Konfliktmineraler i PC-er og skjermer

Grupper: 
  • PC-er og skjermer
Kategori: 
  • Menneskerettigheter

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Hovedformålet er at utvinning av og handel med såkalte konfliktmineraler (tantal, tinn, tungsten, gull og kobolt) som inngår i IT-utstyr som anskaffes, skal komme fra produsenter som gjennomfører aktsomhetsvurderinger (due diligence) slik at deres innkjøp av disse mineralene ikke bidrar til væpnede konflikter og menneskerettighetsbrudd.

Kravformulering: 

Produkter som leverandør leverer til [navn på oppdragsgiver] skal komme fra produsenter (varemerkeeier) som har et system for ansvarlig styring av leverandørkjeden når følgende mineraler inngår i produktene som tilbys i denne kontrakten:

  • tantal, tinn, tungsten, gull (de såkalte 3TG konfliktmineralene)
  • kobolt ​

Systemet skal være i henhold til OECDs Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas eller tilsvarende.

Leverandør plikter å påse at underleverandører i leverandørkjeden har et tilsvarende system.

Dokumentasjon av kravet: 

Produsent (varemerkeeier) skal beskrive sitt system for ansvarlig styring av leverandørkjeden for 3TG og kobolt i leverandørkjeden.

Å ha et system for ansvarlig styring av leverandørkjeden i henhold til OECDs Due Diligence Guidance for Responsible Supply chains of Minerals from Conflict-Affected areas eller tilsvarende, innebærer at virksomheten gjør følgende relatert til sitt arbeid med 3TG og kobolt:

  1. Har etablert styringssystemer som er offentlig tilgjengelig
  2. Kartlegger og vurderer risiko (for konflikt og menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden)
  3. Utvikler og implementerer en strategi for hvordan identifiserte risikoer skal håndteres
  4. Gjennomfører uavhengige tredjeparts revisjoner av aktsomhetsvurderinger (due diligence) i leverandørkjeden
  5. Rapporterer offentlig om arbeidet med aktsomhetsvurderinger (due diligence) i leverandørkjeden

Godkjent dokumentasjon vil blant annet være rapportering i henhold til Dodd-Frank Act (for 3TG), bruk av etablerte konfliktmineral-maler fra for eksempel RMI (Responsible Minerals Initiative), konfliktmineralrapporter eller annen dokumentasjon som oppfyller punktlisten (1.-5.) over.

Dersom leverandør ikke selv er produsent (varemerkeeier) skal leverandør vedlegge dokumentasjon som viser hvordan produsent (varemerkeeier) oppfyller kravet i tråd med ovennevnte beskrivelse av gyldig dokumentasjon. Dersom det tilbys produkter fra flere produsenter (varemerkeeiere), skal det vedlegges dokumentasjon for hver produsent (varemerkeeier).

Dokumentasjon skal foreligge senest én måned etter kontraktsoppstart.

Informasjon om kravet: 

Målet med kontraktsvilkåret er ikke at man skal slutte å handle mineraler fra enkelte land og områder, som er en viktig inntektskilde for sivilbefolkningen, men snarere at man gjennom aktsomhetsvurderinger og økt fokus skal motvirke og forhindre at handel med mineraler bidrar til væpnede konflikter og menneskerettighetsbrudd.

Tantal, tinn, tungsten, og gull (3TG) inngår i elektroniske produkter, som PC-er, skjermer og nettbrett. Disse mineralene utvinnes i land med høy risiko for menneskerettighetsbrudd ved mineralutvinning og der handelen med mineralene kan bidra til væpnet konflikt. Kobolt er en sentral komponent i vanlige, oppladbare batterier, som benyttes i PC-er og nettbrett, og i elektriske kjøretøy. Det er dermed en viktig ressurs i omstilling til lavkarbonsamfunnet. Det er påvist alvorlige menneskerettighetsbrudd også ved utvinning av kobolt.

OECD har utviklet et globalt og omforent rammeverk for å bistå virksomheter med å respektere menneskerettigheter og unngå å bidra til konflikt gjennom deres kjøp av og praksis med mineraler. OECDs rammeverk identifiserer 5 steg som er sentrale for å sikre ansvarlig leverandørkjedestyring av mineraler (se dokumentasjonskravet over).

Hvert steg inneholder flere underpunkter, samt spesifikke punkter for ulike mineraler, som det kan leses mer om i veilederen fra OECD (se «relaterte lenker»). Flere virksomheter benytter tilsvarende rammeverk og gjør aktsomhetsvurderinger (due diligence) også for kobolt.

Kravet stilles her til produsenter som er varemerkeeiere. En leverandørkjede kan bestå av flere ulike produsenter, og vi har derfor valgt å skrive «produsent (varemerkeeier)» da det er varemerkeeiere, som HP, Dell med flere, vi krever at skal ha systemer og som vi ønsker å se dokumentasjon fra.

Oppfølging av kravet

Ved oppfølging av kontraktsvilkåret er det viktig at dere etterspør dokumentasjonen i henhold til det som står i kontraktsvilkåret. Denne skal leverandør levere inn senest én måned etter kontraktsoppstart. At leverandøren kan vise til at de har etablert styringssystemer som er offentlig tilgjengelig vil for eksempel være at de kan vise til at de har offentlig tilgjengelige retningslinjer for deres arbeid med konfliktmineraler og kobolt i leverandørkjeden. For å vise at de oppfyller punkt 2 i kravet bør de kunne vise til at de har rutiner for å gjennomføre risikoanalyser helt ned til råvvare-nivå i leverandørkjeden. For oppfyllelse av punkt 3 bør leverandør kunne vise til at de har overordnede dokumenter som sier noe om hvordan identifiserte risikoer skal håndteres. 

At leverandør oppfyller punkt 4 i kravet kan de for eksempel vise til gjennom en rapport fra en uavhengig tredjepart som sier noe om risikoene, arbeidsforhold, med mer, i deres leverandørkjede, til og med råvare-nivået. I punkt 5 bør leverandør kunne vise til en nettside-lenke eller lignende der man kan finne deres rapport om arbeid med aktsomhetsvurderinger, til og med råvare-leddet, i deres leverandørkjede. 

Dodd Frank Act

Den amerikanske Dodd-Frank-loven inneholder bestemmelser, i seksjon 1502, om såkalte konfliktmineraler, 3TG. Loven krever blant annet at selskaper som er børsnotert på den amerikanske børsen årlig skal rapportere om de bruker mineralene tinn, tungsten, tantal og gull (3TG) fra DR Kongo eller de nærmeste nabolandene. Dersom dette er tilfellet må selskapene gjennomføre og rapportere om deres aktsomhetsvurderingsprosesser (due diligence) relatert til deres arbeid med slike mineraler, og levere en «konfliktmineral-rapport».

EU-lov om konfliktmineraler

I 2017 vedtok EU en ny regulering om konfliktmineraler. Den innebærer at EU-etablerte selskaper som direkte importerer 3TG må overholde, og rapportere på forpliktelser om aktsomhetsvurderinger (due diligence) i leverandørkjeden dersom mineralene kommer fra (også potensielt) konfliktberørte og høyrisikoområder. Rapportering skal være i henhold til OECDs globale rammeverk. Loven vil være gjeldende i EU fra 1. januar 2021. Loven gjelder kun import av nevnte mineraler som sådan, og omfatter ikke mineraler som inngår i tilvirkede produkter, som PC-er, slik Dodd Frank Act gjør. Offentlige oppdragsgivere kan bidra til å påvirke at det stilles krav til aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeden til 3TG og kobolt for relevante innkjøpskategorier gjennom bruk av bl.a. dette kontraktsvilkåret.

 

 

 

Relaterte lenker: 

Publisert: 24. sep 2019, Sist endret: 15. nov 2019