Klima- og miljørapportering

Grupper: 
  • Avfall fra tjenesteytende virksomhet
Kategori: 
  • Klima- og miljørapportering

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Hovedformålet er å sikre etterlevelse av kontraktsfestede krav og kriterier til klima- og miljøprestasjon på kjøretøyene som brukes i tjenesten.  

Kravformulering: 

Leverandøren skal fylle ut og levere oppdragsgiver en tabell med kolonner som vist nedenfor, eller levere tabell med tilsvarende informasjon på egnet og leservennlig format. Tabell skal leveres [hver 6. mnd. Tidsintervall bør samkjøres med kontraktsoppfølgingsmøter mellom oppdragsgiver og leverandør].  

 

Kjøretøy benyttet på henting av avfall hos oppdragsgiver
Oppdrag (dato) Tidspunkt (kl.) Biltype Reg.nr. Euro-klasse Drivstoff type
30.06.2018 KL. 14.38 Komprimator GA 23487 Euro VI HVO 100
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...

*Rad èn er utfylt som eksempel

Dokumentasjon av kravet: 

Utfylt tabell, eller tabell med tilsvarende informasjon på egnet og leservennlig format.

Informasjon om kravet: 

Rapportering gjør det mulig for oppdragsgiver å følge opp hvorvidt leverandøren etterlever kontraktfestede krav til klima- og miljøprestasjon på kjøretøyene som brukes i tjenesten. Rapporteringen bør samkjøres med intervallet på kontraktsoppfølgingsmøter. På den måten kan fersk statistikk om leverandørens klima- og miljøprestasjoner inngå som diskusjonspunkter under kontraktsoppfølgingsmøtene. Statistikken kan brukes til henholdsvis å synliggjøre klima- og miljøeffekten av kontrakten, til rapportering i virksomheten (KPI), som verdifull inngangsdata til kommende anskaffelser, og som utgangspunkt for å iverksette tiltak dersom leverandøren ikke etterlever kontraktfestede krav til klima- og miljøprestasjon på kjøretøyene som brukes i tjenesten, slik at leverandøren har mulighet til å rette opp avvik.

Det anbefales at det rapporteres for eksempel halvårlig eller årlig. Intervallet bør sees i sammenheng med forslag til dagbot, og oppdragsgiver bør tydeliggjøre når dagbot utløses.

Dagboten kan innrettes på følgende måte og skal utformes som et kontraktsvilkår i kontrakten:

Dersom fastsatte krav til klima- og miljøprestasjon, eller forhold knyttet til klima- og miljøprestasjonen premiert ved tildelingskriterium ikke overholdes, og det ikke skyldes force majeure eller Kundens forhold, foreligger en mangel fra Leverandørens side som grunnlag for dagbot.

Dagboten påløper automatisk. Dagboten utgjør [0,15 % av samlet vederlag for leveransen (kontraktsummen ekskl. merverdiavgift for hver kalenderdag forsinkelsen varer, men begrenset til maksimalt 100 (hundre) kalenderdager].

Så lenge dagboten løper, kan Kunden ikke heve avtalen. Denne tidsbegrensningen gjelder imidlertid ikke hvis Leverandøren, eller noen denne svarer for, har gjort seg skyldig i forsett eller grov uaktsomhet. Hvis bare en del av den avtalte ytelsen er forsinket, kan Leverandøren kreve en nedsettelse av dagboten som står i forhold til Kundens mulighet til å nyttiggjøre seg den del av ytelsen som er levert.

Nyttig å kombinere med

  • Luftforurensning fra kjøretøy (Kravspesifikasjon)
  • Utslipp fra kjøretøy (Tildelingskriterium)

 

 

 

 

 

 

Relaterte lenker: 

Publisert: 26. sep 2018, Sist endret: 31. Mai 2019