Entreprenørens målsetninger for å ivareta miljøhensyn i prosjektet og på byggeplassen

Grupper: 
 • Totalentreprise
Kategori: 
 • Utslipp fra byggeplass
 • Rigg og drift

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Motiv

Aktiviteter på byggeplass kan gi relativt store miljøbelastninger over en kort periode. Dette kan være utslipp av blant annet klimagasser, produsert avfall, bruk av kjemikalier, påvirkning på lokalt økosystem, støv, støy, ressursbruk og annet utslipp til luft, grunn og vann. Enkelte utslipp kan ha større konsekvenser i byer enn mer landlige områder.

Argument

Dersom prosjektet har en ambisjon om å redusere miljøbelastningene fra byggeperioden, kan det være fornuftig at entreprenører konkurrerer på dette. Da lar du entreprenørene komme med sine gode løsninger. Dette kan medføre at entreprenørene utvikler seg innen dette området og finner nye produkter, løsninger eller metode.

Formulering av tildelingskriteriet: 

Leverandørens målsetting og redegjørelse for å ivareta miljø på byggeplass vil bli evaluert ut fra redegjørelse for følgende problemstillinger:

 1. Hvordan miljøhensyn vil bli ivaretatt ved tidspress i byggeprosjektet. Det er stort tidspress i byggeprosjektet og det er lett at miljøhensyn ikke blir ivaretatt

 2. Utslipp av klimagasser fra byggeplass, og reduksjoner av dette

 3. Byggavfall er ressurser på avveie – hvordan vil ombruk og materialgjenvinning bli håndtert

Tilbyder bes fylle ut tabell 2.41.1 om miljøkvaliteter i prosjekt og på byggeplass

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

Tilbyder bes fylle inn tabell 2.41.1 som dokumentasjon på hvordan aktuelt miljøtema vil ivaretas på byggeplassen.

Tabell 2.41.1: Redegjørelse for miljøkvaliteter på byggeplass – Fylles ut av leverandør.
Problemstilling

Entreprenørens målsetting for prosjektet

XX – kvantifiseres av leverandør

Kort redegjørelse for hvordan leverandør vil nå målsetningen

Score 0-10 (fylles ut av anskaffer)

 

a) Det er stort tidspress i byggeprosjektet og det er lett at miljøhensyn utover minstekrav iht. lov, forskrift eller kravspesifikasjon ikke blir ivaretatt [presiser de miljøhensynene som er mest aktuelle for byggeprosjektet] Kvalitativ beskrivelse    
b) Utslipp av klimagasser fra byggeplass representerer en vesentlig andel av de totale utslippene knyttet til for eksempel en by eller en kommune. Estimert bruk av fossilt brensel til anleggsmaskiner på byggeplass og varme/tørk: XX liter    
c) Byggavfall er ressurser på avveie

Total mengde byggavfall som oppstår i prosjektet skal ikke overstige XX kg/m2 BRA

Sorteringsgrad: XX % sortert
   

Dokumentasjon på måloppnåelse skal leveres før overtakelse og skal inneholde følgende:

 1. Dokumentasjon på hvordan ansvaret for miljø har vært i varetatt av signerte stillingsinstrukser som dekker hele prosjektperioden, gjennomførte risikovurderinger, hvilken opplæring som har vært gjennomført på prosjektet med signert deltakerliste, fremdriftsplan som viser hvordan miljø er ivaretatt og rapporterte miljørelaterte avvik.

 2. Sammenstilling av mengde fossil brensel brukt til ulikt formål, dokumentert med kvittering fra drivstoffleverandør.

 3. Utfylt avfallsplan som viser planlagte mengder og reelle mengder byggavfall i de ulike fraksjonene, samt bekreftelse fra renovatør på mottak.

Informasjon om tildelingskriteriet: 

Brukes dette tildelingskriteriet med tanke på å vurdere reduksjon av utslipp fra byggeplass for en entreprise er det viktig at byggherre på forhånd har undersøkt, planlagt og tilrettelagt for å optimalisere infrastruktur, for eksempel fjernvarme, eller annen energibærer som planlegges. Det er da behov for dialog med markedet på forhånd, slik at de er forberedt og kan planlegge å få tilgang til tilgjengelig teknologi som for eksempel elektrisitet, hydrogen etc. Resultatene av dialogen skal hensynas i konkurransegrunnlaget, slik at tilbyderen kjenner disse forutsetningene . Les om mer om hva utslippsfrie bygg- og anleggsplasser er på Difi temasider.

For å dokumentere avfall, må det veiledes på hvordan dette skal dokumenteres i kontraktoppfølgingen, hva er praksis der ute? Rapporterer de en gang i uka? I måneden? Ved milepæler? Hva er god veiledning her? F. eks. som avfallsseddel, og hvordan rapporteringer av det skal gjøres. I hvilken grad er det mulig å knytte til fjernvarme, mobile trafostasjoner mm. Hvis du ikke kjenner praksis i ditt marked, må du ha dialog med markedet.

Evaluering av leverandør baseres på leverandørens målsetting for prosjektet for de ulike problemstillingene og besvart i tabell 2.41.1.

Tabell 2.41.2 angir hvordan det skal evalueres, med 0 - 10 poeng per tema.
Problemstilling

Evaluering av tilbyders svar med eksempel på hva som bør finnes i besvarelse fra entreprenør.

a) Det er stort tidspress i byggeperioden og det er lett at miljøhensyn ikke blir tilstrekkelig ivaretatt.

Organisering og styring av miljøarbeidet, risikovurdering, med forslag til tiltak for å redusere risikoen, slik som opplæring, vernerunder, hvordan miljø er inkludert i fremdriftsplan etc.

Evaluering vil være kvalitativ. Den beste gis 10 poeng på en skala fra 0-10.
b) Utslipp av klimagasser fra byggeplass representerer en vesentlig andel av de totale utslippene knyttet til for eksempel en by eller en kommune

Volum i liter fossilt brensel og drivstoff estimert brukt i prosjektet.

Evalueringen er lineær hvor den med null forbruk får 10 poeng og den med høyest forbruk får 0 poeng.
c) Byggavfall er ressurser på avveie, planlegg for ombruk av materialer i midlertidige konstruksjoner i byggefasen

Total avfallsmengde (kg/m2)

Ombruk av materialer til midlertidige konstruksjoner i byggefasen (forskaling, stillaser, trapper etc)

Mål og tiltak om å sortere ut over minimumskravet på 60 % i TEK17

Mulige poeng for byggavfall er 10 poeng fordelt på mengde og sortering. Poeng for mengde og sortering summeres:

 • Evalueringen av mengde er lineær hvor den med minst avfall får 5 poeng og den med mest avfall forbruk får 0 poeng.

 • Evaluering av sortering: Den som sorterer 100 % av avfallet får 5 poeng, den som sorterer 70 % får 0 poeng, lineær metode

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Motiv

Aktiviteter på byggeplass kan gi relativt store miljøbelastninger over en kort periode. Dette kan være utslipp av blant annet klimagasser, produsert avfall, bruk av kjemikalier, påvirkning på lokalt økosystem, støv, støy, ressursbruk og annet utslipp til luft, grunn og vann. Enkelte utslipp kan ha større konsekvenser i byer enn mer landlige områder.

Argument

Dersom prosjektet har en ambisjon om å redusere miljøbelastningene fra byggeperioden, kan det være fornuftig at entreprenører konkurrerer på dette. Da lar du entreprenørene komme med sine gode løsninger. Dette kan medføre at entreprenørene utvikler seg innen dette området og finner nye produkter, løsninger eller metoder.

Formulering av tildelingskriteriet: 

Leverandørens målsetting og redegjørelse for å ivareta miljø på byggeplass vil bli evaluert ut fra redegjørelse for følgende problemstillinger:

 1. Hvordan miljøhensyn vil bli ivaretatt ved tidspress i byggeprosjektet. Det er stort tidspress i byggeprosjektet og det er lett at miljøhensyn ikke blir ivaretatt

 2. Utslipp av klimagasser fra byggeplass, og reduksjoner av dette

 3. Byggavfall er ressurser på avveie – hvordan vil ombruk og materialgjenvinning bli håndtert.

 

Leverandørens målsetting og redegjørelse for ivaretakelse av miljø på byggeplass vil bli evaluert på grunnlag av at helse og miljøfarlige kjemikalier på byggeplass utgjør en fare både for arbeidstakere på byggeplass under bygging og for brukerne i det ferdige byggverket.

Tilbyder bes fylle ut tabell 2.41.1 om miljøkvaliteter i prosjekt og på byggeplass

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

Tilbyder bes fylle inn tabell 2.41.1 som dokumentasjon på hvordan aktuelt miljøtema vil ivaretas på byggeplassen.

Tabell 2.41.1: Redegjørelse for miljøkvaliteter på byggeplass – Fylles ut av leverandør.
Problemstilling

Entreprenørens målsetting for prosjektet

XX – kvantifiseres av leverandør
Kort redegjørelse for hvordan leverandør vil nå målsetningen Score 0-10 (fylles ut av anskaffer)

 

a) Det er stort tidspress i byggeprosjektet og det er lett at miljøhensyn utover minstekrav iht. lov, forskrift eller kravspesifikasjon ikke blir ivaretatt [presiser de miljøhensynene som er mest aktuelle for byggeprosjektet] Kvalitativ beskrivelse    
b) Utslipp av klimagasser fra byggeplass representerer en vesentlig andel av de totale utslippene knyttet til for eksempel en by eller en kommune. Estimert bruk av fossilt brensel til anleggsmaskiner på byggeplass og varme/tørk: XX liter    
c) Byggavfall er ressurser på avveie

Total mengde byggavfall som oppstår i prosjektet skal ikke overstige XX kg/m2 BRA

Sorteringsgrad: XX % sortert
   
d) Helse og miljøfarlige kjemikalier på byggeplass utgjør en fare både for arbeidstakere på byggeplass under bygging og for brukerne i det ferdige byggverket Kvalitativ beskrivelse    

Dokumentasjon på måloppnåelse skal leveres før overtakelse og skal inneholde følgende:

 1. Dokumentasjon på hvordan ansvaret for miljø har vært i varetatt av signerte stillingsinstrukser som dekker hele prosjektperioden, gjennomførte risikovurderinger, hvilken opplæring som har vært gjennomført på prosjektet med signert deltakerliste, fremdriftsplan som viser hvordan miljø er ivaretatt og rapporterte miljørelaterte avvik.

 2. Sammenstilling av mengde fossil brensel brukt til ulikt formål, dokumentert med kvittering fra drivstoffleverandør.

 3. Utfylt avfallsplan som viser planlagte mengder og reelle mengder byggavfall i de ulike fraksjonene, samt bekreftelse fra renovatør på mottak.

 4. Oversikt over produkter brukt på byggeplass som inneholder helse- og eller miljøskadelige stoffer samt dokumentasjon på utført substitusjonsvurdering.

 

Informasjon om tildelingskriteriet: 

Brukes dette tildelingskriteriet med tanke på å vurdere reduksjon av utslipp fra byggeplass for en entreprise er det viktig at byggherre på forhånd har undersøkt, planlagt og tilrettelagt for å optimalisere infrastruktur, for eksempel fjernvarme, eller annen energibærer som planlegges. Det er da behov for dialog med markedet på forhånd, slik at de er forberedt og kan planlegge å få tilgang til tilgjengelig teknologi som for eksempel elektrisitet, hydrogen etc. Resultatene av dialogen skal hensynas i konkurransegrunnlaget, slik at tilbyderen kjenner disse forutsetningene . Les om mer om hva utslippsfrie bygg- og anleggsplasser er på Difi temasider.

For å dokumentere avfall, må det veiledes på hvordan dette skal dokumenteres i kontraktoppfølgingen, hva er praksis der ute? Rapporterer de en gang i uka? I måneden? Ved milepæler? Hva er god veiledning her? F. eks. som avfallsseddel, og hvordan rapporteringer av det skal gjøres. I hvilken grad er det mulig å knytte til fjernvarme, mobile trafostasjoner mm. Hvis du ikke kjenner praksis i ditt marked, må du ha dialog med markedet.

Evaluering av leverandør baseres på leverandørens målsetting for prosjektet for de ulike problemstillingene besvart i tabell 2.41.1.

Tabell 2.41.2 angir hvordan det skal evalueres, med 0 - 10 poeng per tema.
Problemstilling

Evaluering av tilbyders svar med eksempel på hva som bør finnes i besvarelse fra entreprenør.

a) Det er stort tidspress i byggeperioden og det er lett at miljøhensyn ikke blir tilstrekkelig ivaretatt.

Organisering og styring av miljøarbeidet, risikovurdering, med forslag til tiltak for å redusere risikoen, slik som opplæring, vernerunder, hvordan miljø er inkludert i fremdriftsplan etc.

Evaluering vil være kvalitativ. Den beste gis 10 poeng på en skala fra 0-10.
b) Utslipp av klimagasser fra byggeplass representerer en vesentlig andel av de totale utslippene knyttet til for eksempel en by eller en kommune

Volum i liter fossilt brensel og drivstoff estimert brukt i prosjektet.

Evalueringen er lineær hvor den med null forbruk får 10 poeng og den med høyest forbruk får 0 poeng.
c) Byggavfall er ressurser på avveie, planlegg for ombruk av materialer i midlertidige konstruksjoner i byggefasen

Total avfallsmengde (kg/m2)

Ombruk av materialer til midlertidige konstruksjoner i byggefasen (forskaling, stillaser, trapper etc)

Mål og tiltak om å sortere ut over minimumskravet på 60 % i TEK17

Mulige poeng for byggavfall er 10 poeng fordelt på mengde og sortering. Poeng for mengde og sortering summeres:

 • Evalueringen av mengde er lineær hvor den med minst avfall får 5 poeng og den med mest avfall forbruk får 0 poeng.

 • Evaluering av sortering: Den som sorterer 100 % av avfallet får 5 poeng, den som sorterer 70 % får 0 poeng, lineær metode

d) Helse og miljøfarlige kjemikalier på byggeplass utgjør en fare under bygging, det ferdige bygget og ved avhending

Tiltak for å minimere bruk, f.eks. bruk av løsninger som gjør at byggskum og fugemasser ikke brukes, evt andre tiltak for reduksjon av antall produkter.

Mulige eksempler på hva leverandør kan få score for: Henvisning til A20 liste i BREEAM, kandidatliste REACH og hvordan disse stoffene skal unngås.

Hvordan håndteres helse og miljøfarlige stoffer når det gjelder faste produkter.

Evaluering vil være kvalitativ. Den beste gis 10 poeng på en skala fra 0-10

 

Relaterte lenker: 

Publisert: 06. Feb 2018, Sist endret: 22. Jan 2020