Forslag til tildelingskriterium som premierer møbler med dokumentert gode klima- og miljøegenskaper

Grupper: 
 • Nye møbler
Kategori: 
 • Fremme rene kretsløp
 • Klima- og miljøvennlige produkter

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Formålet med et slikt tildelingskriterium er å premiere prioriterte produkter som er dokumentert å redusert eller lav mindre klima- og miljøbelastning. 

Kravformulering: 

Tilbudt produkt som har lav miljøbelastning tildeles poeng i henhold til tabellene ved at produktene har: 

1. Dokumentert bærekraftig trevirke og/eller gjenvunnet materiale (aluminum, plast og trevirke). 

2. Dokumentert redusert eller lavt innhold av skadelige kjemikalier fra møbelet i sin helhet, eller tekstiler spesielt, og dokumentert redusert eller lavt innhold og utslipp av VOC og skadelige kjemikalier i bruksfasen.

 

[Bruk av dette tildelingskriteriet krever tilpassing til den enkelte konkurranse. Les både informasjonen som står i "Informasjon om kr

Formulering av tildelingskriteriet: 

Tilbudt produkt som har lav miljøbelastning tildeles poeng i henhold til tabellene ved at produktene har:

 1. Dokumentert bærekraftig trevirke og/eller gjenvunnet materiale (aluminium, plast og trevirke).
 2. Dokumentert redusert eller lavt utslipp av VOC og dokumentert redusert eller lavt innhold av andre skadelige kjemikalier fra møbelet i sin helhet eller deler av møbelet.

[NB! Til oppdragsgiver: Bruk av dette tildelingskriteriet krever tilpassing til den enkelte konkurranse. Les derfor både informasjonen som du finner i "Informasjon om tildelingskriteriet" og informasjonen om bruk av tildelingskriterier i veilederen "Kom i gang med grønne og sirkulære anskaffelser av møbler".]

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

Under følger to tabeller med informasjon om poengene som tildeles for oppnåelse innen forskjellige miljøegenskaper, samt en oversikt over dokumentasjonskravet knyttet til hver enkelt egenskap.

[Tilpasses av oppdragsgiver: Her må det tydeliggjøres for tilbyderne hvilken poengskala som er valgt. Dette må tilpasses den skala oppdragsgiver bruker på eventuelle andre tildelingskriterier slik at hvert tildelingskriterium bruker samme skala. For hver av tabellene kan det ikke tildeles mer enn maksimalt 10 poeng selv om det kan oppstå situasjoner hvor et enkelt produkt har en slik sammensetning at den egentlig skulle hatt flere. *Du som oppdragsgiver må gjøre en vurdering av poenggivningen til det enkelte underliggende kravet i tabellene. Poengene i tabellen er et forslag.]

Om sertifisering: Sertifisering etter et miljømerke Type I etter ISO standard 14024 eller Type I-lik (ett-krav og sektorspesifikke krav) vil bli tildelt poeng i henhold til tabell 1. Poengene reflekterer hvor mange miljøhensyn (utover det som stilles som krav) som oppfylles og vil bli vektet mot estimert volum angitt i konkurransegrunnlaget. Tilsvarende 3.parts sertifiserte merker og sertifiseringer vil bli akseptert og leverandøren skal bekrefte, med henvisning til hvordan de underliggende kravene i merkeordningen er oppfylt, med for eksempel en samsvarsmaterise, at merket er tilsvarende de etterspurte.

Tabell 1: Tildelingskriterium, Bærekraftig trevirke og/eller gjenvunnet materiale (aluminium og plast)

MiljøegenskaperAndelPoeng*Miljødokumentasjon

Andel gjenvunnet aluminium, jf. Definisjon av gjenvunnet materiale i ISO 14021, i produkter med over 30 vektprosent aluminium, vil bli tildelt poeng avhengig av oppnådd andel.

 

[Oppdragsgiver: Sett inn hvilken del av sortimentet det gjelder for]
50 %2

Tilbyderen skal angi hvor stor andel gjenvunnet materiale tilbudt produkt inneholder.
 

Kriteriet skal dokumenteres ved en av følgende dokumentasjonskrav:

 • 3. parts sertifisert merkeordning som Svanemerket eller tilsvarende miljømerke Type I utviklet etter ISO 14024
 • Type I-lik miljødokumentasjon som angir hvor stor andel gjenvunnet aluminium tilbudt produkt har
 • EPD utviklet etter ISO 14025 som angir hvor stor andel gjenvunnet aluminium tilbudt produkt har
 • Merkingen Hydro Circal
 • Annen passende tredjeparts verifisert dokumentasjon, som gir en tilfredsstillende redegjørelse for andel fornybart materiale
 • Egenerklæring fra produsent (av deler av aluminium som inngår i møbelet) i henhold til type II miljødokumentasjon
60 %5
70 %8

Andel gjenvunnet plast, jf. definisjon av gjenvunnet materiale i ISO 14021, i produkter med over 10 vektprosent plast, vil bli tildelt poeng avhengig av oppnådd andel.

 

[Oppdragsgiver: Sett inn hvilken del av sortimentet det gjelder for]
30 %3

Leverandøren skal angi hvor stor andel gjenvunnet materiale tilbudt produkt inneholder.
 

Kriteriet skal dokumenteres ved en av følgende dokumentasjonskrav:

 • 3. parts sertifisert merkeordning som Svanemerket eller tilsvarende miljømerke Type I utviklet etter ISO 14024
 • Type I-lik miljødokumentasjon som angir hvor stor andel gjenvunnet plast tilbudt produkt har
 • EPD utviklet etter ISO 14025 som angir hvor stor andel gjenvunnet plast tilbudt produkt har
 • Global Recycled Standard sertifikat som viser at råvaren er gjenvunnet 
 • EuCertPlast sertifikat
 • Annen passende tredjeparts verifisert dokumentasjon, som gir en tilfredsstillende redegjørelse for andel gjenvunnet materiale
Egenerklæring fra produsent (av deler av plast som inngår i møbelet) i henhold til type II miljødokumentasjon
50 %5
70 %7

Møbel med over 10 vektprosent trevirke inneholder 100 % dokumenterbart bærekraftig trevirke

 

[Oppdragsgiver: Sett inn hvilken del av sortimentet det gjelder for]
100%10

Leverandøren skal angi hvor stor andel dokumenterbart bærekraftig trevirke produktet inneholder.

 

De tilbudte produkter som inneholder mer enn 10 vektprosent trevirke skal være FSC- eller PEFC-sertifisert, minimum på nivå tilsvarende FSC mix. Annen passende tredjeparts verifisert dokumentasjon, som gir en tilfredsstillende redegjørelse for hvordan kravet er oppfylt i tilsvarende grad som merkene ovenfor, vil også kunne aksepteres.

 

For nærmere definisjon av begrepene «bærekraftig trevirke» og «tilsvarende» dokumentasjon henvises det til Dansk Naturstyrelses veiledning: Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder.

 

 

MiljøegenskaperPoeng*MiljødokumentasjonKommentar
A: Møbeltekstil med dokumentert redusert innhold av skadelige kjemikalier4Kriteriet skal dokumenteres ved sertifikat på at stoppet møbel har tekstiler merket med Økotex 100 eller tilsvarende.Dersom tilbudt produkt får poeng for dette, kan det samme produktet ikke få poeng for oppfyllelse av miljøegenskap B.
B: Møbeltekstil med dokumentert redusert innhold av kjemikalier6Kriteriet skal dokumenteres ved sertifikat på at stoppet møbel har tekstiler merket med EU Ecolabel tekstil, Økotex Made in green eller tilsvarende.Dersom tilbudt produkt får poeng for dette, kan det samme produktet ikke få poeng for oppfyllelse av miljøegenskap A.
C: Møbler med stoppmateriale som kan dokumentere reduserte utslipp av VOC4Kriteriet skal dokumenteres ved sertifikat som viser at stoppmaterial i møbel er sertifisert med CertiPUR, EuroLATEX ECO, Økotex 100 eller tilsvarende sertifikat eller testrapporter fra akkrediterte testinstitutter i henhold til standarder i ISO 16000-serien som oppfyller de samme kravene til utslipp av VOC.Dersom tilbudt produkt får poeng for dette, kan det samme produktet ikke få poeng for oppfyllelse av miljøegenskap D og E.
D: Møbler med stoppmateriale og/eller trevirke som kan dokumentere reduserte utslipp av VOC4Kriteriet skal dokumenteres ved sertifikat som viser at stoppede møbler eller møbler med trevirke er sertifisert med Greenguard eller tilsvarende sertifikat som oppfyller de samme kravene til utslipp av VOC. Kriteriet kan også dokumenters med merkeordninger eller testrapporter fra akkrediterte testinstitutter som tester etter metoden CEN/TS 16516, og leverandøren skal vise til at de oppfyller tilsvarende krav til VOC-utslipp.Dersom tilbudt produkt får poeng for dette, kan det samme produktet ikke få poeng for oppfyllelse av miljøegenskap C og E.
E: Møbler med trevirke og/eller stoppmateriale som kan dokumentere lave utslipp av VOC6Kriteriet skal dokumenteres ved sertifikat som viser at stoppede møbler eller møbler med trevirke er sertifisert Greenguard Gold eller tilsvarende sertifikat som oppfyller de samme kravene til utslipp av VOC. Kriteriet kan også dokumenters med merkeordninger eller testrapporter fra akkrediterte testinstitutter som tester etter metoden CEN/TS 16516, og leverandøren skal vise til at de oppfyller tilsvarende krav til VOC-utslipp.Dersom tilbudt produkt får poeng for dette, kan det samme produktet ikke få poeng for oppfyllelse av miljøegenskap C og D.
F: Møbler med dokumentert lavt innhold av kjemikalier10Kriteriet skal dokumenteres ved sertifikat på at møbelet er merket med Svanemerket, EU Ecolabel eller tilsvarende miljømerke Type I utviklet etter ISO 14024 eller Type I-lik som oppfyller de samme kjemikaliekravene.Dersom tilbudt produkt får poeng for dette, kan det samme produktet ikke få poeng for øvrige miljøegenskaper i denne tabellen.

 

Informasjon om tildelingskriteriet: 

Ved bruk av tildelingskriteriene, les også informasjon om bruk av tildelingskriterier i veilederen "Kom i gang med grønne og sirkulære anskaffelser av møbler".

Du bør vurdere å bruke dette tildelingskriteriet sammen med tildelingskriteriet "Forslag til tildelingskriterium som premierer møbler med dokumentert klimafotavtrykk og med dokumentert lavt klimafotavtrykk", siden de to tildelingskriteriene premierer ulike aspekter av klima- og miljøegenskaper. 

Nærmere informasjon om hvordan oppdragsgiver skal gjennomføre evalueringen bør gjøres tilgjengelig for leverandørene slik at kriteriet blir så forutberegnelig som mulig for dem.

Oppdragsgiver må vurdere om begge de to tabellene er relevante å benytte, eller om kun den ene tabellen skal prioriteres i den konkrete anskaffelsen. Hvis begge skal benyttes bør de, slik de er utformet nå, anvendes som to separate tildelingskriterier. Dersom det er ønskelig å kombinere de to tabellene i ett tildelingskriterium, bør poenggivningen justeres. I tabellene er det satt opp forslag til poeng for hvert underliggende krav i kriterietabellene, men oppdragsgiver må selv vurdere poenggivningen oppimot den konkrete anskaffelsen (for eksempel vil det å unngå skadelig innhold av kjemikalier være særlig relevant for møbler som skal benyttes av barn). Slik poengene i tabell 1 er satt nå, vil ikke tilbydere både kunne få poeng for møbler med 100 % bærekraftig trevirke, og for gjenvunnet plast eller gjenvunnet aluminium. Hensikten med dette er blant annet at man ikke også skal premiere at flere ulike materialer benyttes, da dette i seg selv ikke vil gi en bedre miljøprestasjon. 

For evaluering av tildelingskriterium: Tabellene tydeliggjør for leverandører hvordan oppdragsgiver kommer til å premiere god miljøprestasjon ved tilbudte produkter. For å sikre forutberegnelighet og sammenliknbarhet benyttes en poengskala i dette eksempelet for miljøprestasjon på 1-10, der 10 er best. Det understrekes at maksimal samlet poengoppnåelse er 10 poeng. Kombinasjoner av miljøegenskaper fra tabellen som i sum blir høyere enn 10, settes altså til 10 og ikke mer. Den poengskala som brukes i den konkrete konkurransen, må være lik for alle tildelingskriterier.

Hvilken dokumentasjon er å regne som «tilsvarende»: For å sikre at det er forutberegnelig for leverandørene hvilke dokumentasjon som vil bli akseptert og hvilken som vil bli avvist med utgangspunkt i tildelingskriteriet følger det her noen punkter som oppdragsgiver kan velge å benytte seg av.

Forutsetning for at dokumentasjonen skal bli godtatt, er at 

 • Det er tredjepartssertifisert dokumentasjon som kan knyttes til tilbudt produkt og at den dokumenterer oppfyllelse av den etterspurte miljøegenskapen.  
 • Annen passende tredjeparts verifisert dokumentasjon, som gir en tilfredsstillende redegjørelse for hvordan tildelingskriteriet er oppfylt. Leverandøren skal angi hvor i dokumentasjonen den relevante informasjonen finnes.
 • Dersom kravet krever testing, skal denne være gjennomført av et godkjent testlaboratorium.
 • Sertifikatet skal være gyldig.
 • Innholdet i sertifikatet skal være tilgjengelig på engelsk, norsk, svensk eller dansk på slik at oppdragsgiver kan forstå innholdet og kravene som er oppfylt.

Relaterte lenker: 

Publisert: 29. nov 2020, Sist endret: 08. Feb 2021