Forslag til tildelingskriterium som premierer møbler med dokumentert klimafotavtrykk og med dokumentert lavt klimafotavtrykk

Grupper: 
  • Nye møbler
Kategori: 
  • Klima- og miljøvennlige produkter

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Formålet med et slikt tildelingskriterium er å premiere produkter med dokumentert lavt klimafotavtrykk sammenlignet med de andre tilbudte produktene. Produkter som har dokumentasjon for klimafotavtrykk som ikke kan sammenlignes premieres også med poeng. 

Formulering av tildelingskriteriet: 

Tilbudte produkter som kan dokumentere klimafotavtrykk for produksjonsprosesser og transportleddene (cradle to gate A1-A3) med en miljødeklarasjon Type III etter ISO standard 14025 (EPD), eller tilsvarende (LCA utført i henhold til ISO 14040 og ISO 14044 aksepteres), vil bli tildelt poeng i henhold til modellen i tabellen.

[NB! Til oppdragsgiver: Bruk av dette tildelingskriteriet krever tilpassing til den enkelte konkurranse. Les derfor både informasjonen som du finner i "Informasjon om tildelingskriteriet" og informasjonen om bruk av tildelingskriterier i veilederen "Kom i gang med grønne og sirkulære anskaffelser av møbler".]

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

Under følger tabell med informasjon om miljødokumentasjon som aksepteres og hvordan tilbudte produkter tildeles poeng.

Tildelingskriterium, møbler med dokumentert lavt klimafotavtrykk

Type dokumentasjon for klimafotavtrykk som aksepteresPoengDokumentasjonskrav

Leverandør skal oppgi klimafotavtrykket (kg CO2-ekvivalenter) fra EPD for produksjonsprosesser og transportleddene (cradle to gate A1-A3). EPD skal være utviklet etter ISO 14025, eller tilsvarende som for eksempel LCA utført i henhold til ISO 14040 og ISO 14044.

Klimafotavtrykket skal oppgis for følgende produktkategorier: [Oppdragsgiver: sett inn produktkategorier]

Tilbudte produkter rangeres i henhold til følgende: 

  1. Poeng 10-6 tildeles produkter basert på klimafotavtrykk i kg CO2-ekv., hvor laveste klimafotavtrykk får 10 poeng. 
  2. Tilbudt produkt med dokumentert klimafotavtrykk som ikke er egnet til å sammenlignes med de andre tildeles 5 poeng basert på om produktene i kategori(er)/ produktlinje(/r) har eller ikke har miljødokumentasjonen (0 poeng for de som ikke har). 
Navn og nummer på miljødeklarasjon skal oppgis i [prisskjema] sammen med klimafotavtrykk, kg CO2-ekv. (cradle to gate A1-A3).

 

Informasjon om tildelingskriteriet: 

Ved bruk av tildelingskriteriet, les også informasjon om bruk av tildelingskriterier i veilederen "Kom i gang med grønne og sirkulære anskaffelser av møbler".

Du bør vurdere å bruke dette tildelingskriteriet sammen med tildelingskriteriet "Forslag til tildelingskriterium som premierer møbler med dokumentert god klima- og miljøegenskaper", siden de to tildelingskriteriene premierer ulike aspekter av klima- og miljøegenskaper. 

Der oppdragsgiver ønsker å premiere lavt klimafotavtrykk, kan det tildeles poeng til tilbudte produkter avhengig av deres dokumenterte klimafotavtrykk. 

Det anbefales å velge ut volumprodukter og vekte klimafotavtrykket opp mot estimert volum. Nærmere informasjon om hvordan oppdragsgiver skal gjennomføre evalueringen bør gjøres tilgjengelig for leverandørene slik at kriteriet blir så forutberegnelig som mulig for dem.

Evaluering av tildelingskriterium for lavt klimafotavtrykk:
For bruk av, og evaluering av, dette tildelingskriteriet kreves det god kjennskap til og forståelse for metoder for å beregne og dokumentere klimafotavtrykk. Dette for å kunne vurdere hvilken dokumentasjon som er sammenlignbart (og kan premieres utifra nivå på klimafotavtrykk), og hvilken dokumentasjon som ikke kan sammenlignes, men som likevel tildeles poeng for å dokumentere klimafotavtrykket.

Tilbudte produkter med miljødeklarasjoner som oppfyller tildelingskriteriet, premieres på bakgrunn av utslipp av CO2-ekvivalenter fra transport og produksjonsprosesser. Oppdragsgiver velger på forhånd ut volumprodukter med sannsynlighet for å ha EPD, noe som kan sjekkes i forkant av konkurransen med utgangspunkt i markedsundersøkelse/dialog. De produktene med lavest klimafotavtrykk får høyest skår og så rangeres de mellom 10-6 poeng.

Der den innsendte dokumentasjonen er basert på forskjellige forutsetninger slik at de ikke direkte lar seg sammenligne og rangere, gis det 5 poeng for de produkter som har klimafotavtrykkdokumentasjon og 0 poeng for de som ikke har dokumentasjon.

Hvilken dokumentasjon er å regne som «tilsvarende» og sammenlignbart klimafotavtrykk:

For å sikre at det er forutberegnelig for leverandørene hvilke dokumentasjon som vil bli akseptert og hvilken som vil bli avvist med utgangspunkt i tildelingskriteriet følger det her noen punkter som oppdragsgiver kan velge å benytte seg av for å gjøre dette mer forutberegnelig.

  • Forutsetning for at dokumentasjonen skal bli godtatt er at klimafotavtrykket til tilbudte produkt er dokumentert av en uavhengig tredjepart.
  • Sertifikatet skal være gyldig.
  • Dersom det innleveres dokumentasjon på andre type miljøegenskaper vil disse ikke belønnes da det ville vært brudd på forutberegnelighetsprinsippet.
  • Dersom det leveres inn EPD laget før siste oppdaterte metode for klimafotavtrykksberegninger i EPDer, er disse ikke å regne som sammenlignbare med andre EPDer og tildeles 5 poeng.
  • Dersom det leveres inn andre typer dokumentasjon på klimafotavtrykk som ikke leverandøren kan bevise er basert på tilsvarende produktkategoriregler (PCR) som EPDer, regnes det ikke som sammenlignbar dokumentasjon og tildeles 5 poeng.

Kriterierelasjoner og konflikter: 

Forslag til tildelingskriterium som premierer møbler med dokumentert god klima- og miljøegenskaper

Relatert kriterium

Du bør vurdere å bruke disse tildelingskriteriet sammen ettersom de premierer ulike aspekter av klima- og miljøegenskaper.

Publisert: 29. nov 2020, Sist endret: 29. nov 2020