Livssykluskostnader (LCC)

Grupper: 
 • Prosjektering
Kategori: 
 • Livssykluskostnader (LCC)

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Investerings- og driftsbudsjetter sees ofte ikke i sammenheng. Hvis for eksempel budsjettansvaret hos innkjøper er delt mellom et investeringsmiljø og et driftsmiljø, kan de to miljøene ofte ha ulike incentiver, f.eks. vil investeringsmiljøet ha mål om lavest mulig investeringskostnad, mens driftsmiljøet ønsker lavest mulig driftskostnader. Denne motsetningen har ofte gitt suboptimale tekniske og økonomiske kvaliteter og løsninger for de som skal forvalte, drifte og vedlikeholde løsningen, som ofte får høyere utgifter enn om de hadde lagt livsløpsperspektiv til grunn.

Anskaffelseskostnadene (investeringskostnadene) utgjør ca. 50 prosent av de samlede kostnadene for bygningen i hele levetiden. Øvrige kostnader er knyttet til forvaltning, drift og utvikling. Dette er i sum livssykluskostnader (LCC) over levetiden og per år, uttrykt i årskostnader. Hvis du legger ensidig fokus på investeringskostnadene og ikke foretar alternativsvurderinger av livssykluskostnader, risikerer du å få unødvendige drifts- og vedlikeholdsutgifter. Beregning av livssykluskostnader gir oversikt over når i bruksperioden vedlikehold, utskiftninger og kostnader kommer slik at du blir kjent med den faktiske kostnaden av prosjektet, og får større forutsigbarhet for fremtidige kostnader.

Argument

Det er ønskelig å finne den mest kostnadseffektive balansen mellom forvaltnings-, drifts- og utvikling, investeringskostnader og driftskostnader. Ved å stille krav til beregninger av livssykluskostnader sikres langsiktige beslutninger og riktig kvalitet. De totale kostnader forbundet med å bygge, forvalte, drifte og vedlikeholde bygningen blir synliggjort. Derfor er det krav til å vurdere LCC i lov om offentlige anskaffelser. Bruk av LCC er derfor god forvaltning av skattebetalernes penger. Denne kravspesifikasjonen konkretiserer hvordan du kan bruke LCC som en del av beslutningsunderlag i utførelsen.

Kravformulering: 

Leverandøren skal beregne 2 ulike alternativer basert på livssykluskostnader etter NS 3454.

Leverandøren skal gjøre alternativsvurderinger for:

 • Design og plassering av bygget
 • Klimaskjerm (tak og fasadeløsning)
 • Energikonsept
 • Drift og renholdskonsept

  Det skal ved avslutning av forprosjekt og detaljprosjekt dokumenteres hvordan beregningene har påvirket beslutningene som er tatt. med følgende forutsetninger:

  I vurderinger av LCC sammenligner du ulike alternativer av elementene i kravspesifikasjonen når det tas beslutninger om valg. Når fasadeløsning diskuteres i et prosjekteringsmøte bør du for eksempel vurdere konsekvenser for årskostnadene ved de ulike fasadeløsninger. Det skal kun gjøres vurderinger på aktuelle løsninger for bygget.

  Alle LCC-beregninger skal sammenstilles i en rapport som viser forutsetningene for beregningene, et referat av hva som ble besluttet og hvorfor.

   

  Dokumentasjon av kravet: 

  Leverandør skal dokumentere i prosjektet med en rapport at det er gjennomført alternativsvurderinger av forventede livssykluskostnader med LCC-beregninger for hele bygget etter NS 3454:2013 med følgende forutsetninger:

  • Økonomiske levetider legges til grunn for LCC-beregninger.
  • Basisår og kalkulasjonsrente for kalkylen skal oppgis
  • Årskostnader skal oppgis per kvadratmeter BRA og per bruker.
  • Avskastningskrav 4%
  • Beregningsperiode 60 år
  • Restverdi etter 60 år settes til 0
  • Forvaltningskostnader skal ikke medregnes
  • Energipris 1 kr/kWh

   

  Det skal dokumenteres hvilke erfaringstall som er brukt og hva levetidene for de ulike komponentene er basert på.

  For alternativsvurderinger gjøres sammenligninger når dette er beslutningsrelevant. Dette skal dokumenteres både med gjennomførte beregninger og referater fra aktuelle prosjekteringsmøter.

  Informasjon om kravet: 

  LCC er alle kostnader i hele bygningens levetid som definert i NS 3454:2013. Det vil si anskaffelseskostnader og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold, utskifting, utvikling, forsyning, renhold og restverdi etter bruksfasen. Verdien ved avhending trekkes fra, slik at restverdien settes til null.

  Forslag til indikatorer for å beregne årskostnader per indikator:
  Bygningskategori NS 3031 Indikator; kroner per
  Kontorbygg årsverk
  Barnehage barnehageplass
  Skolebygg elev
  Sykehjem beboerdøgn
  Idrettsbygg bruker og brukstime
  Kulturbygg bruker og brukstime

  Der oppdragsgiver har erfaringstall fra FDVU oppgis disse i konkurransegrunnlaget. Hvis ikke du har slike tall, må du hente inn tall. Det er viktig at tallene er representative for det bygget du skal sette opp. Dette må du ha hjelp til fra leverandør om du ikke har egne erfaringstall. Dette må gjøres før konkurransen, og må fremgå av konkurransegrunnlaget.

   

  (Ettersom det er identifisert behov, kan det utarbeides ulike dokumenter som svarskjemaer, bakgrunnsdokumenter, veiledende materiale eller bilag, f.eks. Excel-kalkyler for LCC)

  Avansert

  Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

  Hovedformål: 

  Motiv

  Investerings- og driftsbudsjetter sees ofte ikke i sammenheng. Hvis for eksempel budsjettansvaret hos innkjøper er delt mellom et investeringsmiljø og et driftsmiljø, kan de to miljøene ofte ha ulike incentiver, f.eks. vil investeringsmiljøet ha mål om lavest mulig investeringskostnad, mens driftsmiljøet ønsker lavest mulig driftskostnader. Denne motsetningen har ofte gitt suboptimale tekniske og økonomiske kvaliteter og løsninger for de som skal forvalte, drifte og vedlikeholde løsningen, som ofte får høyere utgifter enn om de hadde lagt livsløpsperspektiv til grunn.

  Anskaffelseskostnadene (investeringskostnadene) utgjør ca. 50 prosent av de samlede kostnadene for bygningen i hele levetiden. Øvrige kostnader er knyttet til forvaltning, drift og utvikling. Dette er i sum livssykluskostnader (LCC) over levetiden og per år, uttrykt i årskostnader. Hvis du legger ensidig fokus på investeringskostnadene og ikke foretar alternativsvurderinger av livssykluskostnader, risikerer du å få unødvendige drifts- og vedlikeholdsutgifter. Beregning av livssykluskostnader gir oversikt over når i bruksperioden vedlikehold, utskiftninger og kostnader kommer slik at du blir kjent med den faktiske kostnaden av prosjektet, og får større forutsigbarhet for fremtidige kostnader.

  Argument

  Det er ønskelig å finne den mest kostnadseffektive balansen mellom forvaltnings-, drifts- og utvikling, investeringskostnader og driftskostnader. Ved å stille krav til beregninger av livssykluskostnader sikres langsiktige beslutninger og riktig kvalitet. De totale kostnader forbundet med å bygge, forvalte, drifte og vedlikeholde bygningen blir synliggjort. Derfor er det krav til å vurdere LCC i lov om offentlige anskaffelser. Bruk av LCC er derfor god forvaltning av skattebetalernes penger. Denne kravspesifikasjonen konkretiserer hvordan du kan bruke LCC som en del av beslutningsunderlag i utførelsen.

  Kravformulering: 

  Leverandøren skal beregne ulike alternativer basert på livssykluskostnader  etter NS 3454.

  Leverandøren skal gjøre alternativsvurderinger for: 

  • Design og plassering av bygget
  • Klimaskjerm (tak og fasadeløsning)
  • Energikonsept
  • Drift og renholdskonsept

  Det skal ved avslutning av forprosjekt og detaljprosjekt dokumenteres hvordan beregningene har påvirket beslutningene som er tatt. med følgende forutsetninger:

  I vurderinger av LCC sammenligner du ulike alternativer av elementene i kravspesifikasjonen når det tas beslutninger om valg. Når fasadeløsning diskuteres i et prosjekteringsmøte bør du for eksempel vurdere konsekvenser for årskostnadene ved de ulike fasadeløsninger. Det skal kun gjøres vurderinger på aktuelle løsninger for bygget.

  Alle LCC-beregninger skal sammenstilles i en rapport som viser forutsetningene for beregningene, et referat av hva som ble besluttet og hvorfor.

  I tillegg skal det beregnes livssykluskostnader for hele bygningen.

  Dokumentasjon av kravet: 

  Leverandør skal dokumentere i prosjektet med en rapport at det er gjennomført alternativsvurderinger av forventede livssykluskostnader med LCC-beregninger for hele bygget etter NS 3454:2013 med følgende forutsetninger:

  • Økonomiske levetider legges til grunn for LCC-beregninger.
  • Basisår og kalkulasjonsrente for kalkylen skal oppgis
  • Årskostnader skal oppgis per kvadratmeter BRA og per bruker.
  • Avskastningskrav 4%
  • Beregningsperiode 60 år
  • Restverdi etter 60 år settes til 0
  • Forvaltningskostnader skal ikke medregnes
  • Energipris 1 kr/kWh

  Det skal dokumenteres hvilke erfaringstall som er brukt og hva levetidene for de ulike komponentene er basert på.

  For alternativsvurderinger gjøres sammenligninger når dette er beslutningsrelevant. Dette skal dokumenteres både med gjennomførte beregninger og referater fra aktuelle prosjekteringsmøter.

  Informasjon om kravet: 

  LCC er alle kostnader i hele bygningens levetid som definert i NS 3454:2013. Det vil si anskaffelseskostnader og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold, utskifting, utvikling, forsyning, renhold og restverdi etter bruksfasen. Verdien ved avhending trekkes fra, slik at restverdien settes til null.

  Forslag til indikatorer for å beregne årskostnader per indikator:
  Bygningskategori NS 3031 Indikator; kroner per
  Kontorbygg årsverk
  Barnehage barnehageplass
  Skolebygg elev
  Sykehjem beboerdøgn
  Idrettsbygg bruker og brukstime
  Kulturbygg bruker og brukstime

  Der oppdragsgiver har erfaringstall fra FDVU oppgis disse i konkurransegrunnlaget. Hvis ikke du har slike tall, må du hente inn tall. Det er viktig at tallene er representative for det bygget du skal sette opp. Dette må du ha hjelp til fra leverandør om du ikke har egne erfaringstall. Dette må gjøres før konkurransen, og må fremgå av konkurransegrunnlaget.

   

  (Ettersom det er identifisert behov, kan det utarbeides ulike dokumenter som svarskjemaer, bakgrunnsdokumenter, veiledende materiale eller bilag, f.eks. Excel-kalkyler for LCC)

  Kriterierelasjoner og konflikter: 

  Miljøkompetanse hos tilbudt personell

  Relatert kriterium

  For å sikre gode LCC-beregninger kan du ha et vilkår om at leverandøren skal ha LCC-kompetanse.

  Miljøkompetanse hos byggeplassledelsen

  Relatert kriterium

  For å sikre gode LCC-beregninger kan du ha et vilkår om at virksomheten skal ha en viss LCC-kompetanse.

  Relaterte lenker: 

  Støttende dokument/referanser

  Det finnes en god del informasjon om LCC i anskaffelser på anskaffelser.no

   

  Publisert: 26. Jan 2018, Sist endret: 22. Jan 2020