Klimagassberegninger for prosjektet

Grupper: 
  • Totalentreprise
Kategori: 
  • Materialer

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Anleggsarbeid og bygging av ny infrastruktur fører til store klimagassutslipp. Valg av materialer og utførelse i anleggsprosjekter har stor betydning for ressursbruk, naturinngrep og klimagassutslipp. Økt bruk av ressurser / materialer og transport kan ofte føre til større utslipp av klimagasser. 

Ved å gjøre klimagassberegninger for prosjektet, med klimagassutslipp fra materialbruk identifiseres de største utslippene. Resultater fra beregningene kan da brukes til å finne de samlet beste løsningene for å redusere anleggets klimapåvirkning. Klimagassberegningene viser hvor det bør settes inn tiltak for å redusere totale utslipp.

Kravformulering: 

Leverandør skal lage et klimabudsjett for prosjektering og klimaregnskap for valgt løsning for fase A1 - A4 (iht. EN 15804), fra råvareuttak til og med transport til byggeplass.

Dokumentasjon av kravet: 

Klimagassberegninger, og dokumentasjon av hvordan de har påvirket valg av løsninger og materialer.

Informasjon om kravet: 

DFØ anbefaler dialog med markedet om dette kontraktsvilkåret for å undersøke hvilket nivå leverandørene kan levere på. Dersom markedet er modent kan du vurdere å sette konkrete krav til klimagassreduksjon som leverandørene skal innfri.  

I prosjekter hvor det er mulig å velge materialer eller utførelse, bør det gjøres klimagassberegninger for de ulike alternativene som er aktuelle for å finne løsningen som har størst mulig klimaeffekt. Valg av f.eks. brokonstruksjon, løsning for legging av vann og avløpsrør, etc. påvirker klimagassutslipp fra ressursbruk. Eks. ved valg av gravefri løsning ved rørlegging vil utslipp fra maskiner kunne reduseres. Ved å inkludere utslipp fra bruken av anlegget (avansert nivå) i klimagassberegningene så blir det synlig at produkter med lang levetid reduserer behovet for vedlikehold/utskiftinger, og utslipp tilknyttet dette.

Figur: Oversikt som viser det ulike fasene i klimagassberegninger.

Figur: Oversikt som viser det ulike fasene i klimagassberegninger.

Resultatet fra klimagassberegningene må ses i sammenheng med prosjektets overordnede mål (miljø, beliggenhet, samfunn, etc.) og påvirkning på biomangfold. Oppdragsgiver må være tydelig på sine målsettinger for klima for å synliggjøre at klimagassreduksjoner i prosjektet er viktig, og at dette skal være grunnlag for valg av løsninger.

Vi anbefaler at du informerer leverandørmarkedet om miljøkrav som vil stilles i framtidige anskaffelser for å gi de tid til å forberede seg til å levere på disse.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Anleggsarbeid og bygging av ny infrastruktur fører til store klimagassutslipp. Valg av materialer og utførelse i anleggsprosjekter har stor betydning for ressursbruk, naturinngrep og klimagassutslipp. Økt bruk av ressurser / materialer og transport kan ofte føre til større utslipp av klimagasser. 

Ved å gjøre klimagassberegninger for prosjektet, med klimagassutslipp fra materialbruk identifiseres de største utslippene. Resultater fra beregningene kan da brukes til å finne de samlet beste løsningene for å redusere anleggets klimapåvirkning. Klimagassberegningene viser hvor det bør settes inn tiltak for å redusere totale utslipp.

Kravformulering: 

Leverandør skal under prosjekteringen sette opp klimagassbudsjett for fase A1-A5, B1-B6 (iht.  EN 15804), i henhold til veileder fra Bane NOR. Som en del av beslutningsunderlaget for valg av løsninger og materialer, skal det vises hvordan klimagassberegningene har påvirket valg av løsninger og materialer i prosjektet.

Dersom det finnes klimagassbudsjett fra prosjekteringen skal dette legges ved som vedlegg til kunngjøringen og brukes som grunnlag for oppdatert regnskap.

Klimagassberegningen skal implementeres i prosjektstyringen, og brukes til å påvirke faktiske valg og løsninger i prosjektet.

Sluttregnskap skal leveres ved overtagelse av anlegget.

Dokumentasjon av kravet: 

Klimagassberegninger utført i henhold til veileder fra Bane NOR, med vurderinger og konsekvenser for valg av løsninger og materialer.

Informasjon om kravet: 

DFØ anbefaler dialog med markedet om dette kontraktsvilkåret for å undersøke hvilket nivå leverandørene kan levere på. Dersom markedet er modent kan du vurdere å sette konkrete krav til klimagassreduksjon som leverandørene skal innfri.  

I prosjekter hvor det er mulig å velge materialer eller utførelse, bør det gjøres klimagassberegninger for de ulike alternativene som er aktuelle for å finne løsningen som har størst mulig klimaeffekt. Valg av f.eks. brokonstruksjon, løsning for legging av vann og avløpsrør, etc. påvirker klimagassutslipp fra ressursbruk. Eks. ved valg av gravefri løsning ved rørlegging vil utslipp fra maskiner kunne reduseres. Ved å inkludere utslipp fra bruken av anlegget (avansert nivå) i klimagassberegningene så blir det synlig at produkter med lang levetid reduserer behovet for vedlikehold/utskiftinger, og utslipp tilknyttet dette.

Figur 2: Oversikt som viser det ulike fasene i klimagassberegninger.

Resultatet fra klimagassberegningene må ses i sammenheng med prosjektets overordnede mål (miljø, beliggenhet, samfunn, etc.) og påvirkning på biomangfold. Oppdragsgiver må være tydelig på sine målsettinger for klima for å synliggjøre at klimagassreduksjoner i prosjektet er viktig, og at dette skal være grunnlag for valg av løsninger.

Vi anbefaler at du informerer leverandørmarkedet om miljøkrav som vil stilles i framtidige anskaffelser for å gi de tid til å forberede seg til å levere på disse.

Kriterierelasjoner og konflikter: 

Miljødokumentasjon og miljøkrav til materialer

Konflikt kriterium

Dette kravet skal ikke brukes sammen med kontraktsvilkåret om miljødokumentasjon og miljøkrav til materialer.

Relaterte lenker: 

Publisert: 24. nov 2020, Sist endret: 28. des 2020