Bærekraftig trevirke i møbler

Grupper: 
  • Nye møbler
Kategori: 
  • Fremme lukkede kretsløp

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Hovedformålet er å sikre at trevirke som inngår i møblene kommer fra dokumenterbare bærekraftige kilder. Bruk av slikt trevirke bidrar til å bevare biologisk mangfold og redusere klimagassutslipp fra avskoging, samt forhindre menneskerettighetsbrudd i lokalsamfunn som lever i nær tilknytning til sårbare skogområder.

Kravformulering: 

For møbler der trevirke utgjør mer enn 10 vektprosent skal 100 % være fra dokumenterbart bærekraftig trevirke.*

[Oppdragsgiver: Sett inn hvilken del av sortimentet det gjelder for]

*Merk at dette kravet ikke kan brukes i kombinasjon med tildelingskriteriet knyttet til bærekraftig trevirke i del 3.13, fordi tildelingskriterier alltid må ha et høyere miljøprestasjonsmål enn minstekravet når disse brukes i kombinasjon. Bruk av tildelingskriterium bør derfor kun benyttes der markedsdialog viser at en bør sette et lavere prosentvis krav til dokumenterbart bærekraftig trevirke.

Dokumentasjon av kravet: 

Alle tilbudte produkter som inneholder trevirke skal ha produktdokumentasjon som inkluderer informasjon om materialsammensetning, herunder vektprosent trevirke.

De tilbudte produkter som inneholder mer enn 10 vektprosent trevirke skal være FSC- eller PEFC-sertifisert, minimum på samme nivå som FSC mix. Annen passende tredjeparts verifisert dokumentasjon, som gir en tilfredsstillende redegjørelse for hvordan kravet er oppfylt i tilsvarende grad som merkene ovenfor, vil også kunne aksepteres. For nærmere definisjon av begrepene «bærekraftig trevirke» og «annen passende tredjeparts verifisert dokumentasjon» henvises det til Dansk Naturstyrelses veiledning: Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder.

Informasjon om kravet: 

Oppdragsgiver bør vurdere om kravet skal gjelde for hele sortimentet til leverandøren eller kun spesielt relevante produkter; for eksempel volumprodukter som det antas vil utgjøre en stor del av anskaffelsen. Dette vil lette dokumentasjons- og evalueringsbyrden.

Publisert: 26. nov 2020, Sist endret: 29. nov 2020