Emballasje i direkte kontakt med mat

Grupper: 
  • Måltidstjenester
Kategori: 
  • Emballasje

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Hovedformålet med dette kravet er å øke andel emballasje som går til materialgjenvinning ved at det stilles krav om slik fremstilling og utforming av emballasjen at den er egnet for materialgjenvinning. 

Kravformulering: 

Emballasjen som brukes for å beskytte produktene i denne avtalen skal kunne materialgjenvinnes og til enhver tid oppfylle kravene i avfallsforskriften § 7-4, «Grunnleggende krav til emballasjens sammensetting mv.».

Leverandøren skal til enhver tid sikre at brukeren har nødvendig og korrekt informasjon for kildesortering av emballasjen til produktene som leveres på denne avtalen. Enten ved at emballasjen er tydelig og korrekt merket med hvordan den skal kildesorteres og/eller ved å lage lett tilgjengelig informasjon om hvordan emballasjen kildesorteres utarbeides som gis til nøkkelpersoner ved de enkelte leveringspunktene.

Leverandør skal kontrollere at kontraktsvilkåret overholdes i hele kontraktsperioden, for eksempel ved stikkprøvekontroll. Slik kontroll vil være en del av den generelle oppfølgingen av kontrakten.

Dokumentasjon av kravet: 

Dersom det for noen produkter ikke er mulig å benytte materialgjenvinnbar emballasje, skal det opplyses om hvorfor det ikke er mulig. Det forutsettes da at emballasjen er egnet for energigjenvinning.

Informasjon om kravet: 

Å stille miljøkrav til emballasje vil være en avveining mellom emballasjens eget fotavtrykk og fotavtrykket til produktet som emballasjen skal beskytte. Særlig plastemballasje utgjør et vesentlig miljøproblem dersom den havner på avveie. Emballasje er viktig for å beskytte matproduktene og ivareta kvalitet og har særlig en funksjon for å ivareta mattrygghet og forebygge matsvinn.

Emballasjemarkedet er i stadig utvikling og hvilke typer materialer som kan gjenvinnes øker i omfang. Det er derfor ikke alltid like hensiktsmessig å stille spesifikke krav til emballasjens materialer eller bestanddeler, men heller at man krever at emballasjen skal «være egnet for ombruk og kunne materialgjenvinnes».

Ikke all emballasje er materialgjenvinnbar. Det skyldes at laminater må til for å sikre produktenes kvalitet og holdbarhet. Energien fra emballasjen er imidlertid gjenvinnbar.

Kriterierelasjoner og konflikter: 

Leveringsemballasje (transport ,pakkekasser, fruktkurver. m.m)

Relatert kriterium

Håndtering av emballasje og emballasjeavfall

Relatert kriterium

Relaterte lenker: 

Publisert: 22. Mar 2019, Sist endret: 31. Mai 2019