Energieffektivitet og -effekt

Grupper: 
 • Totalentreprise
Kategori: 
 • Energi

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Energibruk påvirker i stor grad økonomien i hele byggets levetid.

Energiforbruk i bygg står for 40% av energiforbruket nasjonalt, hovedsakelig elektrisitet. Det bygges stadig flere bygninger som trenger energi. Styrket forsyningssikkerhet er viktig å oppnå ved fleksibel og effektiv effekt- og energibruk.

Kostnader til utbygging av kraftnettet for å ivareta forsyningssikkerhet i energisystemet er store, og det er et mål om å få ned effektbehovet.

Argument

Høyere investeringskostnader for å senke energibehovet og -effektuttaket kan bidra til god totaløkonomi på grunn av lavere driftskostnader. Optimal utforming av bygget kan senke energibehovet og dermed frigjøre midler til andre formål i hele byggets levetid. Noe av det viktigste for å redusere behovet for energi i et bygg er derfor å bygge energieffektivt og -fleksibelt.

Redusert effektbehov bidrar til å avlaste lokale og sentrale energisentraler, og infrastruktur for energi. Prisen for effekt bestemmes av maks effektuttak. Tiltak for å redusere effektuttak kan dermed redusere energikostnadene. Ved å utnytte energifleksible løsninger, reduseres også egen sårbarhet for å være avhengig av en energikilde, for eksempel ved at du kan bruke egenlagret energi.

Kravformulering: 

Bygget skal bygges som passivhus etter passivhusstandard NS3700/NS3701. Rapport fra energiberegning iht. NS 3700/NS 3701 leveres før overlevering:

 • Dokumentasjon på valgte komponenter og løsninger for den ferdigstilte bygningen skal omfatte følgende:

  • Bekreftelse av at inndata som er benyttet for energiberegningen er representativt for den ferdigstilte bygningen

  • Rapport fra lekkasjeprøving for den ferdigstilte bygningen etter NS-EN ISO 9972

  • Vedlagt termograferingsrapport etter NS-EN 13187 dersom bygningen er termografert

 • Den som vurderer om bygningen tilfredsstiller kriteriene for passivhus gitt i standarden skal utstede en attest sammen med rapporten. Attesten skal minst inneholde:

  • Krav til varmetapstall (NS 3701 pkt. 4.1).

  • Krav til kjølebehov (NS 3701 pkt 4.3).

  • Krav til oppvarmingsbehov (NS 3701 pkt. 4.2).

  • Krav til energiforsyning (NS 3701 pkt. 4.5).

  • Minstekrav til bygningsdeler, komponenter, systemer og lekkasjetall (NS 3701 pkt. 5).

Informasjon om kravet: 

NS 3700/NS 3701 stiller krav til boliger og yrkesbygninger slik at de defineres som passivhus og lavenergibygninger i norsk klima. Standarden bygger på energibehovsberegninger etter NS3031 med standardiserte inndata.

Standarden omfatter definisjoner, krav til varmetapstall, maksimalt oppvarmingsbehov og kjølebehov, energibehov til belysning samt minstekrav til enkelte bygningskomponenter. Standarden gir også krav til lekkasjetall, prøvingsprosedyrer, målemetoder og rapportering av energiytelsen ved ferdigstillelse for yrkesbygninger.

Standarden kan brukes til å:

 • Vurdere om bygninger tilfredsstiller kravene til passivhus.

 • Stille krav til produkter og bygningselementer som brukes i passivhus.

 • Stille bygningstekniske krav til utførelse av passivhus.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Energibruk påvirker i stor grad økonomien i hele byggets levetid.

Energiforbruk i bygg står for 40% av energiforbruket nasjonalt, hovedsakelig elektrisitet. Det bygges stadig flere bygninger som trenger energi. Styrket forsyningssikkerhet er viktig å oppnå ved fleksibel og effektiv effekt- og energibruk.

Kostnader til utbygging av kraftnettet for å ivareta forsyningssikkerhet i energisystemet er store, og det er et mål om å få ned effektbehovet.

Argument

Høyere investeringskostnader for å senke energibehovet og -effektuttaket kan bidra til god totaløkonomi på grunn av lavere driftskostnader. Optimal utforming av bygget kan senke energibehovet og dermed frigjøre midler til andre formål i hele byggets levetid. Noe av det viktigste for å redusere behovet for energi i et bygg er derfor å bygge energieffektivt og -fleksibelt.

Redusert effektbehov bidrar til å avlaste lokale og sentrale energisentraler, og infrastruktur for energi. Prisen for effekt bestemmes av maks effektuttak. Tiltak for å redusere effektuttak kan dermed redusere energikostnadene. Ved å utnytte energifleksible løsninger, reduseres også egen sårbarhet for å være avhengig av en energikilde, for eksempel ved at du kan bruke egenlagret energi.

Kravformulering: 

Bygget skal bygges som passivhus etter passivhusstandard NS3700/NS3701. Rapport fra energiberegning iht. NS 3700/NS 3701 leveres før overlevering:

 • Dokumentasjon på valgte komponenter og løsninger for den ferdigstilte bygningen skal omfatte følgende:

  • Bekreftelse av at inndata som er benyttet for energiberegningen er representativt for den ferdigstilte bygningen

  • Rapport fra lekkasjeprøving for den ferdigstilte bygningen etter NS-EN ISO 9972

  • Vedlagt termograferingsrapport etter NS-EN 13187 dersom bygningen er termografert

 • Den som vurderer om bygningen tilfredsstiller kriteriene for passivhus gitt i standarden skal utstede en attest sammen med rapporten. Attesten skal minst inneholde:

  • Krav til varmetapstall (NS 3701 pkt. 4.1).

  • Krav til kjølebehov (NS 3701 pkt 4.3).

  • Krav til oppvarmingsbehov (NS 3701 pkt. 4.2).

  • Krav til energiforsyning (NS 3701 pkt. 4.5).

  • Minstekrav til bygningsdeler, komponenter, systemer og lekkasjetall (NS 3701 pkt. 5).

 

I tillegg skal det gjøres tiltak for å redusere samtidig effektbruk, slik som lastreduksjon, lastflytting og lokal energilagring.

Leverandør skal installere effektreduserende tiltak. Dokumentasjon av inndata og beregning skal være iht. gjeldende NS 3031 med et anerkjent dynamisk simuleringsprogram for energiberegninger som er tilgjengelig på markedet og som er validert etter gjeldende NS EN ISO 52016-1/52017-1.

Effektreduserende tiltak skal samles i et effektbudsjett med energiposter tilsvarende NS 3031 for netto energibudsjett:

Effektpost   Effektbehov [kW] Effektbehov [kW/m2]
1a Romoppvarming    
1b Ventilasjonsvarme    
2 Varmtvann    
3a Vifter    
3b Pumper    
4 Belysning    
5 Teknisk utstyr    
6a Romkjøling    
6b Ventilasjonskjøling    
7 Utendørs    
Sum effektbehov      

 

Informasjon om kravet: 

NS 3700/NS 3701 stiller krav til boliger og yrkesbygninger slik at de defineres som passivhus og lavenergibygninger i norsk klima. Standarden bygger på energibehovsberegninger etter NS3031 med standardiserte inndata.

Standarden omfatter definisjoner, krav til varmetapstall, maksimalt oppvarmingsbehov og kjølebehov, energibehov til belysning samt minstekrav til enkelte bygningskomponenter. Standarden gir også krav til lekkasjetall, prøvingsprosedyrer, målemetoder og rapportering av energiytelsen ved ferdigstillelse for yrkesbygninger.

Standarden kan brukes til å:

 • Vurdere om bygninger tilfredsstiller kravene til passivhus.

 • Stille krav til produkter og bygningselementer som brukes i passivhus.

 • Stille bygningstekniske krav til utførelse av passivhus.

Relaterte lenker: 

Publisert: 08. Feb 2018, Sist endret: 22. Jan 2020