Klima- og miljørapportering

Grupper: 
 • Tjenester
Kategori: 
 • Klima- og miljørapportering

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Målet med kravet er å oppnå en ressurseffektiv drift av avfallsinnsamling, med fokus på å redusere luftforurensing og klimagassutslipp.

Kravformulering: 

Leverandøren skal levere en miljø- og klimarapport til oppdragsgiver årlig [dato]. Rapporten skal inkludere utfylte tabeller med informasjon om:

 1. Motorteknologi og type drivstoff for kjøretøy brukt i tjenesten
 2. Km kjørt, liter drivstoff forbruk, og tomgangskjøring.

 

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandør skal levere en rapport [utfylt tabeller, eller tabeller med tilsvarende informasjon på egnet format] slik at oppdragsgiver får en oversikt over utviklingen på de forskjellige parameterne.

Rapportering fra tidligere år, og forskjellene skal alltid inkluderes i nyeste versjon.

 

Tabell 1: Informasjon om type drivstoff og motorteknologi
Biltype/ Reg.Nr. Type Euro-klasse Type Drivstoff Null-utslippstek. (El/ hydrogen)
Komprimator/ GA23487 Euro VI Biogass -
Totalt      

*Utfylling av rad 1 i tabellene er et eksempel

Tabell 2: Informasjon om bruk av kjøretøyene
Biltype/ Reg.Nr.  Km kjørt Liter drivstoff-forbruk Min tomgang
Komprimator/ GA23487 X km X liter X min
Totalt       

 

Informasjon om kravet: 

Kontraktsvilkåret gir oppdragsgiver informasjon om leverandørens prestasjon på viktige parametere knyttet til flåtestyringssystemet.

Rapportering gjør det også mulig for oppdragsgiver å følge opp hvorvidt leverandøren etterlever kontraktfestede krav til klima- og miljøprestasjon på kjøretøyene som brukes i tjenesten. Rapporteringen bør derfor samkjøres med intervallet på kontraktsoppfølgingsmøter. På den måten kan ferske tall om leverandørens prestasjoner på klima- og miljø inngå som diskusjonspunkter under kontraktsoppfølgingsmøtene, og brukes til å synliggjøre miljøeffekten av kontrakten, til rapportering i virksomheten (KPI) og som verdifull inngangsdata til kommende anskaffelser.

Rapportene bør leveres på samme format og til samme tid hvert år, og gjelde samme tidsavgrensede periode, slik at man enkelt kan sammenligne utviklingen over kontraktsperioden.

 

Nyttig å kombinere med

 • Flåtestyringssystem (Kravspesifikasjon) 
 • Ruteoptimalisering (Kravspesifikasjon)

 

 

 

 

 

 

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Målet med kravet er å oppnå en ressurseffektiv drift av avfallsinnsamling, med fokus på å redusere luftforurensing og klimagassutslipp.

Kravformulering: 

Leverandøren skal levere en miljø- og klimarapport til oppdragsgiver årlig [dato] eller etter behov [for eksempel kvartalsvis]. Rapporten skal inkludere utfylte tabeller med informasjon om:

 1. Motorteknologi og type drivstoff for kjøretøy brukt i tjenesten
 2. For hvert kjøretøy og totalt for alle kjøretøy (tjenesten): km kjørt, liter drivstoff forbruk og minutter tomgangskjøring
 3. For hvert kjøretøy og totalt for alle kjøretøy (tjenesten): CO2 utslipp og NOx utslipp (se regnemetode i vedlagt tabell)

Resultatene skal brukes til å foreslå og sannsynliggjøre gjennomføring av tiltak for det kommende året og hvilke utslippsreduksjoner man kan forvente fra dette. 

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandør skal levere en rapport [utfylt tabeller, eller tabeller med tilsvarende informasjon på egnet format] slik at oppdragsgiver får en oversikt over utviklingen på de forskjellige parameterne.

Rapportering fra tidligere år, og forskjellene skal alltid inkluderes i nyeste versjon.

Tabell 1: Informasjon om type drivstoff og motorteknologi
Biltype /Reg.Nr. Type Euro-klasse Type Drivstoff Null-utslippstek. (El/Hydrogen)
Komprimator/ GA23487 Euro VI Biogass  -
Totalt       

*Utfylling av rad 1 i tabellene er et eksempel

Tabell 2: Informasjon om bruk av kjøretøyene
Biltype /Reg.Nr. Km kjørt Liter drivstof-forbruk Min tomgang
Komprimator/ GA23487 X km X liter X min
Totalt       
Tabell 3: Informasjon om utslipp fra tjenesten
Biltype/ Reg.Nr. Kg CO2-utslipp Kg NOx-utslipp
Komprimator/ GA23487 X kg CO2 X kg NOx
Totalt     

 

Beregning av kg CO2-utslipp og NOx-utslipp for tjenesten i gitt periode:

 • Per kjøretøy

(Gram CO2/Liter drivstoff) x (Liter drivstoff/km) = gram  CO2/km

Gram CO2/km x km kjørt for kjøretøyet = gram CO2-utslipp fra kjøretøyet

Gram CO2-utslipp fra kjøretøyet / 1000 = kg CO2-utslipp fra kjøretøyet

 

 •  Totalt for tjenesten i perioden

Ved å addere kg CO2-utslipp for alle kjøretøy, får man samlede utslipp fra tjenesten i en gitt periode, som vist under.

(Kg CO2- utslipp fra kjøretøy a) + (Kg CO2- utslipp fra kjøretøy b) +...... = total kg CO2- utslipp for tjenesten i gitt periode

 

Tilsvarende beregning gjøres for NOx.

 

For nyere tunge kjøretøy oppgis som regel verdier for CO2 g/km og NOx g/km i typegodkjenningen.  

Informasjon om kravet: 

Kontraktsvilkåret gir oppdragsgiver informasjon om leverandørens prestasjon på viktige parametere knyttet til flåtestyringssystemet.

Rapportering gjør det også mulig for oppdragsgiver å følge opp hvorvidt leverandøren etterlever kontraktfestede krav til klima- og miljøprestasjon på kjøretøyene som brukes i tjenesten. Rapporteringen bør derfor samkjøres med intervallet på kontraktsoppfølgingsmøter. På den måten kan ferske tall om leverandørens prestasjoner på klima- og miljø inngå som diskusjonspunkter under kontraktsoppfølgingsmøtene, og brukes til å synliggjøre miljøeffekten av kontrakten, til rapportering i virksomheten (KPI) og som verdifull inngangsdata til kommende anskaffelser.

Rapportene skal leveres på samme format og til samme tid hvert år, og gjelde samme tidsavgrensede periode, slik at man enkelt kan sammenligne utviklingen over kontraktsperioden.

Nyttig å kombinere med 

 • Flåtestyringssystem (Kravspesifikasjon)
 • Ruteoptimalisering (Kravspesifikasjon)

 

 

 

 

 

 

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Målet med kravet er å oppnå en ressurseffektiv drift av avfallsinnsamling, med fokus på å redusere luftforurensing og klimagassutslipp.

Kravformulering: 

Leverandøren skal levere en miljø- og klimarapport til oppdragsgiver årlig [dato] eller etter behov [for eksempel kvartalsvis]. Rapporten skal inkludere utfylte tabeller med informasjon om:

 1. Motorteknologi og type drivstoff for kjøretøy brukt i tjenesten
 2. For hvert kjøretøy og totalt for alle kjøretøy (tjenesten): km kjørt, liter drivstoff forbruk og minutter tomgangskjøring
 3. For hvert kjøretøy og totalt for alle kjøretøy (tjenesten): CO2 utslipp og NOx utslipp (se regnemetode i vedlagt tabell)

For å stimulere leverandøren til å jobbe med stadig høyere kvalitet, vil klima- og/eller miljømål inngå som bonuselementer. Nullnivået for satsingsområdet skal fastsettes på en etterprøvbar måte sammen med leverandør. Dersom det ikke oppnås enighet mellom oppdragsgiver og leverandør, vil bonus for dette området bortfalle for den perioden det ikke er oppnådd enighet.

[Det skal inngå informasjon om bl.a. hva bonuselementet består av, maks. økonomisk størrelse på bonuselement, tidspunkt for første avregning og avregningsintervall og tidspunkt for første mulige justering av grunnlaget for beregning av bonus].

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandør skal levere en rapport [utfylt tabeller, eller tabeller med tilsvarende informasjon på egnet format] slik at oppdragsgiver får en oversikt over utviklingen på de forskjellige parameterne.

Rapportering fra tidligere år, og forskjellene skal alltid inkluderes i nyeste versjon.

Tabell 1: Informasjon om type drivstoff og motorteknologi
Biltype/ Reg.Nr. Type Euro-Klasse Type Drivstoff Null-utslippstek. (El/ Hydrogen)
Komprimator/ GA23487 Euro VI Biogass -
Totalt       

*Utfylling av rad 1 i tabellene er et eksempel

Tabell 2: Informasjon om bruk av kjøretøyene
Biltype/ Reg.Nr. Km kjørt Liter drivstof-forbruk Min tomgang
Komprimator/ GA23487 X km X liter X min
Totalt       
Tabell 3: Informasjon om utslipp fra tjenesten
Biltype/ Reg.Nr. Kg CO2-utslipp Kg NOx-utslipp
Komprimator/ GA23487 X kg CO2 X kg NOx
Totalt     

 

Beregning av kg CO2-utslipp og NOx-utslipp for tjenesten i gitt periode:

 • Per kjøretøy

(Gram CO2/Liter drivstoff) x (Liter drivstoff/km) = gram  CO2/km

Gram CO2/km x km kjørt for kjøretøyet = gram CO2-utslipp fra kjøretøyet

Gram CO2-utslipp fra kjøretøyet / 1000 = kg CO2-utslipp fra kjøretøyet

 

 •  Totalt for tjenesten i perioden

Ved å addere kg CO2-utslipp for alle kjøretøy, får man samlede utslipp fra tjenesten i en gitt periode, som vist under.

(Kg CO2- utslipp fra kjøretøy a) + (Kg CO2- utslipp fra kjøretøy b) +...... = total kg CO2- utslipp for tjenesten i gitt periode

 

Tilsvarende beregning gjøres for NOx.

 

For nyere tunge kjøretøy oppgis som regel verdier for CO2 g/km og NOx g/km i typegodkjenningen.  

Informasjon om kravet: 

Kontraktsvilkåret gir oppdragsgiver informasjon om leverandørens prestasjon på viktige parametere knyttet til flåtestyringssystemet.

Rapportering gjør det også mulig for oppdragsgiver å følge opp hvorvidt leverandøren etterlever kontraktfestede krav til klima- og miljøprestasjon på kjøretøyene som brukes i tjenesten. Rapporteringen bør derfor samkjøres med intervallet på kontraktsoppfølgingsmøter. På den måten kan ferske tall om leverandørens prestasjoner på klima- og miljø inngå som diskusjonspunkter under kontraktsoppfølgingsmøtene, og brukes til å synliggjøre miljøeffekten av kontrakten, til rapportering i virksomheten (KPI) og som verdifull inngangsdata til kommende anskaffelser.

Kontraktsvilkåret kan kombineres med en incentivordning. Under «relaterte lenker» ligger et utdrag fra Ruters konkurransegrunnlag til konkurransen om busstjenester på Romerike i 2019 som gir eksempler på hvordan man kan innrette en incentivordning på en forutberegnelig måte.

Rapportene bør leveres på samme format og til samme tid, og gjelde samme tidsavgrensede periode, slik at man enkelt kan sammenligne utviklingen over kontraktsperioden.

 

Nyttig å kombinere med 

 • Flåtestyringssystem (Kravspesifikasjon)
 • Ruteoptimalisering (Kravspesifikasjon)

 

 

 

 

 

 

Relaterte lenker: 

Publisert: 27. sep 2018, Sist endret: 31. Mai 2019