Forurensing fra anleggsmaskiner og utstyr

Grupper: 
  • Totalentreprise
Kategori: 
  • Rigg og drift
  • Utslipp fra byggeplass

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Forurensing av olje og kjemikalier på anleggsplass kan føre til alvorlige skadevirkninger på vann og grunn. Det forekommer ofte akutt forurensning fra uforsvarlig lagring, fylling og lekkasjer. Det er derfor viktig å planlegge for egnede arealer for oppbevaring av kjemikalier og drivstoff samt vedlikehold av maskinpark.

Kravformulering: 

Lagring av olje, drivstoff og kjemikalier skal være merket og sikret mot lekkasjer ved at det bygges inn en sikkerhet som tar hånd om 100% av lagervolumet ved søl, brudd eller lekkasje.

Lagerplass og plassering av tanker skal ikke utgjøre en risiko for nærliggende vannkilder eller resipienter. Lekkasje og søl fra kjøretøy, anleggsmaskiner og annet utstyr skal ikke forekomme. Det skal være oljeabsorberende middel i alle anleggsmaskiner og tunge kjøretøy som benyttes.

Ved ulykker skal tiltak iverksettes umiddelbart og oppdragsgiver varsles.

Det skal etableres system og rutiner for å sikre at fylling og tapping av drivstoff og olje skjer på tett dekke og på en sikker måte. Maskiner og utstyr skal være i god stand og rene når de kommer til anleggsplassen.

Vedlikehold av maskiner skal skje slik at alt søl fra kjemikalier, drivstoff og olje samles opp og håndteres etter avfallsforskriften. Drivstoffylling fra tankbil skal kun skje på angitt fyllestasjon.

Det skal leveres beredskapsplan med tiltak for å redusere konsekvenser ved eventuelle uhell.  

Dokumentasjon av kravet: 

Etter at arbeidene er fullført skal det dokumenteres med analyser av jordprøver, at grunnen på riggarealer er ren, dvs. ikke inneholder konsentrasjoner av miljøgifter over normverdi.

Forurensede masser levert til godkjent deponi skal dokumenteres.

Informasjon om kravet: 

Kravet er relevant for alle anleggsplasser det det benyttes olje, drivstoff og kjemikalier, og bygger oppunder myndighetskrav.  

Det bør lages oversikt over stoffer som benyttes på anlegget og for hvilke det finnes substitutter som ikke er helse og miljøskadelige (Substitusjonsplikten).

Kravet tar utgangspunkt i en ryddig og strategisk planlagt anleggsplass. For å ivareta kravet må det avsettes passende arealer for håndtering av olje, drivstoff og kjemikalier.

Enhver som håndterer olje, drivstoff og kjemikalier på anleggsplassen skal ha kunnskap om aktuelt regelverk, hvilke stoffer som skal håndteres og om teknisk utførelse og drift av utstyr og anlegg.

Tema skal inkluderes i miljørisikovurdering, dersom dette gjennomføres for prosjektet.

Kravene inkluderes i kontrakt med leverandøren.

Dersom du bruker et digitalt samhandlingsverktøy som prosjekthotell e.l. kan du be entreprenør om å legge beredskapsplanen inn i dette.

Relaterte lenker: 

Publisert: 25. nov 2020, Sist endret: 26. nov 2020