Klimagassberegninger for hele bygget

Grupper: 
  • Prosjektering
Kategori: 
  • Materialer

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Produksjon av byggematerialer utgjør en stor del av klimafotavtrykket fra byggsektoren. Med stadig strengere krav til redusert energiforbruk i bygg, har utslipp fra materialer fått relativt større betydning sammenliknet med energibruk. I tillegg kan løsninger for energieffektive bygg føre til en økning i materialbruk, og dermed også en økning i klimagassutslipp på grunn av økt bruk av materialer.

Argument

Ved å lage klimagassregnskap for bygget, med klimagassutslipp fra materialbruk identifiseres de største utslippene. Resultater fra klimagassregnskapet kan da brukes til å finne de samlet beste løsningene for å redusere byggets klimapåvirkning. Et klimagassregnskap viser hvor det bør settes inn tiltak for å redusere totale utslipp.

Kravformulering: 

I prosjektgjennomføringen skal det etableres et klimagassregnskap i henhold til NS 3720 – Metode for klimagassberegninger i bygninger. Klimagassregnskapets omfang skal være tilsvarende «basis, uten lokalisering» i NS 3720, men behøver ikke omfatte energibruk i drift (modul B6).

Klimagassregnskapet skal settes opp i skisseprosjektet. Klimagassregnskapet skal oppdateres og det skal leveres rapport ved fastsatte milepæler, minimum ved endt forprosjekt og detaljprosjekt.

Klimagassregnskapet skal brukes i prosjektstyringen, og brukes som en del av beslutningsunderlaget for valg av løsninger og materialer i prosjektet.

 

Informasjon om kravet: 

Hvis det allerede er etablert et klimagassregnskap skal dette legges ved som et vedlegg til kunngjøringen.

Klimagassregnskapet skal utarbeides som del av prosjektet, ikke som et løsningsforslag i tilbudet. Det bør fremgå at dokumentasjonskravet ikke gjelder tilbudet men prosjektfasen.

Rapporten bør brukes inn i kriteriet for "Klimagassutslipp for utvalgte bygningsdeler". 

 

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Produksjon av byggematerialer utgjør en stor del av klimafotavtrykket fra byggsektoren. Med stadig strengere krav til redusert energiforbruk i bygg, har utslipp fra materialer fått relativt større betydning sammenliknet med energibruk. I tillegg kan løsninger for energieffektive bygg føre til en økning i materialbruk, og dermed også en økning i klimagassutslipp på grunn av økt bruk av materialer.

Argument

Ved å lage klimagassregnskap for bygget, med klimagassutslipp fra materialbruk identifiseres de største utslippene. Resultater fra klimagassregnskapet kan da brukes til å finne de samlet beste løsningene for å redusere byggets klimapåvirkning. Et klimagassregnskap viser hvor det bør settes inn tiltak for å redusere totale utslipp.

Kravformulering: 

I prosjektgjennomføringen skal det etableres et klimagassregnskap i henhold til NS 3720 – Metode for klimagassberegninger i bygninger. Klimagassregnskapets omfang skal være tilsvarende «basis, uten lokalisering» i NS 3720, men behøver ikke omfatte energibruk i drift (modul B6).

Klimagassregnskapet skal settes opp i skisseprosjektet. Klimagassregnskapet skal oppdateres og det skal leveres rapport ved fastsatte milepæler, minimum ved endt forprosjekt og detaljprosjekt. Klimagassregnskapet skal brukes i prosjektstyringen, og brukes som en del av beslutningsunderlaget for valg av løsninger og materialer i prosjektet.

Klimagassutslipp skal samlet reduseres med minst 40 % sammenlignet med et referansebygg.

Referansebygget defineres slik:

Referansebygget skal være funksjonelt ekvivalent til det prosjekterte bygget, i henhold til parameterne angitt som minstekrav i NS 3720.

Referansebygget skal oppføres med standard materialer (med standard levetid) som antas å bli benyttet hvis det ikke stilles noen miljøkrav til materialer (bransjereferanse/bransjesnitt). Referansebygget skal ha en standard utforming (skoeske) og utelukke estetiske krav. I tillegg skal referansebygget tilfredsstille krav til teknisk kvalitet gitt i gjeldende byggteknisk forskrift (blant annet energibehov, energiforsyning, dagslys, utnyttelse av tomt, osv.).

 

 

 

Informasjon om kravet: 

Hvis det allerede er etablert et klimagassregnskap skal dette legges ved som et vedlegg til kunngjøringen.

Klimagassregnskapet skal utarbeides som del av prosjektet, ikke som et løsningsforslag i tilbudet. Det bør fremgå at dokumentasjonskravet ikke gjelder tilbudet men prosjektfasen.

Rapporten bør brukes inn i kriteriet for "Klimagassutslipp for utvalgte bygningsdeler". 

Relaterte lenker: 

Publisert: 06. Feb 2018, Sist endret: 22. Jan 2020