Håndtering av emballasje og emballasjeavfall

Grupper: 
  • Måltidstjenester
Kategori: 
  • Emballasje

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Hovedformålet er sikre at produsenter og importører av produkter som leveres til det offentlige som er underlagt pliktig medlemskap i returselskap for emballasje har slikt medlemskap og at mindre produsenter har emballasje som er egnet for ombruk og materialgjenvinning.

Kravformulering: 

Leverandøren skal sikre at tilbudte produkter som er omfattet av produsentansvaret i avfallsforskriftens § 7 har pliktig medlemskap i et returselskap godkjent av Miljødirektoratet. For produkter som ikke er omfattet av plikten til medlemskap, skal det foreligge egnede rutiner som sikrer ombruk og materialgjenvinning av emballasjen. Hvem som er godkjente returselskaper fremgår av Miljødirektoratets nettside.

Leverandør skal kontrollere at kontraktsvilkåret overholdes i hele kontraktsperioden, for eksempel ved stikkprøvekontroll. Slik kontroll vil være en del av den generelle oppfølgingen av kontrakten.

Informasjon om kravet: 

Å ha rutiner og systemer for retur av emballasje er lovpålagt for større produsenter og importører, det vil si de som tilfører markedet mer enn 1000 kilo emballasje. Produsent er i avfallsforskriften § 7-3 definert som enhver som ervervsmessig importerer eller i Norge produserer emballasje eller emballerte produkter til det norske markedet og plikten til medlemskap i returselskap følger av § 7-5. Kontraktsvilkåret vil også omfatte mindre produsenter, men da ikke som krav om medlemskap, men at man skal ha egnede rutiner for ombruk og materialgjenvinning.

Definisjon av emballasje: Med «emballasje» menes «ethvert produkt og enhver engangsartikkel, som består av materialer av hvilken som helst art, brukt til innpakking, beskyttelse, håndtering, levering fra produsent til bruker og presentasjon av varer, herunder råvarer og ferdigprodukter» jfr. avfallsforskriften §7-3. Drikkevareemballasje som inngår i et retursystem (for eksempel med panteordning) er regulert av avfallsforskriften kapittel 6.

Det viktig at innkjøpere sjekker leverandørenes dokumentasjon av medlemskap opp mot hvilke returselskap som er godkjent av Miljødirektoratet, jf avfallsforskriften § 7-14. Her finnes Miljødirektoratets oversikt over godkjente returordninger.

Kriterierelasjoner og konflikter: 

Emballasje i direkte kontakt med mat

Relatert kriterium

Leveringsemballasje (transport ,pakkekasser, fruktkurver. m.m)

Relatert kriterium
Publisert: 22. Mar 2019, Sist endret: 31. Mai 2019