Klimagassberegninger for hele bygget

Grupper: 
  • Totalentreprise
Kategori: 
  • Materialer

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Produksjon av byggematerialer utgjør en stor del av klimafotavtrykket fra byggsektoren. Med stadig strengere krav til redusert energiforbruk i bygg, har utslipp fra materialer fått relativt større betydning sammenliknet med energibruk. I tillegg kan løsninger for energieffektive bygg føre til en økning i materialbruk, og dermed også en økning i klimagassutslipp på grunn av økt bruk av materialer.

Argument

Ved å lage klimagassregnskap for bygget, med klimagassutslipp fra materialbruk identifiseres de største utslippene. Resultater fra klimagassregnskapet kan da brukes til å finne de samlet beste løsningene for å redusere byggets klimapåvirkning. Et klimagassregnskap viser hvor det bør settes inn tiltak for å redusere totale utslipp.

Kravformulering: 

I prosjektgjennomføringen skal det etableres et klimagassregnskap i henhold til NS 3720 – Metode for klimagassberegninger i bygninger. Klimagassregnskapets omfang skal være tilsvarende «basis, uten lokalisering» i NS 3720, men behøver ikke omfatte energibruk i drift (modul B6).

Dersom det finnes et klimagassregnskap fra prosjekteringen skal dette brukes som grunnlag for oppdatert regnskap.

Klimagassberegningen skal implementeres i prosjektstyringen, og brukes som en del av beslutningsunderlaget for valg av løsninger og materialer i prosjektet.

Informasjon om kravet: 

Klimagassregnskapet skal oppdateres/settes opp i detaljprosjektet. Det skal leveres rapport ved fastsatte milepæler, minimum ved endt detaljprosjekt og «som bygget».

Hvis det allerede er etablert et klimagassregnskap skal dette legges ved som et vedlegg til kunngjøringen. 

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Produksjon av byggematerialer utgjør en stor del av klimafotavtrykket fra byggsektoren. Med stadig strengere krav til redusert energiforbruk i bygg, har utslipp fra materialer fått relativt større betydning sammenliknet med energibruk. I tillegg kan løsninger for energieffektive bygg føre til en økning i materialbruk, og dermed også en økning i klimagassutslipp på grunn av økt bruk av materialer.

Argument

Ved å lage klimagassregnskap for bygget, med klimagassutslipp fra materialbruk identifiseres de største utslippene. Resultater fra klimagassregnskapet kan da brukes til å finne de samlet beste løsningene for å redusere byggets klimapåvirkning. Et klimagassregnskap viser hvor det bør settes inn tiltak for å redusere totale utslipp.

Kravformulering: 

I prosjektgjennomføringen skal det etableres et klimagassregnskap i henhold til NS 3720 – Metode for klimagassberegninger i bygninger. Klimagassregnskapets omfang skal være tilsvarende «avansert, uten lokalisering» i NS 3720, men behøver ikke omfatte energibruk i drift (modul B6).

Klimagassberegningen skal implementeres i prosjektstyringen, og brukes til å påvirke faktiske valg og løsninger i prosjektet.

Dersom det finnes et klimagassregnskap fra prosjekteringen som viser en reduksjon av klimagassutslipp fra materialer i bygget sammenlignet med et referansebygg, skal tilsvarende eller bedre reduksjon dokumenteres i oppdatert klimagassregnskap.

Dersom det i tidligere faser (forprosjekt) ikke er etablert et klimagassregnskap skal klimagassutslipp samlet reduseres med minst 40 % sammenlignet med et referansebygg.

Referansebygget skal være funksjonelt ekvivalent til det prosjekterte bygget, i henhold til parameterne angitt som minstekrav i NS 3720.

Referansebygget skal oppføres med standard materialer (med standard levetid) som antas å bli benyttet dersom det ikke stilles noen miljøkrav til materialer (bransjereferanse/bransjesnitt).

Referansebygget skal ha en standard utforming (skoeske) og utelukke estetiske krav. I tillegg skal referansebygget tilfredsstille krav til teknisk kvalitet gitt i gjeldende byggteknisk forskrift (blant annet energibehov, energiforsyning, dagslys, utnyttelse av tomt osv.).

 

 

Informasjon om kravet: 

Klimagassregnskapet skal oppdateres/settes opp i detaljprosjektet. Det skal leveres rapport ved fastsatte milepæler, minimum ved endt detaljprosjekt og «som bygget».

Hvis det allerede er etablert et klimagassregnskap skal dette legges ved som et vedlegg til kunngjøringen. 

Relaterte lenker: 

Publisert: 07. Feb 2018, Sist endret: 22. Jan 2020