Kjøp av brukte møbler utenfor avtalen

Grupper: 
  • Nye møbler
  • Ombruks- og gjenvinningstjenester
Kategori: 
  • Fremme lang levetid

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Ved å etterspørre brukte fremfor nye møbler kan offentlig sektor gå foran og skape et marked som blant annet kan gi positive miljøeffekter, stimulere lokalt næringsliv og fremme sirkulær økonomi ved å gi produkter lengre levetid. Dette kontraktsvilkåret sikrer at man ved inngåelse av rammeavtale på nye møbler ikke låser seg til kun å kjøpe nytt.

Kravformulering: 

Unntatt fra avtaleområdet er brukte møbler [Fyll inn hvordan dette påvirker estimert verdi av avtalen på nye møbler, f.eks: innenfor område (f.eks. kontormøbler), med maksimum x kr per år].

Informasjon om kravet: 

Dersom dere skal bruke et slikt kontraktsvilkår som unntar brukte møbler fra avtalen, må dere som oppdragsgiver være tydelig på at formålet for anskaffelsen er å anskaffe møbler, men presisere at anskaffelsen gjelder kun nye møbler, f.eks: «Anskaffelse av bærekraftige nye møbler». Videre må dere si noe om at der det finnes egnede brukte møbler i markedet vil oppdragsgiver først søke å dekke behovet med kjøp av brukt.

Fordi dette unntaket vil kunne påvirke det forventede volumet og verdien av kontrakten på nye møbler, er det viktig at dere som oppdragsgiver sikrer god forutberegnelighet gjennom å beskrive og estimere effekten av unntaket. Dette kan dere gjøre ved å beskrive hvilke type møbler oppdragsgiver søker å kjøpe brukt (for eksempel: kontormøbler), og oppgi et omfang på anskaffelser av brukte møbler totalt sett (for eksempel: «Anskaffelser av brukte møbler vil ikke utgjøre mer enn maksimum x kr i gjennomsnitt i året.» eller «Unntatt fra avtaleområdet er brukte møbler oppad til x % av det totale estimerte omfanget av møbler.»).

Dere bør inngå en egen rammeavtale for brukte møbler, siden kjøp av brukte møbler i avtaleperioden kan komme til å overskride 100.000,- i samlet verdi.

Publisert: 29. nov 2020, Sist endret: 29. nov 2020