Innovative løsninger for grønne og sirkulære anskaffelser av møbler

Grupper: 
  • Nye møbler
Kategori: 
  • Fremme lang levetid
  • Fremme lukkede kretsløp
  • Fremme rene kretsløp
  • Klima- og miljøvennlige produkter

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Premiere innovative løsninger som dekker behovet, fremmer sirkulær økonomi og redusere den totale klima- og miljøbelastningen.

Formulering av tildelingskriteriet: 

Tilbudte løsninger som på en innovativ måte dekker behovet og fremmer sirkulær økonomi og/eller minimerer den totale klima- og miljøbelastningen skal premieres.

Innovasjon er definert som i anskaffelsesforskriftens §4-5 h. Oppdragsgivers vurdering av løsninger vil videre ta utgangspunkt i Veiledning for grønne og sirkulære anskaffelser av møbler1, og de beskrivelsene som her blir gitt av behovet for sirkulær økonomi og redusert klima- og miljøbelastning tilknyttet møbelanskaffelser.

1https://www.anskaffelser.no/hva-skal-du-kjope/moblar

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

Tilbyders beskrivelse av innovative løsninger for å fremme sirkulær økonomi og minimere den totale klima- og miljøbelastningen: [Tilbyders svar her]

Informasjon om tildelingskriteriet: 

Dette kriteriet skal premiere innovative løsninger som bidrar til å nå målet om økt sirkulær økonomi og minimert miljøbelastning. Innovasjon er definert som i anskaffelsesforskriftens §4-5 h. Oppdragsgivers vurdering av løsninger vil videre ta utgangspunkt i Veileder for bærekraftig forbruk gjennom grønne og sirkulære anskaffelser av møbler, og de beskrivelsene som her blir gitt av sirkulær økonomi og klima- og miljøbelastning tilknyttet møbelanskaffelser. Løsningene skal også bli vurdert opp mot øvrige behov som ikke er klima- og miljørelaterte, slik disse er beskrevet i konkurransegrunnlaget.

Et slikt åpent kriterium sikrer at en ikke utelukker helhetlige, nyskapende løsninger ved å kun premiere spesifikke miljøegenskaper.

Publisert: 26. nov 2020, Sist endret: 29. nov 2020