Ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden

Grupper: 
  • Mat- og drikkeprodukter
  • Måltidstjenester
Kategori: 
  • Menneskerettigheter

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Hovedformålet er at produkter som anskaffes er produsert under arbeidsforhold som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter for arbeiderne. 

Kravformulering: 

Leverandøren skal under hele kontraktsperioden overholde punkt 1-4 i kontraktsvilkårene. 

Kontraktsvilkårene bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter med aktsomhetsvurderinger som metode. Aktsomhetsvurderinger er en internasjonalt anerkjent metode for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan virksomheter håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden. 

Dersom Leverandøren bruker underleverandører for å oppfylle denne kontrakt, er Leverandøren forpliktet til å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene i leverandørkjeden.

 

1. Overholdelse av internasjonale konvensjoner og arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland

Varene som leveres i denne kontrakt skal være fremstilt under forhold som er i overenstemmelse med kravene angitt nedenfor. Kravene gjelder i Leverandørens egen virksomhet og i leverandørkjeden. Kravene omfatter:  

  • ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering, fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger: nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182. 
    • Der hvor konvensjon 87 og 98 er begrenset ved nasjonal lov skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.
  • FNs barnekonvensjon, artikkel 32. 
  • Arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland[1]. Av særlige relevante forhold fremheves 1) lønns- og arbeidstidsbestemmelser, 2) helse, miljø og sikkerhet, 3) regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt 4) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger.  

Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde.  

 

2. Policys og rutiner for aktsomhetsvurderinger

For å oppfylle kravene i punkt 1, samt for å forebygge og håndtere eventuelle avvik fra kravene, skal Leverandøren ved kontraktsstart, eller senest innen 6 måneder etter kontraktsstart, ha:

2.1 En eller flere offentlig tilgjengelige policys, vedtatt av styret. Innholdet skal som minimum omfatte en forpliktelse om å etterleve kravene i punkt 1, i egen virksomhet og i leverandørkjeden.  En eller flere ansatte  på ledelsesnivå skal ha ansvar for etterlevelse.
2.2 Rutiner for formidling og regelmessig oppfølgning av slik policy i egen virksomhet og i leverandørkjeden.
2.3 Rutiner for å utføre regelmessige risikoanalyser i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Det innebærer å identifisere og prioritere risiko for brudd på kravene i punkt 1. Rutinen(e) skal også beskrive hvilke tiltak Leverandøren vil iverksette for å forebygge, stanse og/eller redusere konsekvensene av brudd på kravene. I tråd med metoden for aktsomhetsvurderinger skal alvorligst risiko, uavhengig av hvor i leverandørkjeden risikoen er, prioriteres først.

 

3. Kontraktsoppfølging 

Leverandøren skal sikre at kravene i punkt 1 og 2 etterleves i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Oppdragsgiver kan kreve at etterlevelse dokumenteres ved en eller flere av følgende tiltak[2]:

3.1 Dokumentere vedtatte policys og rutiner, jf. punkt 2.
3.2 Gi en oversikt over produksjonsenheter i leverandørkjeden for utvalgte risikoprodukter, og/eller -komponenter og/eller -råvarer, bestemt av Oppdragsgiver.
3.3 Besvare egenrapportering senest seks uker etter utsendelse fra Oppdragsgiver, med mindre Oppdragsgiver har satt en annen frist.
3.4 Dokumentere gjennomført risikoanalyse, og rapportere om oppfølging og håndtering av funnene.
3.5 Delta i oppfølgingssamtale(r) med Oppdragsgiver, og eventuelt andre relevante interessenter.
3.6 Fremvise rapport(er) relevant for kravene i punkt 1. Rapport(ene) skal komme fra uavhengig part.
3.7 Kontroll og revisjon av kravene i punkt 1 og 2 på Leverandørens hovedkontor.
3.8 Kontroll og revisjon av kravene i punkt 1 og 2 i leverandørkjeden[3]. Kontroller og revisjoner skal etterstrebes gjennomført i samarbeid mellom Leverandøren og Oppdragsgiver.

Dersom Leverandøren blir klar over forhold i strid med punkt 1 og 2 i leverandørkjeden, skal Leverandøren rapportere dette til Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold.

4. Sanksjoner 

Ved brudd på punkt 1-3, eller om det foreligger mangler i dokumentasjonen, gjelder sanksjonsbestemmelser i hovedkontrakten med følgende tillegg og presiseringer. Oppdragsgiver kan:

4.1 Kreve retting: Leverandøren skal fremlegge en tiltaksplan for når og hvordan bruddene skal rettes. Tiltakene skal være rimelige sett i forhold til bruddenes art og omfang.  Tiltaksplanen skal fremlegges innen fire uker. Ved vesentlige brudd kan Oppdragsgiver sette en kortere frist. Oppdragsgiver skal godkjenne tiltaksplanen, og dokumentasjon av rettelser. 
4.2 Iverksette midlertidig stans i hele eller deler av leveransen når:
      4.2.1 Leverandøren ikke oppfyller kravet om å fremlegge tiltaksplan.
      4.2.2 Tiltaksplanen ikke blir overholdt.

Under stans vil ikke erstatningskjøp som foretas hos annen leverandør anses som kontraktsbrudd.

4.3 Kreve at Leverandøren bytter underleverandør: Ved vesentlige kontraktsbrudd, gjentakende alvorlige brudd eller hvis tiltaksplanen ikke blir overholdt. Dette skal skje uten kostnad for Oppdragsgiver. 
4.4 Heve kontrakten: Ved vesentlige kontraktsbrudd, gjentagende alvorlige brudd eller hvis tiltaksplanen ikke blir overholdt.

 

Det bekreftes at Leverandøren har lest, forstått og akseptert kontraktsvilkårene som gjelder for denne kontrakt.
 

.........................................................                …………………………………….

Navn, daglig leder, [Leverandør]                          Sted/Dato

 

.........................................................

Underskrift, daglig leder, [Leverandør]

[1] Her menes alle produksjonsland i leverandørkjeden der utvinning og produksjon av råvare og/eller komponent/halvfabrikata og/eller ferdigvare, inklusive distribusjon og transport, skjer.

[2] Kan gjennomføres av Oppdragsgiver, den Oppdragsgiver bemyndiger eller av en offentlig enhet som Oppdragsgiver samarbeider med. 

[3] Ved kontroll plikter Leverandør å fremskaffe kontaktopplysninger. Disse behandles i overensstemmelse med offentleglova.

Informasjon om kravet: 

Dersom produktene/komponentene dere skal anskaffe innebærer risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden, må det vurderes om det er forholdsmessig å stille etiske krav. I leverandørkjeden til flere mat- og drikkeprodukter, som kaffe, te, kakao, frukt, med mer, er det påvist risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Ved oppfølging av kravet, og bruk av egenrapporteringsskjema og/eller oppfølgingssamtale, anbefales det å etterspørre informasjon om noen få utvalgte produkter. Velg produkter som det er forbundet høy risiko for brudd på menneskerettigheter til.Du kan lese mer om mat-ogdrikkeprodukter der produksjonen av disse innebærer en risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i Difis høyrisikoproduktliste.

Etter at du har mottatt svar fra leverandøren på egenrapporteringsskjema kan du bruke Difis risikostyringsverktøy for etiske krav til hjelp ved vurdering av svarene.

Kontraktsvilkåret er utarbeidet av Digitaliseringsdirektoratet og Etisk Handel Norge i fellesskap, og er en revidert versjon av kontraktsvilkåret fra 2016. Kontraktsvilkåret kan benyttes uavhengig av type produkt(er) som skal anskaffes.

Relaterte lenker: 

Publisert: 18. Mar 2019, Sist endret: 08. jun 2020