Bygg for endringsdyktighet og ombruk

Grupper: 
 • Prosjektering
Kategori: 
 • Materialer

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Byggesektoren står for en vesentlig andel av Norges ressursbruk og klimafotavtrykk. I tillegg produseres store mengder byggavfall ved byggeaktivitet, som er ressurskrevende å håndtere.

Argument

Et av de mest effektfulle virkemidlene for å redusere klimafotavtrykket til byggesektoren er å redusere produksjon av nye byggematerialer, bygge mer langlivede bygninger som kan oppfylle ulike funksjoner i fremtiden. I tillegg bør det være enkelt å ombruke byggematerialer når de byttes ut eller bygget rehabiliteres eller rives. Det ligger et stort potensiale i å redusere klimagassutslipp fra byggematerialer ved å øke ombruk, og en sirkulær byggebransje er en vesentlig del av en sirkulær økonomi. Endringsdyktige bygg og ombruk av byggematerialer reduserer klimagassutslipp fra produksjon av nye materialer og mengden avfall.

Kravformulering: 

Leverandør skal utrede hvordan det er mulig å tilrettelegge for et endringsdyktig bygg og ombruk av materialer etter endt brukstid for bygget og materialene. Relevante tiltak skal implementeres i prosjekteringen. Følgende elementer skal som et minimum inngå i utredningen jf tabell:

 1. Endringsdyktige bygg

 2. Riktig levetid på komponenter

 3. Fleksible forbindelser

 4. Merking av materialer og komponenter for ombruk

 5. Kilder for helse- og miljøskadelige stoffer som reduserer fremtidig ombruk

 

Utredningen skal utføres i forprosjekt og detaljeres videre i detaljprosjektet. For hvert tema i tabell 4.30.1 som skal utredes skal det fremgå mulige tiltak og hvordan disse kan gjennomføres og implementeres i bygget. Relevante tiltak skal implementeres i prosjekteringen. Dersom forslag til tiltak har stor påvirkning på kostnader eller fremdrift skal dette omtales i utredningen.

Tabellen 4.30.1: Punktene som skal inngå i utredningen, og hva det innebærer.

Tema som skal utredes Beskrivelse av tema Begrunnelse
a. Endringsdyktig bygg

Oppnå høy generalitet ved å lage fleksible romløsninger, benytte moduldesign og standard dimensjoner på komponenter og bygningsdeler.

Utform komponenter med lav kompleksitet, og planlegg for bruk av vanlig verktøy.

Fleksibel bruk reduserer sannsynligheten for unødvendig tidlig riving av bygget.

Øker sjansene for ombruk av hele bygget pga. arkitektonisk fleksibilitet.

Fremmer selvbygging og lokal ombruk, som igjen reduserer transportbehov.
b. Riktig levetid på komponenter

Utform bygningsdeler og komponenter med riktig levetid og holdbarhet tilpasset funksjon og forventet brukstid. Benytt bestandige materialer som kan ombrukes etter brukstiden i bygget.

Utform komponenter og bygningsdeler med tilpassede toleranser for gjentatt demontering og remontering.

Øker mengden ombrukbare elementer.

Forenkler demontering og remontering.

Øker sjansene for riktig vedlikehold og ombruk.

Reduserer unødvendig riving og utskiftning.
c. Fleksible forbindelser

Benytt reversible forbindelser mellom komponenter og mellom bygningsdeler.

Eksempler

 • Benytt dyttestrimler fremfor fugeskum til å tette mellom vinduer og vegg

 • Feste komponenter sammen mekanisk (skruer og bolter) fremfor kjemisk (sveising og lim)

Murverk: Bruke svake sementbaserte mørtler fremfor sterke sementbaserte mørtler

Forenkler demontering og ombruk av materialer etter riving av hele eller deler av bygget.

d. Merk materialer og kompontenter for ombruk

Merk materialer og komponenttyper, og koordiner dette med informasjon om byggesystemet.

Merk festepunkter og sørg for at disse er synlige og tilgjengelige.

Forenkler planlegging av riveprosessen, og letter demontering og sortering.

e. Kilder for helse- og miljøskadelige stoffer som reduserer fremtidig ombruk Gjør en vurdering av, og minimer bruk av, byggematerialer som kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, selv om mengden stoffer er innenfor tillatte grenseverdier. Noen typer stoffer som er innenfor dagens grenseverdier kan medføre at byggematerialene ikke kan ombrukes ved fremtidig riving/rehabilitering. Velg produkter med offisiell miljømerking Type 1. Reduserer sannsynligheten for at materialene kan klassifiseres som farlig avfall i fremtiden. Grenseverdier endres stadig, og det er vanskelig å forutse hva som vil gjelde når bygget rives.

 

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Byggesektoren står for en vesentlig andel av Norges ressursbruk og klimafotavtrykk. I tillegg produseres store mengder byggavfall ved byggeaktivitet, som er ressurskrevende å håndtere.

Argument

Et av de mest effektfulle virkemidlene for å redusere klimafotavtrykket til byggesektoren er å redusere produksjon av nye byggematerialer, bygge mer langlivede bygninger som kan oppfylle ulike funksjoner i fremtiden. I tillegg bør det være enkelt å ombruke byggematerialer når de byttes ut eller bygget rehabiliteres eller rives. Det ligger et stort potensiale i å redusere klimagassutslipp fra byggematerialer ved å øke ombruk, og en sirkulær byggebransje er en vesentlig del av en sirkulær økonomi. Endringsdyktige bygg og ombruk av byggematerialer reduserer klimagassutslipp fra produksjon av nye materialer og mengden avfall.

Kravformulering: 

Leverandør skal utrede hvordan det er mulig å tilrettelegge for et endringsdyktig bygg og ombruk av materialer etter endt brukstid for bygget og materialene. Relevante tiltak skal implementeres i prosjekteringen. Følgende elementer skal som et minimum inngå i utredningen jf tabell:

 1. Endringsdyktige bygg

 2. Riktig levetid på komponenter

 3. Fleksible forbindelser

 4. Merking av materialer og komponenter for ombruk

 5. Kilder for helse- og miljøskadelige stoffer som reduserer fremtidig ombruk

 6. Homogene materialer

 7. Fornuftig lagdeling

Utredningen skal utføres i forprosjekt og detaljeres videre i detaljprosjektet. For hvert tema i tabell 4.30.1 som skal utredes skal det fremgå mulige tiltak og hvordan disse kan gjennomføres og implementeres i bygget. Relevante tiltak skal implementeres i prosjekteringen. Dersom forslag til tiltak har stor påvirkning på kostnader eller fremdrift skal dette omtales i utredningen.

Tabellen 4.30.1: Punktene som skal inngå i utredningen, og hva det innebærer.

Tema som skal utredes Beskrivelse av tema Begrunnelse
a. Endringsdyktig bygg

Oppnå høy generalitet ved å lage fleksible romløsninger, benytte moduldesign og standard dimensjoner på komponenter og bygningsdeler.

Utform komponenter med lav kompleksitet, og planlegg for bruk av vanlig verktøy.

Fleksibel bruk reduserer sannsynligheten for unødvendig tidlig riving av bygget.

Øker sjansene for ombruk av hele bygget pga. arkitektonisk fleksibilitet.

Fremmer selvbygging og lokal ombruk, som igjen reduserer transportbehov.
b. Riktig levetid på komponenter

Utform bygningsdeler og komponenter med riktig levetid og holdbarhet tilpasset funksjon og forventet brukstid. Benytt bestandige materialer som kan ombrukes etter brukstiden i bygget.

Utform komponenter og bygningsdeler med tilpassede toleranser for gjentatt demontering og remontering.

Øker mengden ombrukbare elementer.

Forenkler demontering og remontering.

Øker sjansene for riktig vedlikehold og ombruk.

Reduserer unødvendig riving og utskiftning.
c. Fleksible forbindelser

Benytt reversible forbindelser mellom komponenter og mellom bygningsdeler.

Eksempler

 • Benytt dyttestrimler fremfor fugeskum til å tette mellom vinduer og vegg

 • Feste komponenter sammen mekanisk (skruer og bolter) fremfor kjemisk (sveising og lim)

Murverk: Bruke svake sementbaserte mørtler fremfor sterke sementbaserte mørtler

Forenkler demontering og ombruk av materialer etter riving av hele eller deler av bygget.

d. Merk materialer og kompontenter for ombruk

Merk materialer og komponenttyper, og koordiner dette med informasjon om byggesystemet.

Merk festepunkter og sørg for at disse er synlige og tilgjengelige.

Forenkler planlegging av riveprosessen, og letter demontering og sortering.

e. Kilder for helse- og miljøskadelige stoffer som reduserer fremtidig ombruk Gjør en vurdering av, og minimer bruk av, byggematerialer som kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, selv om mengden stoffer er innenfor tillatte grenseverdier. Noen typer stoffer som er innenfor dagens grenseverdier kan medføre at byggematerialene ikke kan ombrukes ved fremtidig riving/rehabilitering. Velg produkter med offisiell miljømerking Type 1. Reduserer sannsynligheten for at materialene kan klassifiseres som farlig avfall i fremtiden. Grenseverdier endres stadig, og det er vanskelig å forutse hva som vil gjelde når bygget rives.
f. Homogene materialer

Minimér antall ulike materialer, komponenter og forbindelsesmidler. Utform materialkomponenter der alle bestanddeler består av samme materiale.

Unngå overflatebehandlinger der dette ikke er nødvendig for å redusere slitasje eller nedbrytning av materialene.

Forenkler demontering og sortering.

Muliggjør kvalitetskontroll.

Øker attraktiviteten for ombruk og reduserer forurensing ved gjenvinning
g. Fornuftig lagdeling Utform de konstruktive lagene som uavhengige systemer, samt å arrangere lagene i henhold til forventet levetid for komponentene.

Forenkler demontering.

Reduserer skade på materialer, spesielt når kun enkeltkomponenter skal skiftes ut.

 

Relaterte lenker: 

Støttende dokument/referanser

Prosjektering for ombruk og gjenvinning, Sivilark. Bente Nuth Leland 2008:

Det mest miljøvennlige avfallstiltaket som kan gjennomføres på lengre sikt, er å hindre at avfall oppstår. Evner du å utnytte en ressurs flere ganger i løpet av dens levetid, har du redusert avfallet til et minimum. Dette vil være spesielt viktig der du forbruker lagerressurser og energiintensive ressurser.

Denne veilederen tar for seg tilrettelegging for fremtidig ombruk og gjenvinning i planleggings- og prosjekteringsprosessen og i mindre grad kostnads- og miljøaspekter ved råvarefremstilling, materialproduksjon og transport.

Samling av case-studier, Circularity in the built environment: Case studies, a compilation of case studies from the CE100

Case-studiene viser eksempler på sirkulær økonomi i ulike byggprosjekt, og hvordan erfaringer fra tidligere prosjekt kan brukes videre.

 

 

Publisert: 07. Feb 2018, Sist endret: 22. Jan 2020