Bærekraftig soya i kraftfôr

Grupper: 
  • Mat- og drikkeprodukter
Kategori: 
  • Tropisk avskoging

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Hovedformålet er at eventuell soya i kraftfôret dyrene har spist har vært produsert under bærekraftige forhold og ikke bidratt til avskoging. Dette bygger opp under Norges klimamål om å redusere utslipp av klimagasser fra avskoging og skogdegradering i utviklingsland, i samsvar med bærekraftig utvikling

Kravformulering: 

Egg, kjøtt- og meieriprodukter: Dersom det er benyttet soya i kraftfôret til dyrene, skal denne ha vært bærekraftig og ikke bidratt til avskoging og skogdegradering av tropisk skog og torvmyr.

Dette innebærer at råvarene er produsert under forhold som sikrer:

  • at naturskog og torvmyr bevares
  • at soyaen kan spores tilbake til den enkelte mølle eller gård
  • rettferdige arbeidsvilkår, i henhold til nasjonal og internasjonal lovgivning, som ILOs kjernekonvensjoner

Dokumentasjon av kravet: 

Kravet kan dokumenteres ved at soyaen er sertifisert i henhold til Pro Terra, RTRS (Round Table of Responsible Soy) eller annen relevant dokumentasjon. Dersom soyaen i fôret kommer fra et land uten tropisk skog og den derfor ikke har bidratt til tropisk avskoging, kan det legges frem dokumentasjon om opprinnelsesland.  Canada, USA og Polen er eksempler på slike land.

Leverandøren skal på forespørsel fremlegge dokumentasjon på at kravet er oppfylt.

Informasjon om kravet: 

Soyamel er en viktig proteinkilde i fôr, og brukes i flere typer dyrefôr. Det er relevant å benytte kontraktsvilkåret dersom din anskaffelse inkluderer produkter som fjørfekjøtt, svinekjøtt, oksekjøtt, egg, meieriprodukter, med mer.

Dersom leverandør velger å vise til annen dokumentasjon enn Proterra og/eller RTRS skal alle punktene på listen ovenfor være grunnlag for vurdering av om dokumentasjonen er å anse som «annen relevant dokumentasjon». De nevnte merkeordningene for soya omhandler også beskyttelse av urfolk og lokalsamfunns områder og rettigheter, inkludert retten til fritt, forutgående og informert samtykke.

For produkter av norsk opprinnelse er henvisning til The Norwegian Commitments on Suistainable Soy and Forests å anse som godkjent dokumentasjon.

Publisert: 08. Mar 2019, Sist endret: 31. Mai 2019