Livssykluskostnader (LCC)

Grupper: 
 • Totalentreprise
Kategori: 
 • Livssykluskostnader (LCC)

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Investerings- og driftsbudsjetter sees ofte ikke i sammenheng. Hvis for eksempel budsjettansvaret hos innkjøper er delt mellom et investeringsmiljø og et driftsmiljø, kan de to miljøene ofte ha ulike incentiver, f.eks. vil investeringsmiljøet ha mål om lavest mulig investeringskostnad, mens driftsmiljøet ønsker lavest mulig driftskostnader. Denne motsetningen har ofte gitt suboptimale tekniske og økonomiske kvaliteter og løsninger for de som skal forvalte, drifte og vedlikeholde løsningen, som ofte får høyere utgifter enn om de hadde lagt livsløpsperspektiv til grunn.

Anskaffelseskostnadene (investeringskostnadene) utgjør ca. 50 prosent av de samlede kostnadene for bygningen i hele levetiden. Øvrige kostnader er knyttet til forvaltning, drift og utvikling. Dette er i sum livssykluskostnader (LCC) over levetiden og per år, uttrykt i årskostnader. Hvis du legger ensidig fokus på investeringskostnadene og ikke foretar alternativsvurderinger av livssykluskostnader, risikerer du å få unødvendige drifts- og vedlikeholdsutgifter. Beregning av livssykluskostnader gir oversikt over når i bruksperioden vedlikehold, utskiftninger og kostnader kommer slik at du blir kjent med den faktiske kostnaden av prosjektet, og får større forutsigbarhet for fremtidige kostnader.

Argument

Det er ønskelig å finne den mest kostnadseffektive balansen mellom forvaltnings-, drifts- og utvikling, investeringskostnader og driftskostnader. Ved å stille krav til beregninger av livssykluskostnader sikres langsiktige beslutninger og riktig kvalitet. De totale kostnader forbundet med å bygge, forvalte, drifte og vedlikeholde bygningen blir synliggjort. Derfor er det krav til å vurdere LCC i loven om offentlige anskaffelser. Bruk av LCC er derfor god forvaltning av skattebetalernes penger. Denne kravspesifikasjonen konkretiserer hvordan du kan bruke LCC som en del av beslutningsunderlag i utførelsen.

Kravformulering: 

Leverandøren skal beregne 2 ulike alternativer basert på livssykluskostnader etter NS 3454:2013 for

 • Klimaskjerm (tak og fasadeløsning)
 • Drift og renholdskonsept
 • Energikonsept
 • Bygningsform

Det skal ved avslutning av detaljprosjektet dokumenters hvordan analysen har påvirket beslutningene som er tatt i prosjekt.

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal dokumentere i prosjektet med ein rapport at alternativsvurderingar av pårekna livssykluskostnadar med LCC-utrekningar er gjennomførte for heile bygget etter NS 3454:2013 med desse føresetnadene:

 • Økonomiske levetider er lagt til grunn for LCC-utrekningar.
 • Ein skal gi opp basisår og kalkulasjonsrente for kalkylen
 • Årskostnadar skal ein gi opp per kvadratmeter BRA og per brukar.
 • Avskastningskrav 4 %
 • Utrekningsperiode 60 år
 • Restverdi etter 60 år vert sett til 0
 • Forvaltingskostnadar skal ikkje reknast med
 • Energipris 1 kr/kWh

 

Det skal dokumenterast kva erfaringstal som er brukt og kva levetidene for de ulike komponentane er basert på.

For alternativsvurderingar skal det gjerast samanlikningar når det er relevant for avgjerder. Desse skal dokumenterast med både gjennomførte utrekningar og referat frå dei aktuelle prosjekteringsmøta.

Informasjon om kravet: 

LCC er alle kostnader i hele bygningens levetid som definert i NS 3454:2013. Det vil si anskaffelseskostnader og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold, utskifting, utvikling, forsyning, renhold og restverdi etter bruksfasen. Verdien ved avhending trekkes fra, slik at restverdien settes til null.

Forslag til indikatorer for å beregne årskostnader per indikator:
Bygningskategori NS 3031 Indikator; kroner per
Kontorbygg årsverk
Barnehage barnehageplass
Skolebygg elev
Sykehjem beboerdøgn
Idrettsbygg bruker og brukstime
Kulturbygg bruker og brukstime

Der oppdragsgiver har erfaringstall fra FDVU oppgis disse i konkurransegrunnlaget. Hvis ikke du har slike tall, må du hente inn tall. Det er viktig at tallene er representative for det bygget du skal sette opp. Dette må du ha hjelp til fra leverandør om du ikke har egne erfaringstall. Dette må gjøres før konkurransen, og må fremgå av konkurransegrunnlaget.

 

(Ettersom det er identifisert behov, kan det utarbeides ulike dokumenter som svarskjemaer, bakgrunnsdokumenter, veiledende materiale eller bilag, f.eks. Excel-kalkyler for LCC)

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Investerings- og driftsbudsjetter sees ofte ikke i sammenheng. Hvis for eksempel budsjettansvaret hos innkjøper er delt mellom et investeringsmiljø og et driftsmiljø, kan de to miljøene ofte ha ulike incentiver, f.eks. vil investeringsmiljøet ha mål om lavest mulig investeringskostnad, mens driftsmiljøet ønsker lavest mulig driftskostnader. Denne motsetningen har ofte gitt suboptimale tekniske og økonomiske kvaliteter og løsninger for de som skal forvalte, drifte og vedlikeholde løsningen, som ofte får høyere utgifter enn om de hadde lagt livsløpsperspektiv til grunn.

Anskaffelseskostnadene (investeringskostnadene) utgjør ca. 50 prosent av de samlede kostnadene for bygningen i hele levetiden. Øvrige kostnader er knyttet til forvaltning, drift og utvikling. Dette er i sum livssykluskostnader (LCC) over levetiden og per år, uttrykt i årskostnader. Hvis du legger ensidig fokus på investeringskostnadene og ikke foretar alternativsvurderinger av livssykluskostnader, risikerer du å få unødvendige drifts- og vedlikeholdsutgifter. Beregning av livssykluskostnader gir oversikt over når i bruksperioden vedlikehold, utskiftninger og kostnader kommer slik at du blir kjent med den faktiske kostnaden av prosjektet, og får større forutsigbarhet for fremtidige kostnader.

Argument

Det er ønskelig å finne den mest kostnadseffektive balansen mellom forvaltnings-, drifts- og utvikling, investeringskostnader og driftskostnader. Ved å stille krav til beregninger av livssykluskostnader sikres langsiktige beslutninger og riktig kvalitet. De totale kostnader forbundet med å bygge, forvalte, drifte og vedlikeholde bygningen blir synliggjort. Derfor er det krav til å vurdere LCC i loven om offentlige anskaffelser. Bruk av LCC er derfor god forvaltning av skattebetalernes penger. Denne kravspesifikasjonen konkretiserer hvordan du kan bruke LCC som en del av beslutningsunderlag i utførelsen.

Kravformulering: 

Leverandøren skal beregne ulike alternativer basert på livssykluskostnader etter NS 3454:2013.

Leverandøren skal gjøre alternativsvurderinger for:

 • Klimaskjerm (tak og fasadeløsning)
 • Drift og renholdskonsept
 • Energikonsept
 • Bygningsform

I tillegg skal det gjøres en LCC-analyse iht. NS 3454:2013 som dokumenterer forventede årskostnader for hele bygningen ved avslutning av detaljprosjektet og før overlevert bygg.

Det skal ved avslutning av detaljprosjektet dokumenteres hvordan analysen har påvirket beslutningene som er tatt i prosjekt.

 

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal dokumentere i prosjektet med ein rapport at alternativsvurderingar av pårekna livssykluskostnadar med LCC-utrekningar er gjennomførte for heile bygget etter NS 3454:2013 med desse føresetnadene:

 • Økonomiske levetider er lagt til grunn for LCC-utrekningar.
 • Ein skal gi opp basisår og kalkulasjonsrente for kalkylen
 • Årskostnadar skal ein gi opp per kvadratmeter BRA og per brukar.
 • Avskastningskrav 4 %
 • Utrekningsperiode 60 år
 • Restverdi etter 60 år vert sett til 0
 • Forvaltingskostnadar skal ikkje reknast med
 • Energipris 1 kr/kWh

Det skal dokumenterast kva erfaringstal som er brukt og kva levetidene for de ulike komponentane er basert på.

For alternativsvurderingar skal det gjerast samanlikningar når det er relevant for avgjerder. Desse skal dokumenterast med både gjennomførte utrekningar og referat frå dei aktuelle prosjekteringsmøta.

Informasjon om kravet: 

LCC er alle kostnader i hele bygningens levetid som definert i NS 3454:2013. Det vil si anskaffelseskostnader og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold, utskifting, utvikling, forsyning, renhold og restverdi etter bruksfasen. Verdien ved avhending trekkes fra, slik at restverdien settes til null.

Forslag til indikatorer for å beregne årskostnader per indikator:
Bygningskategori NS 3031 Indikator; kroner per…
Kontorbygg årsverk
Barnehage barnehageplass
Skolebygg elev
Sykehjem beboerdøgn
Idrettsbygg bruker og brukstime
Kulturbygg bruker og brukstime

Der oppdragsgiver har erfaringstall fra FDVU oppgis disse i konkurransegrunnlaget. Hvis ikke du har slike tall, må du hente inn tall. Det er viktig at tallene er representative for det bygget du skal sette opp. Dette må du ha hjelp til fra leverandør om du ikke har egne erfaringstall. Dette må gjøres før konkurransen, og må fremgå av konkurransegrunnlaget.

(Ettersom det er identifisert behov, kan det utarbeides ulike dokumenter som svarskjemaer, bakgrunnsdokumenter, veiledende materiale eller bilag, f.eks. Excel-kalkyler for LCC)

Kriterierelasjoner og konflikter: 

Miljøkompetanse hos tilbudt personell

Relatert kriterium

For å sikre gode LCC-beregninger kan du ha et vilkår om at leverandøren skal ha LCC-kompetanse.

Miljøkompetanse hos byggeplassledelsen

Relatert kriterium

For å sikre gode LCC-beregninger kan du ha et vilkår om at virksomheten skal ha en viss LCC-kompetanse.

Relaterte lenker: 

Støttende dokument/referanser

Det finnes en god del informasjon om LCC i anskaffelser på anskaffelser.no

Publisert: 29. Jan 2018, Sist endret: 22. Jan 2020