommune for å lage sammenlignbare nøkkeltall. For eksempel små kommuner med få bygninger i hver kategori. Det vesentlige er at det gis kildehenvisninger og gjøres transparent. Nøkkeltall skal fremstilles både som reelle og som graddagskorrigerte verdier.

Relaterte lenker: 

Støttende dokument/referanser:

Publisert: 29. Jan 2018, Sist endret: 22. Jan 2020