Avfallshåndtering på anleggsplass

Grupper: 
 • Totalentreprise
Kategori: 
 • Avfallshåndtering

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Produksjon av byggematerialer utgjør en stor andel av energi- og klimafotavtrykket i anleggsprosjekter, i tillegg til at materialer er ressurser. 

Ved å planlegge materialbruk og velge prefabrikkering kan en redusere unødvendig avfall fra overskuddsmaterialer og svinn i form av brekkasje, ødelagte/skadede materialer, etc.

Riktig sortering og behandling av avfall på anleggsplass bidrar til at mer av avfallet går til materialgjenvinning

Kravformulering: 

Leverandøren skal estimere avfallsmengder i prosjektet, beskrive tiltak for å redusere avfallsmengdene i prosjektet med 5 %, og levere en oversikt over hva som går til materialgjenvinning. Materialer som inneholder miljøgifter skal ikke gjenvinnes.

Anleggsområdene skal til enhver tid fremstå som ryddig og oversiktlig. Avfall skal håndteres forsvarlig og leveres godkjent mottak.

På anleggsplassen skal leverandøren sørge for:

 • Merking av avfallscontainere (på flere språk)
 • Informasjonsoppslag om avfallssortering
 • Registrering av farlig avfall.
 • Låst og forsvarlig lagring av helse og miljøfarlig avfall
 • Sorteringsgrad: vektprosent 60

Dokumentasjon av kravet: 

Sluttrapport med avfallsplan skal dokumentere håndtering av alt avfall som har oppstått på prosjektet, sorteringsgrad, redusert avfallsmengde og oversikt over hva som går til materialgjenvinning.

Informasjon om kravet: 

Det beste for miljøet er at det ikke brukes unødvendige ressurser. God planlegging er derfor viktig for å kaste mindre.

For å redusere avfall fra anleggsplass viser avfallspyramiden (Figur 1) rekkefølgen på hvilke tiltak som bør iverksettes. De mest effektive tiltakene er øverst, og som er prioriteringene i EUs rammedirektiv for avfall.

Bilderesultat for avfallspyramiden

Figur 1: Avfallspyramiden viser prioriteringene for å redusere avfall. Leses fra topp til bunn.

Det er viktig at avfallsentreprenør er kontrahert før prosjektet startet slik at løsninger er på plass fra første dag. At entreprenøren har en plan for logistikken omkring kildesortering og transport av avfall i de ulike fasene av prosjektet er viktig for å lykkes med målsetningen om høy grad av kildesortering. Byggherre bør også etterspørre dette i månedsrapportene og gi tilbakemeldinger ved avvik for å sikre at det holdes et kontinuerlig fokus på dette.

Det er god økonomi i å redusere mengde avfall og sortere det som måtte oppstå av avfall så langt det er praktisk mulig.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Produksjon av byggematerialer utgjør en stor andel av energi- og klimafotavtrykket i anleggsprosjekter, i tillegg til at materialer er ressurser. 

Ved å planlegge materialbruk og velge prefabrikkering kan en redusere unødvendig avfall fra overskuddsmaterialer og svinn i form av brekkasje, ødelagte/skadede materialer, etc.

Riktig sortering og behandling av avfall på anleggsplass bidrar til at mer av avfallet går til materialgjenvinning.

Kravformulering: 

Leverandøren skal estimere avfallsmengder i prosjektet, beskrive tiltak for å redusere avfallsmengdene i prosjektet med 10 %, og levere en oversikt over hva som går til materialgjenvinning. Materialer som inneholder miljøgifter skal ikke gjenvinnes.

Anleggsområdene skal til enhver tid fremstå som ryddig og oversiktlig. Avfall skal håndteres forsvarlig og leveres godkjent mottak.

På anleggsplassen skal leverandøren sørge for:

 • Merking av avfallscontainere (på flere språk)
 • Informasjonsoppslag om avfallssortering
 • Registrering av farlig avfall.
 • Låst og forsvarlig lagring av helse og miljøfarlig avfall
 • Sorteringsgrad: vektprosent 80

Dokumentasjon av kravet: 

Oversikt over levert avfallsmengde og type avfall med kvittering fra avfallsmottak dokumenteres i månedsrapport til byggherre. 

Sluttrapport med avfallsplan skal dokumentere håndtering av alt avfall som har oppstått på prosjektet, sorteringsgrad, redusert avfallsmengde og med oversikt over hva som går til materialgjenvinning.

Informasjon om kravet: 

Det beste for miljøet er at det ikke brukes unødvendige ressurser. God planlegging er derfor viktig for å kaste mindre.

For å redusere avfall fra anleggsplass viser avfallspyramiden (Figur 1) rekkefølgen på hvilke tiltak som bør iverksettes. De mest effektive tiltakene er øverst, og som er prioriteringene i EUs rammedirektiv for avfall.

Bilderesultat for avfallspyramiden

Figur 1: Avfallspyramiden viser prioriteringene for å redusere avfall. Leses fra topp til bunn.

Det er viktig at avfallsentreprenør er kontrahert før prosjektet startet slik at løsninger er på plass fra første dag. At entreprenøren har en plan for logistikken omkring kildesortering og transport av avfall i de ulike fasene av prosjektet er viktig for å lykkes med målsetningen om høy grad av kildesortering. Byggherre bør også etterspørre dette i månedsrapportene og gi tilbakemeldinger ved avvik for å sikre at det holdes et kontinuerlig fokus på dette.

Det er god økonomi i å redusere mengde avfall og sortere det som måtte oppstå av avfall så langt det er praktisk mulig.

Relaterte lenker: 

Publisert: 24. nov 2020, Sist endret: 26. nov 2020