Istandsetting av anleggsområdet

Grupper: 
  • Totalentreprise
Kategori: 
  • Rigg og drift
  • Økologi og overvann

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Riggområder til midlertidig lagring av utstyr, masser, kjøretøy, uttak av masser o.l. i anleggsprosjekter legger beslag på arealer og kan medføre belastning som endrer det originale naturmiljøet.

For å sikre at området får tilbake sin økologiske verdi og funksjon bør anleggsområdet tilbakeføres på en måte som ivaretar arter, naturtyper og økosystemer.

Kravformulering: 

Anleggs- og riggområder, masseuttak og veier skal tilbakeføres i tråd med opprinnelig tilstand før området forlates.

Naturlig revegetering med gjenbruk av toppjord med frøbank fra anlegget, skal prioriteres på alle arealer som grenser mot natur og skogsområder. Med naturlig revegetering menes her etablering av nytt plantedekke basert på eksisterende frøbank og rotdeler i stedlige toppmasser. Toppmassene tas av, mellomlagres og legges ut igjen. Frøbanken skal ikke inneholde kvist fra hogst som kan hindre plantevekst på den ferdige overflaten.

Det skal velges stedegen vegetasjon og frøblandinger med vekstegenskaper tilpasset lokalklima/voksested, bruk/funksjon og jordforhold.

Valgte arter skal ha et lavt skjøtselsbehov.

Det skal ikke plantes arter som står oppført på Artsdatabankens liste over fremmede arter som arter med "høy risiko" eller "svært høy risiko.

Ved overtakelse skal plantefeltet være fritt for ugress.

Dokumentasjon av kravet: 

Rapport for istandsetting av anleggsområdet

Planteliste

Informasjon om kravet: 

Dette kravet kan du bruke hvis istandsetting av anleggsområdet ikke er ivaretatt i prosjekteringen.

Tap av natur er ifølge FN en like stor trussel for miljøet som klima. Et anlegg vil nødvendigvis beslaglegge et areal og muligens ha konsekvenser for naturmiljøet, men for å begrense konsekvensen mest mulig er det viktig å tilbakeføre de arealene som er mulig etter anleggsperioden. Planlegge og tilrettelegge for midlertidig arealbruk. Et søk etter verdifulle naturtyper i nærområdet i Miljødirektoratets karttjeneste naturbase kan vise hvilke arter som er naturlig for stedet.

Tabellen under viser en liste over tiltak som kan være aktuelle for å tilbakeføre anleggsområdet til opprinnelig tilstand:

Tiltak

Redegjørelse

Benytte naturlig hjemhørende arter til revegetering. Ingen av artene må være registrert i Fremmedartslista, og artene bør være økologisk risikovurdert.

Naturlig hjemhørende arter understøtter lokalt verdifullt naturmangfold.

F. eks er enkelte sommerfuglarter knyttet til en spesiell plante.

Utvikling av flersjiktet natur

Vekster deles i naturen ofte inn i fire sjikt (bunn, felt, busk og tre). Flersjiktet natur bidrar til økt naturmangfold.

Bekkeåpninger / restaureringer

Bekkeåpning eller restaurering er en god mulighet til å utvikle rikt naturmangfold.

Etablere regnbed, grøfter

Overvannstiltak i form av regnbed og grøfter åpner for utvikling av stedegen våtmarkvegetasjon.

Åpne partier med sand og små stener

Åpne partier med sand og mindre stener legger til rette for sandlevende insekter, f. eks bier.

Døde trær eller ved

Død ved, fortrinnsvis av løvtrevirke vil kunne skape gode leveområder for insekter.

Etablere insekthotell

Insekthotell vil kunne skape et hjem for blant annet solitære bier.

Sette opp fuglekasser

Understøtter fuglelivet

Sette opp flaggermuskasser

Kan bidra til å ivareta truede arter

Byggherre må vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes.

Fremmede arter er arter som ikke hører naturlig hjemme i Norge. Artsdatabanken vurderer hvilken økologisk risiko disse fremmede artene utgjør for norsk natur. De artene som er risikovurdert og blir registrert i fremmedartslista med "høy risiko", og "svært høy risiko.

Med begrepet naturlikt vegetasjonsbilde menes det at arealet istandsettes med vegetasjon som gjør at området glir inn som en naturlig del av landskapet/området det ligger i.

Dersom tiltaket innebærer avtaking, mellomlagring og tilbakeføring av matjord bør det innhentes kompetanse på dette området og settes spesifikke krav til hvordan dette skal utføres. 

Ved tilbakeføring av byrom er det viktig å tenke på istandsetting i forhold til framtidig drift og vedlikehold av området. F.eks. planlegge plassering av kummer slik at de ikke kommer i veien for plenklipping.

Du kan stille krav til miljøfaglig kompetanse som f.eks. økolog som et kvalifikasjonskrav for å sikre at du får relevant kompetanse inn i prosjektet.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Riggområder til midlertidig lagring av utstyr, masser, kjøretøy, uttak av masser o.l. i anleggsprosjekter legger beslag på arealer og kan medføre belastning som endrer det originale naturmiljøet.

For å sikre at området får tilbake sin økologiske verdi og funksjon bør anleggsområdet tilbakeføres på en måte som ivaretar arter, naturtyper og økosystemer.

Kravformulering: 

Anleggs- og riggområder, masseuttak og veier skal tilbakeføres i tråd med opprinnelig tilstand før området forlates. Toppmasser (øvre lag, ca. 10-20 cm med jord iblandet en naturlig frøbank) skal sorteres ut og mellomlagres separat på angitte arealer for bruk til istandsetting.

For å sikre gode forhold for spiring skal frøbank legges ut løst. For å sikre gode spiringsforhold skal underlag og frøbank i minst mulig grad glattes eller komprimeres etter utlegging.

Frøbank som skal gjenbrukes for naturlig revegetering, skal ikke inneholde fremmede arter.

Leverandør skal undersøke hvilke tiltak som er aktuelle for å tilbakeføre anleggsområdet. Rapport skal dokumentere at det er gjennomført befaring før anleggsarbeidet, inkl. forberedende arbeider, og skal minimum inneholde:

  • Beskrivelse av dagens situasjon
  • Tiltak for økt økologisk verdi inkludert planteliste
  • Egnet forvaltningsplan for landskap og leveområder på området for minimum de 5 første årene etter at prosjektet er ferdigstilt

Rapport skal være ferdigstilt i god tid før arbeidet starter, dvs. xx.xx.xxxx, slik at utbygger har mulighet til å ivareta anbefalingene som er gitt i rapporten.

Dokumentasjon av kravet: 

Rapport for istandsetting av anleggsområdet

Planteliste

Informasjon om kravet: 

Dette kravet kan du bruke hvis istandsetting av anleggsområdet ikke er ivaretatt i prosjekteringen.

Tap av natur er ifølge FN en like stor trussel for miljøet som klima. Et anlegg vil nødvendigvis beslaglegge et areal og muligens ha konsekvenser for naturmiljøet, men for å begrense konsekvensen mest mulig er det viktig å tilbakeføre de arealene som er mulig etter anleggsperioden. Planlegge og tilrettelegge for midlertidig arealbruk. Et søk etter verdifulle naturtyper i nærområdet i Miljødirektoratets karttjeneste naturbase kan vise hvilke arter som er naturlig for stedet.

Tabellen under viser en liste over tiltak som kan være aktuelle for å tilbakeføre anleggsområdet til opprinnelig tilstand:

Tiltak

Redegjørelse

Benytte naturlig hjemhørende arter til revegetering. Ingen av artene må være registrert i Fremmedartslista, og artene bør være økologisk risikovurdert.

Naturlig hjemhørende arter understøtter lokalt verdifullt naturmangfold.

F. eks er enkelte sommerfuglarter knyttet til en spesiell plante.

Utvikling av flersjiktet natur

Vekster deles i naturen ofte inn i fire sjikt (bunn, felt, busk og tre). Flersjiktet natur bidrar til økt naturmangfold.

Bekkeåpninger / restaureringer

Bekkeåpning eller restaurering er en god mulighet til å utvikle rikt naturmangfold.

Etablere regnbed, grøfter

Overvannstiltak i form av regnbed og grøfter åpner for utvikling av stedegen våtmarkvegetasjon.

Åpne partier med sand og små stener

Åpne partier med sand og mindre stener legger til rette for sandlevende insekter, f. eks bier.

Døde trær eller ved

Død ved, fortrinnsvis av løvtrevirke vil kunne skape gode leveområder for insekter.

Etablere insekthotell

Insekthotell vil kunne skape et hjem for blant annet solitære bier.

Sette opp fuglekasser

Understøtter fuglelivet

Sette opp flaggermuskasser

Kan bidra til å ivareta truede arter

Byggherre må vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes.

Fremmede arter er arter som ikke hører naturlig hjemme i Norge. Artsdatabanken vurderer hvilken økologisk risiko disse fremmede artene utgjør for norsk natur. De artene som er risikovurdert og blir registrert i fremmedartslista med "høy risiko", og "svært høy risiko.

Med begrepet naturlikt vegetasjonsbilde menes det at arealet istandsettes med vegetasjon som gjør at området glir inn som en naturlig del av landskapet/området det ligger i.

Dersom tiltaket innebærer avtaking, mellomlagring og tilbakeføring av matjord bør det innhentes kompetanse på dette området og settes spesifikke krav til hvordan dette skal utføres. 

Ved tilbakeføring av byrom er det viktig å tenke på istandsetting i forhold til framtidig drift og vedlikehold av området. F.eks. planlegge plassering av kummer slik at de ikke kommer i veien for plenklipping.

Du kan stille krav til miljøfaglig kompetanse som f.eks. økolog som et kvalifikasjonskrav for å sikre at du får relevant kompetanse inn i prosjektet.

Relaterte lenker: 

Publisert: 25. nov 2020, Sist endret: 27. nov 2020