Ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeder for PC-er og skjermer

Grupper: 
 • PC-er og skjermer
Kategori: 
 • Menneskerettigheter

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Hovedformålet er at IT-utstyr som anskaffes er produsert under arbeidsforhold som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter for arbeiderne.  

Kravformulering: 

Leverandøren skal under hele kontraktsperioden overholde punkt 1-4 i kontraktsvilkårene. 

Kontraktsvilkårene bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter med aktsomhetsvurderinger som metode. Aktsomhetsvurderinger er en internasjonalt anerkjent metode for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan virksomheter håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden. 

Dersom Leverandøren bruker underleverandører for å oppfylle denne kontrakt, er Leverandøren forpliktet til å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene i leverandørkjeden.

 

1. Overholdelse av internasjonale konvensjoner og arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland

Varene som leveres i denne kontrakt skal være fremstilt under forhold som er i overenstemmelse med kravene angitt nedenfor. Kravene gjelder i Leverandørens egen virksomhet og i leverandørkjeden. Kravene omfatter:  

 • ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering, fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger: nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182. 
  • Der hvor konvensjon 87 og 98 er begrenset ved nasjonal lov skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.
 • FNs barnekonvensjon, artikkel 32. 
 • Arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland[1]. Av særlige relevante forhold fremheves 1) lønns- og arbeidstidsbestemmelser, 2) helse, miljø og sikkerhet, 3) regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt 4) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger.  

Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde.  

 

2. Policys og rutiner for aktsomhetsvurderinger

For å oppfylle kravene i punkt 1, samt for å forebygge og håndtere eventuelle avvik fra kravene, skal Leverandøren ved kontraktsstart, eller senest innen 6 måneder etter kontraktsstart, ha:

 1. 2.1 En eller flere offentlig tilgjengelige policys, vedtatt av styret. Innholdet skal som minimum omfatte en forpliktelse om å etterleve kravene i punkt 1, i egen virksomhet og i leverandørkjeden.  En eller flere ansatte  på ledelsesnivå skal ha ansvar for etterlevelse.
 2. 2.2 Rutiner for formidling og regelmessig oppfølgning av slik policy i egen virksomhet og i leverandørkjeden.
 3. 2.3 Rutiner for å utføre regelmessige risikoanalyser i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Det innebærer å identifisere og prioritere risiko for brudd på kravene i punkt 1. Rutinen(e) skal også beskrive hvilke tiltak Leverandøren vil iverksette for å forebygge, stanse og/eller redusere konsekvensene av brudd på kravene. I tråd med metoden for aktsomhetsvurderinger skal alvorligst risiko, uavhengig av hvor i leverandørkjeden risikoen er, prioriteres først.

 

3. Kontraktsoppfølging 

Leverandøren skal sikre at kravene i punkt 1 og 2 etterleves i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Oppdragsgiver kan kreve at etterlevelse dokumenteres ved en eller flere av følgende tiltak[2]:

 1. 3.1 Dokumentere vedtatte policys og rutiner, jf. punkt 2.
 2. 3.2 Gi en oversikt over produksjonsenheter i leverandørkjeden for utvalgte risikoprodukter, og/eller -komponenter og/eller -råvarer, bestemt av Oppdragsgiver.
 3. 3.3 Besvare egenrapportering senest seks uker etter utsendelse fra Oppdragsgiver, med mindre Oppdragsgiver har satt en annen frist.
 4. 3.4 Dokumentere gjennomført risikoanalyse, og rapportere om oppfølging og håndtering av funnene.
 5. 3.5 Delta i oppfølgingssamtale(r) med Oppdragsgiver, og eventuelt andre relevante interessenter.
 6. 3.6 Fremvise rapport(er) relevant for kravene i punkt 1. Rapport(ene) skal komme fra uavhengig part.
 7. 3.7 Kontroll og revisjon av kravene i punkt 1 og 2 på Leverandørens hovedkontor.
 8. 3.8 Kontroll og revisjon av kravene i punkt 1 og 2 i leverandørkjeden[3]. Kontroller og revisjoner skal etterstrebes gjennomført i samarbeid mellom Leverandøren og Oppdragsgiver.

 

Dersom Leverandøren blir klar over forhold i strid med punkt 1 og 2 i leverandørkjeden, skal Leverandøren rapportere dette til Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold.

4. Sanksjoner 

Ved brudd på punkt 1-3, eller om det foreligger mangler i dokumentasjonen, gjelder sanksjonsbestemmelser i hovedkontrakten med følgende tillegg og presiseringer. Oppdragsgiver kan:
 

 1. 4.1 Kreve retting: Leverandøren skal fremlegge en tiltaksplan for når og hvordan bruddene skal rettes. Tiltakene skal være rimelige sett i forhold til bruddenes art og omfang.  Tiltaksplanen skal fremlegges innen fire uker. Ved vesentlige brudd kan Oppdragsgiver sette en kortere frist. Oppdragsgiver skal godkjenne tiltaksplanen, og dokumentasjon av rettelser.
 2. 4.2 Iverksette midlertidig stans i hele eller deler av leveransen når:
  1. 4.2.1 Leverandøren ikke oppfyller kravet om å fremlegge tiltaksplan.
  2. 4.2.2 Tiltaksplanen ikke blir overholdt.

Under stans vil ikke erstatningskjøp som foretas hos annen leverandør anses som kontraktsbrudd. 

 1. 4.3 Kreve at Leverandøren bytter underleverandør: Ved vesentlige kontraktsbrudd, gjentakende alvorlige brudd eller hvis tiltaksplanen ikke blir overholdt. Dette skal skje uten kostnad for Oppdragsgiver.
 2. 4.4 Heve kontrakten: Ved vesentlige kontraktsbrudd, gjentagende alvorlige brudd eller hvis tiltaksplanen ikke blir overholdt.

 

Det bekreftes at Leverandøren har lest, forstått og akseptert kontraktsvilkårene som gjelder for denne kontrakt.

.........................................................              …………………………………….

Navn, daglig leder, [Leverandør]                       Sted/Dato

 

.........................................................

Underskrift, daglig leder, [Leverandør]

[1] Her menes alle produksjonsland i leverandørkjeden der utvinning og produksjon av råvare og/eller komponent/halvfabrikata og/eller ferdigvare, inklusive distribusjon og transport, skjer.

[2] Kan gjennomføres av Oppdragsgiver, den Oppdragsgiver bemyndiger eller av en offentlig enhet som Oppdragsgiver samarbeider med. 

[3]  Ved kontroll plikter Leverandør å fremskaffe kontaktopplysninger. Disse behandles i overensstemmelse med offentleglova.

Dokumentasjon av kravet: 

På forespørsel fra oppdragsgiver skal det innleveres dokumentasjon, jf. punkt 3. Denne dokumentasjonen må innleveres etter frister som framkommer av kravene, eller annen frist satt av oppdragsgiver. Oppfyllelse av krav til policys og rutiner, jf. punkt 2, kan i tillegg til det som framkommer av punkt 3 i kontraktsvilkårene, dokumenteres ved:

Alternativ 1:

Dersom leverandør og/eller produsent (varemerkeeier) er medlem i kategorien «regular member» eller «full member» i Responsible Business Alliance (RBA), kan dokumentasjon på medlemskap leveres inn som dokumentasjon for varemerkeeiere og produsenter som sammenstiller produktene (det vil si 1. ledd i leverandørkjeden) på ivaretakelse av punkt 2.1, og punkt  2.2 og det som omhandler rutiner for formidling av policy i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Gyldig og oppdatert medlemsbevis må vedlegges. De resterende kravene i punkt 2, herunder punkt  2.2 om oppfølging av policy i egen virksomhet og leverandørkjeden, og punkt 2.3, må dokumenteres på annen måte, for eksempel gjennom innsending av supplerende relevant dokumentasjon og/eller egenrapportering, og skal gjelde for produkter omfattet av denne avtale/kontrakt. Leverandør kan vedlegge rapporter eller lignende som viser hvordan punkt 2.2 og 2.3 oppfylles i deres leverandørkjede(r), men denne dokumentasjonen må beskrive hvordan innholdet gjelder produktene som er omfattet av denne kontrakt. Dersom de ikke gjør det, må tilleggsbeskrivelser for dette vedlegges.

Alternativ 2:

Dersom det leveres produkter sertifisert i henhold til TCO Certified generasion 3,5 7 og 8, kan dette leveres som dokumentasjon på ivaretakelse av punkt 2.2 og2.3 for varemerkeeiere og produsenter som sammenstiller produkt(er) (det vil si 1.ledd i leverandørkjeden). Gyldig TCO-sertifikat må vedlegges. Punkt 2.1 må dokumenteres på annen måte, for eksempel gjennom innsending av supplerende relevant dokumentasjon og/eller egenrapportering. Dersom det også leveres andre produkter som ikke er sertifisert i henhold til TCO generasion 3,5,7 og 8 må leverandør, på forespørsel fra oppdragsgiver, levere dokumentasjon for produsent (varemerkeeier) og produsenter som sammenstiller varene, og gjelde for produkter omfattet av denne avtalen/kontrakt. Andre tredjepartsertifiserte merkeordninger som viser at en eller flere av kravene i punkt 2 er oppfylt kan også benyttes som dokumentasjon. Det må da beskrives hvordan punkt 2.1-2.3 ivaretas gjennom merkeordningen.

Alternativ 3:

Kravene kan også dokumenters på annen måte, som gjennom egenrapportering, og ved vedlegges av relevant dokumentasjon i henhold til innhold i kontraktsvilkår, jamfør punkt 2.1-2.3.

Dokumentasjon for etterlevelse av krav til policys og rutiner for aktsomhetsvurderinger skal leveres i henhold til frist satt i punkt 2 av kontraktsvilkårene.

Informasjon om kravet: 

Kravformuleringen er utarbeidet av Difi og Etisk Handel Norge i fellesskap, og er en revidert versjon av kontraktsvilkåret fra 2016. Kravformuleringen kan benyttes uavhengig av type produkt(er) som skal anskaffes. Difi har for IT-utstyr utarbeidet forlsag til hvordan deler av kravet kan dokumenteres på for IT-utstyr spesifikt. Det som står under dokumentasjonskrav er derfor spesielt tilpasset for anskaffelse av IT-utstyr.

Kontraktsvilkåret er avgrenset til å omhandle menneske- og arbeidstakerrettigheter. Aktsomhetsvurderinger i kontraktsvilkåret er derfor avgrenset til å omhandle disse områdene. OECD har utarbeidet en veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Denne omhandler også andre tema, som blant annet miljø, antikorrupsjon og forbrukerinteresser. 

I leverandørkjeden til IT-utstyr, som PCer, skjermer og nettbrett er det påvist brudd på grunnleggende menneskerettigheter, hvilket tilsier at det bør stilles krav som omhandler ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter ved produksjon. Ved vurdering av om oppdragsgiver skal stille slike krav i sin anskaffelse bør det gjøres en forholdsmessighetsvurdering av kontraktens verdi og varighet. For eksempel tilsier høy verdi (over terskelverdi) og lang varighet (rammeavtale) på avtalen, i tillegg til at IT-utstyr i utgangspunktet har risiko for menneskerettighetsbrudd, at det bør stilles krav til ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter i anskaffelse av IT-utstyret.

Oppfølging av kravet:

Kravet kan følges opp gjennom bruk av egenrapporteringsskjema, oppfølgingssamtaler, ved å be om dokumentasjon over produksjonssteder og/eller kontroll av arbeidsforhold ved leverandøren hovedkontor eller på produksjonssted eller lignende.

For å forenkle arbeidet med oppfølgingen for både oppdragsgiver og leverandør kan leverandør som dokumentasjon for oppfyllelse av deler av kravet vise til medlemskap i RBA og/eller at de har TCO-sertifiserte produkter, eller produkter sertifisert gjennom andre tredjepartsertifiserte merkeordninger som oppfyller kravene. Kravene kan selvsagt også dokumenteres på andre måter. Det mest hensiktsmessige er da at oppdragsgiver benytter egenrapporteringsskjema som inneholder spørsmål relatert til de ulike punktene i vilkårene, eller tar det opp på en oppfølgingssamtale med leverandør. Difi vil oppdatere sitt eksisterende egenrapporteringsskjema slik at det samsvarer med nye kontraktsvilkår som Difi og Etisk handel Norge har publisert. 

Om RBA:

RBA er ikke et miljømerke, men dokumentasjon på medlemskap i RBA, i kategorien «regular member» eller «full member», kan brukes som dokumentasjon på enkelte punkter i krav til Ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeder for PCer, skjermer og nettbrett.

RBA, tidligere Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), er en medlemsorganisasjon bestående av virksomheter fra elektronikkbransjen, bilindustrien og fra leke- og varehandelbransjen. Alliansens fokusområde er arbeidsrettigheter og vilkår for arbeidere i globale leverandørkjeder. Som medlem i RBA, avhengig av medlemsnivå, forplikter man seg til å overholde ulike medlemsforplikter. Blant disse er overholdelse og etterlevelse av en Code of Conduct i sin leverandørkjede. RBA sin Code of Conduct inneholder en rekke ulike elementer, om menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, miljø, krav til ledelsessystem, etikk, med mer.

Relaterte lenker: 

Publisert: 30. sep 2019, Sist endret: 08. jun 2020