Energieffektivitet og -effekt

Grupper: 
 • Prosjektering
Kategori: 
 • Energi

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Energibruk påvirker i stor grad økonomien i hele byggets levetid.

Energiforbruk i bygg står for 40% av energiforbruket nasjonalt, hovedsakelig elektrisitet. Det bygges stadig flere bygninger som trenger energi. Styrket forsyningssikkerhet er viktig å oppnå ved fleksibel og effektiv effekt- og energibruk.

Kostnader til utbygging av kraftnettet for å ivareta forsyningssikkerhet i energisystemet er store, og det er et mål om å få ned effektbehovet.

Argument

Høyere investeringskostnader for å senke energibehovet og -effektuttaket kan bidra til god totaløkonomi på grunn av lavere driftskostnader. Optimal utforming av bygget kan senke energibehovet og dermed frigjøre midler til andre formål i hele byggets levetid. Noe av det viktigste for å redusere behovet for energi i et bygg er derfor å bygge energieffektivt og -fleksibelt.

Redusert effektbehov bidrar til å avlaste lokale og sentrale energisentraler, og infrastruktur for energi. Prisen for effekt bestemmes av maks effektuttak. Tiltak for å redusere effektuttak kan dermed redusere energikostnadene. Ved å utnytte energifleksible løsninger, reduseres også egen sårbarhet for å være avhengig av en energikilde, for eksempel ved at du kan bruke egenlagret energi.

Kravformulering: 

Bygget skal prosjekteres som passivhus etter gjeldende passivhusstandard NS 3700/NS 3701  for valgt byggkategori. Rapport med energiberegning iht. NS3700/NS3701 skal dokumentere at bygget tilfredsstiller krav til passivhus.

Informasjon om kravet: 

NS 3700/NS 3701 stiller krav til boliger og yrkesbygninger slik at de defineres som passivhus og lavenergibygninger i norsk klima. Standarden bygger på energibehovsberegninger etter NS3031 med standardiserte inndata.

Standarden omfatter definisjoner, krav til varmetapstall, maksimalt oppvarmingsbehov og kjølebehov, energibehov til belysning samt minstekrav til enkelte bygningskomponenter. Standarden gir også krav til lekkasjetall, prøvingsprosedyrer, målemetoder og rapportering av energiytelsen ved ferdigstillelse for yrkesbygninger.

Standarden kan brukes til å:

 • Vurdere om bygninger tilfredsstiller kravene til passivhus.
 • Stille krav til produkter og bygningselementer som brukes i passivhus.
 • Stille bygningstekniske krav til utførelse av passivhus.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Energibruk påvirker i stor grad økonomien i hele byggets levetid.

Energiforbruk i bygg står for 40% av energiforbruket nasjonalt, hovedsakelig elektrisitet. Det bygges stadig flere bygninger som trenger energi. Styrket forsyningssikkerhet er viktig å oppnå ved fleksibel og effektiv effekt- og energibruk.

Kostnader til utbygging av kraftnettet for å ivareta forsyningssikkerhet i energisystemet er store, og det er et mål om å få ned effektbehovet.

Argument

Høyere investeringskostnader for å senke energibehovet og -effektuttaket kan bidra til god totaløkonomi på grunn av lavere driftskostnader. Optimal utforming av bygget kan senke energibehovet og dermed frigjøre midler til andre formål i hele byggets levetid. Noe av det viktigste for å redusere behovet for energi i et bygg er derfor å bygge energieffektivt og -fleksibelt.

Redusert effektbehov bidrar til å avlaste lokale og sentrale energisentraler, og infrastruktur for energi. Prisen for effekt bestemmes av maks effektuttak. Tiltak for å redusere effektuttak kan dermed redusere energikostnadene. Ved å utnytte energifleksible løsninger, reduseres også egen sårbarhet for å være avhengig av en energikilde, for eksempel ved at du kan bruke egenlagret energi.

Kravformulering: 

Bygget skal prosjekteres som passivhus etter gjeldende passivhusstandard NS 3700/NS 3701 for valgt byggkategori. Rapport med energiberegning iht. NS3700/NS3701 skal dokumentere at bygget tilfredsstiller krav til passivhus.

I tillegg skal det gjøres tiltak for å redusere samtidig effektbruk, som lastreduksjon, lastflytting og lokal energilagring.

Leverandør skal komme med forslag til effektreduserende tiltak. Beregning som dokumenterer redusert samtidig effektbehov. Beregning utføres iht. gjeldende NS 3031 med et anerkjent dynamisk simuleringsprogram for energiberegninger som er tilgjengelig på markedet og som er validert etter gjeldende NS EN ISO 52016-1/52017-1.

Informasjon om kravet: 

Effektbehovet for oppvarming er vanligvis et byggs største effektbehov. Det blir beregnet ut i fra utetemperaturen og byggets varmeisolering. Beregnet varmeeffekt er den effekten som vi behøver å tilføre for å varme opp bygget under årets kaldeste dager. Effekt angis i W (watt) eller kW (kilowatt).

Bygningens energisystemer skal levere dimensjonerende innetemperatur ved dimensjonerende utetemperatur om vinteren for byggets lokalisering. Dimensjonerende effektbehov for bygninger er ikke direkte regulert, men indirekte ved at det stilles krav til forsyningssikkerhet og innetemperaturer.

De fleste større næringsbygg har en effektbasert el. tariff på nettleie. Dette betyr at de i tillegg til energibruken (kWh), også avregnes for den elektriske effekten (kW) som tas ut av kraftnettet. Avregnet effekt beregnes som regel for den timen i året med høyest gjennomsnittlig effektuttak (kWh/h). I tillegg til energireduserende tiltak er det derfor også viktig å se på effektreduserende tiltak, det vil si tiltak for å holde maksimalt effektuttak nede.

Samtidig effektbruk kan reduseres gjennom:

 • Akkumulering og lagring av energi over kortere eller lengre tidsrom.

 • Smart styring av energibruk.

 • Lastutjevning.

 • Driftstiltak

 • Utveksling av energi mellom bygg.

Relaterte lenker: 

Publisert: 26. Jan 2018, Sist endret: 22. Jan 2020