Energioppfølgingssystem og energimåling

Grupper: 
 • Prosjektering
Kategori: 
 • Energi

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Erfaringsvis bruker bygg mer energi enn teoretisk beregnet. Det kan være en utfordring og være kostnadsdrivende.

Argument

For å oppnå bedre samsvar mellom teoretisk energibehov og faktisk energibruk, bør bygget være tilrettelagt for god energiledelse. Dette forutsetter at bygget har komponenter og systemer for kartlegging av energidata og overvåking av energibruk i drift.

Delmålere for å registrere forbruk til forskjellig utstyr og områder/areal er et viktig verktøy for å minimere energibruken i bygg. Da blir det enklere å se hvordan energi i bygget brukes og hva som kan gjøres for å effektivisere. Dette legger grunnlaget for et godt energioppfølgingssystem (EOS), sammen med et system for rapportering og grafisk fremstilling.

Kravformulering: 

Det skal prosjekteres for et system for energimåling og oppfølging (EOS) som gjør det mulig å følge med på detaljert energibruk løpende og identifisere avvik som påvirker byggets energibruk raskt. Leverandør skal i prosjektet dokumentere at kravet er oppfylt.

Separate delmålere tilkoblet et energimålingssystem skal måle:

 • Oppvarming (rom og ventilasjon)

 • Varmtvann

 • Kjøling (rom og ventilasjon)

 • Vifter og pumper (større)

 • Belysning og mindre teknisk utstyr

 • Annet utstyr med stor energibruk dersom det er relevant

Alle målte data skal lagres, og brukes som grunnlag for å identifisere trender og beregne avvik fra normal drift. Energibruken for de ulike systemene skal kunne kommuniseres jevnlig til brukere av bygget

Prosjekteringen skal vise at delmålere oppfyller kravene, tilhørende systemskjemaer for alle målere med beskrivelse av funksjoner skal legges ved. I tillegg skal det lages spesifikasjoner for energimålingssystemet og hvilke krav som er satt til brukergrensesnitt og funksjoner.

Informasjon om kravet: 

Med energioppfølging menes en systematisk og periodevis kontroll av energibruk, der energibruken vurderes i sammenheng med utetemperatur. Dette må vurderes opp mot parametere som påvirker energibruken som inne- og utetemperatur, persontetthet, interne laster/utstyr, lys og luftkvalitet. Det skal være mulig å identifisere avvik som påvirker byggets energibruk raskt, slik at effekten blir minst mulig.

Nye forskrifter (TEK17) setter krav til at boligblokker og yrkesbygg skal ha formålsdelt energimåling for oppvarming og tappevann. Dersom energibruk måles fordelt på soner ut i fra formål og areal, blir det mer fokus på energibruk, og enklere å vurdere mulige tiltak og effekten av disse. Et mer detaljert energioppfølgingssystem må gi klar, pålitelig og oppdatert informasjon, varsle ved unormale driftsforhold og indirekte bidra til et mer bevisst energiforbruk.

Alle typer energi levert til et bygningsområde (lokale / utleid sone / enhet) må måles, dvs. elektrisitet, vannbasert oppvarming og kjøling eller andre former for energi/brensel som forbrukes.

 

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Erfaringsvis bruker bygg mer energi enn teoretisk beregnet. Det kan være en utfordring og være kostnadsdrivende.

Argument

For å oppnå bedre samsvar mellom teoretisk energibehov og faktisk energibruk, bør bygget være tilrettelagt for god energiledelse. Dette forutsetter at bygget har komponenter og systemer for kartlegging av energidata og overvåking av energibruk i drift.

Delmålere for å registrere forbruk til forskjellig utstyr og områder/areal er et viktig verktøy for å minimere energibruken i bygg. Da blir det enklere å se hvordan energi i bygget brukes og hva som kan gjøres for å effektivisere. Dette legger grunnlaget for et godt energioppfølgingssystem (EOS), sammen med et system for rapportering og grafisk fremstilling.

Kravformulering: 

Det skal prosjekteres for et system for energimåling og oppfølging (EOS) som gjør det mulig å følge med på detaljert energibruk løpende og identifisere avvik som påvirker byggets energibruk raskt. Leverandør skal i prosjektet dokumentere at kravet er oppfylt.

Separate delmålere tilkoblet et energimålingssystem skal måle:

 • Oppvarming (rom og ventilasjon)

 • Varmtvann

 • Kjøling (rom og ventilasjon)

 • Vifter og pumper (større)

 • Belysning og mindre teknisk utstyr

 • Annet utstyr med stor energibruk dersom det er relevant

Alle målte data skal lagres, og brukes som grunnlag for å identifisere trender og beregne avvik fra normal drift. Energibruken for de ulike systemene skal kunne kommuniseres jevnlig til brukere av bygget

Prosjekteringen skal vise at delmålere oppfyller kravene, tilhørende systemskjemaer for alle målere med beskrivelse av funksjoner skal legges ved. I tillegg skal det lages spesifikasjoner for energimålingssystemet og hvilke krav som er satt til brukergrensesnitt og funksjoner.

 

I tillegg skal det prosjekteres et tilgjengelig energimålingssystem eller delmålere som måler energitilførselen til alle utleide områder eller, for bygg med bare én leietager, hver etasje eller eventuelt atskilte fløyer.

Har bygget mange forskjellige funksjoner med ulike profiler for energibruk, skal det være egne målere i soner med forskjellige funksjoner.

Informasjon om kravet: 

Med energioppfølging menes en systematisk og periodevis kontroll av energibruk, der energibruken vurderes i sammenheng med utetemperatur. Dette må vurderes opp mot parametere som påvirker energibruken som inne- og utetemperatur, persontetthet, interne laster/utstyr, lys og luftkvalitet. Det skal være mulig å identifisere avvik som påvirker byggets energibruk raskt, slik at effekten blir minst mulig.

Nye forskrifter (TEK17) setter krav til at boligblokker og yrkesbygg skal ha formålsdelt energimåling for oppvarming og tappevann. Dersom energibruk måles fordelt på soner ut i fra formål og areal, blir det mer fokus på energibruk, og enklere å vurdere mulige tiltak og effekten av disse. Et mer detaljert energioppfølgingssystem må gi klar, pålitelig og oppdatert informasjon, varsle ved unormale driftsforhold og indirekte bidra til et mer bevisst energiforbruk.

Alle typer energi levert til et bygningsområde (lokale / utleid sone / enhet) må måles, dvs. elektrisitet, vannbasert oppvarming og kjøling eller andre former for energi/brensel som forbrukes.

Relaterte lenker: 

Publisert: 08. Feb 2018, Sist endret: 22. Jan 2020