Leveringsemballasje (transport, pakkekasser, fruktkurver, m.m.)

Grupper: 
  • Måltidstjenester
Kategori: 
  • Emballasje

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Hovedformålet med er å øke andelen emballasje som blir ombrukt eller materialgjenvunnet. Å etterspørre leveringsemballasje som kan ombrukes eller materialgjenvinnes vil stimulere til sirkulærøkonomi fordi emballasjen må designes og utformes slik at ombruk eller materialgjenvinning er mulig.

Kravformulering: 

Leveringsemballasje (for eksempel transportemballasje, pakkekasser, fruktkurver etc) for produktgruppene som er omfattet av avtalen skal inngå i et ombrukssystem. Alternativt skal leveringsemballasjen kunne materialgjenvinnes og leverandør må sikre at emballasjen faktisk blir gjenvunnet.

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren bes bekrefte at emballasjen inngår i et ombrukssystem eller at den kan materialgjenvinnes.

Informasjon om kravet: 

Det er i de aller fleste anskaffelser av mat- og drikke relevant å be om leveringsemballasje i ombrukssystem eller som kan materialgjenvinnes.

Leveringsemballasje er ofte av robust materiale. For eksempel brukes ofte store plastkasser som kan ha høyt potensiale for ombruk. Ombruk forlenger livstiden til emballasjen og klimafotavtrykket reduseres deretter. Kravet forutsetter ikke at leveringsemballasjen består av materialgjenvunnet materiale, men at emballasjen består av materiale for ombruk eller materialgjenvinning.

Det ligger i sakens natur at det vil variere etter anskaffelsen hvilken type leveringsemballasje som trengs. Leveringsemballasje kommer også i ulike typer materialer. Ombruk vil ikke i alle tilfeller være bedre enn materialgjenvinning for alle typer emballasje. Kravet er derfor utformet slik at det likestiller ombruk og materialgjenvinning av emballasjen, forutsatt at leverandøren sikrer at emballasjen faktisk blir materialgjenvunnet.

Hvordan innsamling og materialgjenvinning av leveringsemballasjen faktisk skal skje, vil i praksis være et samarbeid mellom oppdragsgiver og leverandør. Avhengig av hvilke materialer emballasjen er laget av, hvilke gjenvinningssystemer som allerede finnes hos oppdragsgiver, hvem som pakker ut varene etc. Dette er naturlig å diskutere på kontraktsmøte og statusmøter underveis i kontraktsperioden. I noen tilfeller kan det også være naturlig å opplyse om oppdragsgivers systemer for materialgjenvinning i konkurransegrunnlaget.

Kontraktsvilkåret slik det er formulert gjelder all leveringsemballasje i avtalen. Oppdragsgiver bør gjøre markedsundersøkelser blant potensielle leverandører. Dersom det skulle vise seg at ombruk er et miljømessig bedre alternativfor en eller flere av leveringsemballasjene, kan oppdragsgiver lage et eget kontraktsvilkår med krav om ombruksemballasje for den aktuelle leveringsemballasjen. Oppdragsgiver må i tilfellet spesifisere hvilken emballasje som omfattes av kravet. Hvis det er en avtale om levering av frukt, er det relevant å presisere at kravet gjelder fruktkurvene.

Definisjon av emballasje: Med «emballasje» menes «ethvert produkt og enhver engangsartikkel, som består av materialer av hvilken som helst art, brukt til innpakking, beskyttelse, håndtering, levering fra produsent til bruker og presentasjon av varer, herunder råvarer og ferdigprodukter» jfr. avfallsforskriften §7-3.

Kriterierelasjoner og konflikter: 

Emballasje i direkte kontakt med mat

Relatert kriterium

Håndtering av emballasje og emballasjeavfall

Relatert kriterium

Relaterte lenker: 

Publisert: 22. Mar 2019, Sist endret: 31. Mai 2019