ITB- ansvarlig

Grupper: 
  • Totalentreprise
Kategori: 
  • Energi

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Motiv

Dagens byggeprosjekter blir mer og mer kompliserte, med en rekke tekniske installasjoner som må fungere sammen for å oppnå ønsket funksjonalitet og et mest mulig miljøvennlig bygg. Å få installasjonene og systemene til å samhandle og fungere optimalt krever stor grad av tverrfaglig koordinering, både i prosjektering, byggefase og i drift. Grensesnittene mellom de ulike fagområdene kan være krevende å håndtere og havner ofte "mellom to stoler", både i kontrakter med leverandører og for driftspersonell. Ansvaret for at tekniske leveranser fra ulike leverandører og kontrakter faktisk fungerer som forutsatt er ikke klart definert og pulveriseres.

 

Argument

Med fokus på ITB (Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner) fra planleggingsfasen, vil byggeier sikre at prosjekterte tekniske anlegg fungerer sammen som forutsatt. NS3935 beskriver ITB og sikrer forpliktende samspill og koordinering mellom de ulike aktørene. Standarden beskriver også behovet for en ITB-koordinator som er uavhengig av leverandørene, og som holder fokus på prosessene og det å få installasjonene til å virke som de skal innen avtalt tid.

Kravformulering: 

Leverandør skal ved kontraktsignering dokumentere at det i leverandørens prosjektorganisasjon finnes en person som har ansvar og myndighet til å følge opp og koordinere i henhold til NS 3935.Denne personen får rollen som ITB-ansvarlig, og skal ikke ha bindinger til leverandøren.

ITB-ansvarlig skal ha god teknisk kompetanse og bred erfaring fra ulike byggeprosjekter. Dette omfatter:

  • Minst 5 års relevant praksis, spesielt innenfor test- og idriftsettelse av tekniske anlegg.

  • VVS- og elektro-automatiseringskompetanse innenfor bygg, overordnet kompetanse innen toppsystemer, styring, regulering og overvåking

 

Følgende skal dokumenteres:

  • Avtale med ITB-ansvarlig som viser at NS 39351 skal brukes, med henvisning til kravspesifikasjon for bygget.

  • Egenerklæring på ITB-ansvarlig sin uavhengighet til leverandør

  • Referat fra oppstarts- og oppfølgingsmøter (i henhold til NS 3935)

  • Rapportering fra prøvedrift (i henhold til NS3935 og NS 6450)

  • Redegjørelse for ITB-ansvarlig sin kompetanse; kort beskrivelse av 3 referanseprosjekter og CV som dokumenterer utdanning og/eller erfaring innen ITB iht krav. Se Tabell 6.61.1.

Tabell 6.61.1: Mal for kompetansedokumentasjon
Referanseprosjekt nr. Prosjektnavn og oppdragsgiver for prosjektet Tidsperiode for oppdraget Prosjektets størrelse (BTA) Tilbyders fakturerte beløp på oppdraget (NOK) Rolle i prosjektet

Beskrivelse av hvorfor referansen er relevant

1            
2            
3            

Informasjon om kravet: 

Byggherre må vurdere risiko av hvor ITB-ansvarlig plasseres, i leverandørens organisasjon, eller i byggherres organisasjon.

Byggets kompleksitet kan være en viktig faktor for å avgjøre dette.

Kriterierelasjoner og konflikter: 

SD- anlegg

Relatert kriterium

ITB-ansvarlig kontrollerer at teknisk anlegg fungerer.

Energioppfølgingssystem og energimåling

Relatert kriterium

Energimålingssystem kan brukes til å følge energibruken i bygget.

Relaterte lenker: 

Publisert: 08. Feb 2018, Sist endret: 22. Jan 2020