Leverandørens ivaretakelse av miljøhensyn i prosjektet og på anleggsplass

Grupper: 
 • Totalentreprise
Kategori: 
 • Rigg og drift

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Aktiviteter på anleggsplass kan gi relativt store miljøbelastninger over en kort periode. Dette kan være utslipp av blant annet klimagasser, produsert avfall, bruk av kjemikalier, påvirkning på lokalt økosystem, støv, støy, ressursbruk og annet utslipp til luft, grunn og vann. Enkelte utslipp kan ha større konsekvenser i byer enn mer landlige områder.

Dersom prosjektet har en ambisjon om å redusere miljøbelastningene fra anleggsperioden, kan det være fornuftig at leverandører konkurrerer på dette. Da lar du leverandørene komme med sine gode løsninger. Dette kan medføre at leverandørene utvikler seg innen dette området og finner nye produkter, løsninger eller metode.

Kravformulering: 

Leverandørens skal <x> måneder etter kontraktsinngåelse levere en oversikt over tiltak som skal iverksettes på anleggsplassen, med beskrivelse av:

 1. organisering og styring av arbeidet som skal sikre at miljøtiltak blir gjennomført
 2. redusering av klimagassutslipp
 3. minimering av avfall og tilrettelegging for ombruk
 4. vannrensing og overvannshåndtering på anleggsplass

Tiltakene skal implementeres og dokumenteres i hele prosjektperioden.

Dokumentasjon av kravet: 

Som skal leveres <x> måneder etter kontraktinngåelse:

En oversikt over tiltakene som skal iverksettes på anleggsplassen

Som skal leveres ved overtakelse:

 1. dokumentasjon på hvordan ansvaret for miljø har vært i varetatt, gjennomførte risikovurderinger
 2. dokumentasjon på tiltak som har redusert klimagassutslipp eller klimagassregnskap for gjennomførte arbeider.
 3. utfylt avfallsplan som viser sorteringsgrad, planlagte og reelle mengder avfall i de ulike fraksjonene, samt bekreftelse fra renovatør på mottak. Oversikt over materialer som har gått til gjenvinning eller ombruk.
 4. beskrivelse av løsning for vannrensing og overvannshåndtering

Ved manglende oppfyllelse av de foreslåtte miljøtiltakene kan det iverksettes sanksjoner i form av en dagbot som løper til forholdet er rettet.

Informasjon om kravet: 

For å vurdere reduksjon av utslipp fra anleggsplass for en entreprise er det viktig at byggherre på forhånd har undersøkt, planlagt og tilrettelagt for å optimalisere infrastruktur, for eksempel fjernvarme, eller annen energibærer som planlegges. Det er da behov for dialog med markedet på forhånd, slik at de er forberedt og kan planlegge å få tilgang til tilgjengelig teknologi som for eksempel elektrisitet, hydrogen etc. Resultatene av dialogen skal hensyntas i konkurransegrunnlaget, slik at leverandørene kjenner disse forutsetningene. Les mer om hva utslippsfrie bygg- og anleggsplasser er på DFØs temasider.

For å dokumentere avfall, må det veiledes på hvordan dette skal dokumenteres i kontraktoppfølgingen, hva er praksis der ute? Rapporterer de en gang i uka? I måneden? Ved milepæler? Hva er god veiledning her? F. eks. som avfallsseddel, og hvordan rapporteringer av det skal gjøres. I hvilken grad er det mulig å knytte til fjernvarme, mobile trafostasjoner mm. Hvis du ikke kjenner praksis i ditt marked, må du ha dialog med markedet.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Aktiviteter på anleggsplass kan gi relativt store miljøbelastninger over en kort periode. Dette kan være utslipp av blant annet klimagasser, produsert avfall, bruk av kjemikalier, påvirkning på lokalt økosystem, støv, støy, ressursbruk og annet utslipp til luft, grunn og vann. Enkelte utslipp kan ha større konsekvenser i byer enn mer landlige områder.

Dersom prosjektet har en ambisjon om å redusere miljøbelastningene fra anleggsperioden, kan det være fornuftig at leverandører konkurrerer på dette. Da lar du leverandørene komme med sine gode løsninger. Dette kan medføre at leverandørene utvikler seg innen dette området og finner nye produkter, løsninger eller metode.

Kravformulering: 

Leverandørens skal <x> måneder etter kontraktsinngåelse levere en oversikt over tiltak som skal iverksettes på anleggsplassen, med beskrivelse av:

 1. organisering og styring av arbeidet som skal sikre at miljøtiltak blir gjennomført
 2. redusering av klimagassutslipp
 3. minimering av avfall og tilrettelegging for ombruk
 4. vannrensing og overvannshåndtering
 5. minimering av helse og miljøfarlige kjemikalier, ref. Miljødirektoratets prioritetsliste og Reach kandidatliste

Tiltakene skal implementeres og dokumenteres i hele prosjektperioden.

Dokumentasjon av kravet: 

Som skal leveres <x> måneder etter kontraktinngåelse:

En oversikt over tiltakene som skal iverksettes på anleggsplassen

Som skal leveres ved overtakelse:

 1. dokumentasjon på hvordan ansvaret for miljø har vært i varetatt, gjennomførte risikovurderinger
 2. dokumentasjon på tiltak som har redusert klimagassutslipp eller klimagassregnskap for gjennomførte arbeider.
 3. utfylt avfallsplan som viser sorteringsgrad, planlagte og reelle mengder avfall i de ulike fraksjonene, samt bekreftelse fra renovatør på mottak. Oversikt over materialer som har gått til gjenvinning eller ombruk.
 4. beskrivelse av løsning for vannrensing og overvannshåndtering
 5. oversikt over produkter brukt på anleggsplass som inneholder helse- og eller miljøskadelige stoffer samt dokumentasjon på utført substitusjonsvurdering.

Ved manglende oppfyllelse av de foreslåtte miljøtiltakene kan det iverksettes sanksjoner i form av en dagbot som løper til forholdet er rettet.

Informasjon om kravet: 

For å vurdere reduksjon av utslipp fra anleggsplass for en entreprise er det viktig at byggherre på forhånd har undersøkt, planlagt og tilrettelagt for å optimalisere infrastruktur, for eksempel fjernvarme, eller annen energibærer som planlegges. Det er da behov for dialog med markedet på forhånd, slik at de er forberedt og kan planlegge å få tilgang til tilgjengelig teknologi som for eksempel elektrisitet, hydrogen etc. Resultatene av dialogen skal hensyntas i konkurransegrunnlaget, slik at leverandørene kjenner disse forutsetningene. Les mer om hva utslippsfrie bygg- og anleggsplasser er på DFØs temasider.

For å dokumentere avfall, må det veiledes på hvordan dette skal dokumenteres i kontraktoppfølgingen, hva er praksis der ute? Rapporterer de en gang i uka? I måneden? Ved milepæler? Hva er god veiledning her? F. eks. som avfallsseddel, og hvordan rapporteringer av det skal gjøres. I hvilken grad er det mulig å knytte til fjernvarme, mobile trafostasjoner mm. Hvis du ikke kjenner praksis i ditt marked, må du ha dialog med markedet.

Relaterte lenker: 

Publisert: 25. nov 2020, Sist endret: 28. des 2020