Klimagassberegninger for prosjektet

Grupper: 
  • Prosjektering
Kategori: 
  • Materialer

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Anleggsarbeid og bygging av ny infrastruktur fører til store klimagassutslipp. Valg av materialer og utførelse i anleggsprosjekter har stor betydning for ressursbruk, naturinngrep og klimagassutslipp. Økt bruk av ressurser / materialer og transport kan ofte føre til større utslipp av klimagasser.  


Ved å gjøre klimagassberegninger for prosjektet, med klimagassutslipp fra materialbruk identifiseres de største utslippene. Resultater fra beregningene kan da brukes til å finne de samlet beste løsningene for å redusere anleggets klimapåvirkning. Klimagassberegningene viser hvor det bør settes inn tiltak for å redusere totale utslipp.
 

Kravformulering: 

Klimagassberegninger skal brukes som en del av beslutningsunderlaget for valg av løsninger og materialer i prosjektstyringen.
Leverandør skal sette opp klimagassbudsjett ved bruk av forskjellige materialer/løsninger for fase A1 - A4, fra råvare til og med transport til byggeplass. Klimagassberegningene skal leveres byggherre før det blir besluttet hvilket alternativ som skal velges.
 

Dokumentasjon av kravet: 

Klimagassberegninger, med vurderinger og konsekvenser for valg av løsninger og materialer.

Informasjon om kravet: 

DFØ anbefaler dialog med markedet om dette kontraktsvilkåret for å undersøke hvilket nivå leverandørene kan levere på. Dersom markedet er modent kan du vurdere å sette konkrete krav til klimagassreduksjon som leverandørene skal innfri.   

I prosjekter hvor det er mulig å velge materialer eller utførelse, bør det gjøres klimagassberegninger for de ulike alternativene som er aktuelle. På den måten kan en ta beslutningen som har størst mulig klimaeffekt. Valg av f.eks. brokonstruksjon, løsning for legging av vann og avløpsrør, etc. påvirker klimagassutslipp fra ressursbruk. Eks. ved valg av gravefri løsning ved rørlegging vil utslipp fra maskiner kunne reduseres. Transportdistanse for materialer fra fabrikk til anleggsplass, samt type drivstoff for transport og maskiner på anleggsplass påvirker også det totale klimagassutslippet.  

Figur 1: Oversikt som viser det ulike fasene i klimagassberegningene.

I prosjekter hvor det er mulig å velge materialer eller utførelse, bør det gjøres klimagassberegninger for de ulike alternativene som er aktuelle. På den måten kan en ta beslutningen som har størst mulig klimaeffekt. Valg av f.eks. brokonstruksjon, løsning for legging av vann og avløpsrør, etc. påvirker klimagassutslipp fra ressursbruk. Eks. ved valg av gravefri løsning ved rørlegging vil utslipp fra maskiner kunne reduseres. Transportdistanse for materialer fra fabrikk til anleggsplass, samt type drivstoff for transport og maskiner på anleggsplass påvirker også det totale klimagassutslippet.  

Resultatet fra klimagassberegningene må ses i sammenheng med prosjektets overordnede mål (miljø, beliggenhet, samfunn, etc.) og påvirkning på biomangfold. Oppdragsgiver må være tydelig på sine målsettinger for klima for å synliggjøre at klimagassreduksjoner i prosjektet er viktig, og kan gjerne presentere disse på oppstartsmøte med entreprenør.

Vi anbefaler at du informerer leverandørmarkedet om miljøkrav som vil stilles i framtidige anskaffelser for å gi de tid til å forberede seg til å levere på disse.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Anleggsarbeid og bygging av ny infrastruktur fører til store klimagassutslipp. Valg av materialer og utførelse i anleggsprosjekter har stor betydning for ressursbruk, naturinngrep og klimagassutslipp. Økt bruk av ressurser / materialer og transport kan ofte føre til større utslipp av klimagasser. 

Ved å gjøre klimagassberegninger for prosjektet, med klimagassutslipp fra materialbruk identifiseres de største utslippene. Resultater fra beregningene kan da brukes til å finne de samlet beste løsningene for å redusere anleggets klimapåvirkning. Klimagassberegningene viser hvor det bør settes inn tiltak for å redusere totale utslipp.

Kravformulering: 

Klimagassberegninger skal brukes som en del av beslutningsunderlaget for valg av løsninger og materialer i prosjektstyringen.

Leverandør skal i skisseprosjektet sette opp et klimagassbudsjett for fase A1-A5, fra råvare til og med utførelse, i henhold til Veileder fra Bane NOR, som følger ISO 14040. Klimagassbudsjettet skal leveres byggherre før det blir besluttet hvilket alternativ som skal velges.

Dokumentasjon av kravet: 

Klimagassberegninger utført i henhold til veileder fra Bane Nor med vurderinger og konsekvenser for valg av løsninger og materialer.

Informasjon om kravet: 

DFØ anbefaler dialog med markedet om dette kontraktsvilkåret for å undersøke hvilket nivå leverandørene kan levere på. Dersom markedet er modent kan du vurdere å sette konkrete krav til klimagassreduksjon som leverandørene skal innfri.   

I prosjekter hvor det er mulig å velge materialer eller utførelse, bør det gjøres klimagassberegninger for de ulike alternativene som er aktuelle. På den måten kan en ta beslutningen som har størst mulig klimaeffekt. Valg av f.eks. brokonstruksjon, løsning for legging av vann og avløpsrør, etc. påvirker klimagassutslipp fra ressursbruk. Eks. ved valg av gravefri løsning ved rørlegging vil utslipp fra maskiner kunne reduseres. Transportdistanse for materialer fra fabrikk til anleggsplass, samt type drivstoff for transport og maskiner på anleggsplass påvirker også det totale klimagassutslippet.  

Figur 1: Oversikt som viser det ulike fasene i klimagassberegningene.

Resultatet fra klimagassberegningene må ses i sammenheng med prosjektets overordnede mål (miljø, beliggenhet, samfunn, etc.) og påvirkning på biomangfold. Oppdragsgiver må være tydelig på sine målsettinger for klima for å synliggjøre at klimagassreduksjoner i prosjektet er viktig, og kan gjerne presentere disse på oppstartsmøte med entreprenør.

Vi anbefaler at du informerer leverandørmarkedet om miljøkrav som vil stilles i framtidige anskaffelser for å gi de tid til å forberede seg til å levere på disse.

Kriterierelasjoner og konflikter: 

Miljødokumentasjon og miljøkrav til materialer

Konflikt kriterium

Dette kravet skal ikke brukes sammen med kontraktsvilkåret om miljødokumentasjon og miljøkrav til materialer

Relaterte lenker: 

Publisert: 17. nov 2020, Sist endret: 28. des 2020