Gjenbruksasfalt

Grupper: 
  • Totalentreprise
Kategori: 
  • Materialer

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

For vegprosjekter i dagen utgjør materialene ca. to tredjedeler av klimagassutslippet. For å redusere utslippene fra produksjonen av asfalt og energibruk, samt redusere ressursbruk, så bør det brukes mer resirkulert asfalt i produksjonen av ny. Gjenbruksasfalt kan produseres på asfaltfabrikk med gjenbruksandeler på 80 – 100 %. I dag tilsettes i snitt 6,4 % returasfalt i produksjon av ny asfalt, denne andelen bør være minimum 10 %

Kravformulering: 

Det skal brukes gjenbruksasfalt produsert med egnet blandeverksutstyr og på en slik måte at blandingen gir en homogen masse. Kravene til massetypen er oppfylt med den andelen asfaltgranulat som benyttes for normerte massetyper beskrevet i Statens vegvesens håndbok N200. Dette gjelder også for mekanisk styrke på steinmaterialet.

Ved høye gjenbruksandeler må bindemiddelstivheten justeres iht. NS-EN13108.

Mengde og type tilsetningsstoff skal dokumenteres i digitalt teknisk datablad for asfalten, og leveres byggherre før første asfaltleveranse.

Leverandør kan fravike co2-intensiteten dersom de kan vise at hele løsningen totalt sett kommer bedre ut enn ved å velge produkter ut fra disse kravene.

Dokumentasjon av kravet: 

Digitalt teknisk datablad skal inneholde informasjon om:

- innblandingsmengde returasfalt (%)

- betegnelse for gjeldende returasfalt

- sporbarhet til deklarasjon av returasfalten

- mykningspunkt for bitumen i returasfalt (ved varm asfaltmasse)

- viskositet ved 60 ° for bitumen i returasfalt (ved halvvarm asfaltmasse)

Teknisk datablad fra produsent skal være tilgjengelig i digitalt strukturert format tilpasset åpen BIM.  

Informasjon om kravet: 

Asfalt består av 95 prosent stein og 5 prosent bitumen. Mengden returasfalt i Norge er omkring 15 % av mengden produsert asfalt. Returasfalten er ulikt fordelt geografisk, tilgangen er stor i sentrale strøk der høye gjenbruksandeler kan benyttes i asfaltproduksjon. Det er derfor viktig å ha dialog med markedet før du planlegger å bruke dette kravet, for å sjekke om de kan levere gjenbruksasfalt, og hvor mye.

Kvaliteten på asfalt som inneholder resirkulert asfalt er like bra ved høy andel gjenbruksasfalt eller bruk av gjenbruksmasser. For å sikre god asfaltkvalitet (gjeld alle typer asfalt) er det viktig med godt håndverk, gunstige værforhold ved legging, god kvalitet på lim, rett temperatur på massen, etc. Det er derfor lurt å tenke på årstid når en planlegger asfaltering, og vurdere tiltak som f.eks. å varme opp underlaget.

Bruk av gjenbruksasfalt er et av bidragene til å nå målet om 40-50 prosent CO2-reduksjon fra bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur i Nasjonal transportplan. For hver 10 % gjenbruksasfalt i ny asfalt reduseres CO2 utslippet med 6%.

Det er tiltakshaver (byggherre, vegeier) som har ansvar for at returasfalten blir behandlet på lovlig måte, enten returasfalten skal til et mellomlager for gjenbruk, som er normalt for all ren returasfalt, eller på et deponi om det er nødvendig.

Kriterierelasjoner og konflikter: 

Lavtemperatur asfalt

Relatert kriterium

Dette kravet kan brukes sammen med kontraktsvilkåret om lavtemperatur asfalt.

Relaterte lenker: 

Publisert: 24. nov 2020, Sist endret: 28. des 2020