Logistikkplan

Grupper: 
 • Totalentreprise
Kategori: 
 • Rigg og drift
 • Transport

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Logistikkplanen skal redusere miljøbelastning fra anleggsplass ved å optimalisere logistikken og implementere tiltakene i logistikkstrategien.

Kravformulering: 

Hvis det i prosjekteringen er lagd en logistikkstrategi skal denne brukes som utgangspunkt for utarbeidelse av logistikkplan. Hvis ikke skal entreprenør lage og implementere logistikkplan for de ulike prosjektfasene <X> uker etter kontraktsinngåelse. Planen skal minimum dekke følgende områder:

 • Organisering av varelevering og returlogistikk (unngå tomkjøring)
 • Rett leveranse til rett tid
 • Effektiv organisering av transport av personell til/fra anleggsplass
 • Effektiv organisering av logistikk internt på anleggsplass med daglig riggplan
 • Områder for venting/omlasting
 • Eventuelle lager/mellomlager
 • Transportruter inn og ut av området frem til nærmeste hovedvei
 • Risikoreduserende tiltak
 • Sjøtrafikk; rutetrafikk, m.m. (dersom relevant)

Dokumentasjon av kravet: 

Logistikkplan

Dokumentasjon på kontroll

Informasjon om kravet: 

Byggherre må gjøre en vurdering av om dette kontraktsvilkåret er aktuelt å bruke ut ifra størrelse på prosjekt, transportavstand og mengder. Dess større prosjekt, dess større er klima- og økonomigevinsten. Ved å planlegge samkjøring og leveranser og retur av avfall/utstyr med hensyn til biler/båter til og fra anlegget kan klimagassutslippene reduseres.

Eksempler på ulike typer bruk av HUB:

•             Hub eller felles varemottak på anleggsplass. En egen logistikk¬aktør har ansvar for at varene leveres til riktig mottaker slik at leverandørene ikke trenger å bruke tid på å finne riktig mottaker inne på anleggsplassen.

•             Hub utenfor anleggsplassen hvor alle leveranser til anleggsplassen samordnes/konsolideres gjennom organisering av felles transport til anleggsplassen.

•             Etablering av hub som samordner/konsoliderer leveranser til anleggsplassen på tvers av den enkelte anleggsplass/entreprenør. Dette kan særlig være aktuelt å vurdere for større utbyggingsområder, hvor det er flere anleggsprosjekter.

•             Areal/hub for mellomlagring av masser og/eller behandling av masser i nærheten av anleggsplass.

•             Egen hub for samling av avfall fra anleggsplassen. I denne huben kan de ulike avfallsfragmentene sorteres før videre transport til endelig deponi/mottaker.

Organisering av leveranser til anleggsplass og retur av avfall kan til en viss grad sammenlignes med organisering av leveranser til og returlogistikk fra kjøpesentre med felles varemottak og en logistikkaktør som har ansvar for hele internlogistikken på kjøpesenteret.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Logistikkplanen skal redusere miljøbelastning fra anleggsplass ved å optimalisere logistikken og implementere tiltakene i logistikkstrategien.

Kravformulering: 

Leverandøren skal utarbeide og implementere logistikkplan for de ulike prosjektfasene. Planen skal omfatte alle faser i prosjektet, all vare, -materiell,- maskin/utstyrs,- og ressursflyt. Planen skal bygge oppunder målet å redusere miljøbelastning fra anleggsarbeid gjennom følgende områder:

 • Grensesnitt mot rigg og marksikringsplan (plassering av riggområder)
 • Rekkefølge av aktiviteter basert på fremdriftsplan
 • Bruk av logistikk-HUB (terminal/mellomlager) i enkelte faser av anleggsprosjektet plassering av maskiner
 • Kontroll med alle transporter inn/ut til/fra anleggsplass (eks: bortkjøring/tilkjøring av masser, peling, etc.)
 • Returlogistikk
 • Effektiv organisering av transport av personell til/fra anleggsplass
 • Trafikkinformasjon- og styring, til- og avkjørselsveier
 • Tiltak og plan for å løse risikomomenter i logistikkstrategien

Dokumentasjon av kravet: 

Logistikkplan

Dokumentasjon på kontroll

Informasjon om kravet: 

Byggherre må gjøre en vurdering av om dette kontraktsvilkåret er aktuelt å bruke ut ifra størrelse på prosjekt, transportavstand og mengder. Dess større prosjekt, dess større er klima- og økonomigevinsten. Ved å planlegge samkjøring og leveranser og retur av avfall/utstyr med hensyn til biler/båter til og fra anlegget kan klimagassutslippene reduseres.

Eksempler på ulike typer bruk av HUB:

•             Hub eller felles varemottak på anleggsplass. En egen logistikk¬aktør har ansvar for at varene leveres til riktig mottaker slik at leverandørene ikke trenger å bruke tid på å finne riktig mottaker inne på anleggsplassen.

•             Hub utenfor anleggsplassen hvor alle leveranser til anleggsplassen samordnes/konsolideres gjennom organisering av felles transport til anleggsplassen.

•             Etablering av hub som samordner/konsoliderer leveranser til anleggsplassen på tvers av den enkelte anleggsplass/entreprenør. Dette kan særlig være aktuelt å vurdere for større utbyggingsområder, hvor det er flere anleggsprosjekter.

•             Areal/hub for mellomlagring av masser og/eller behandling av masser i nærheten av anleggsplass.

•             Egen hub for samling av avfall fra anleggsplassen. I denne huben kan de ulike avfallsfragmentene sorteres før videre transport til endelig deponi/mottaker.

Organisering av leveranser til anleggsplass og retur av avfall kan til en viss grad sammenlignes med organisering av leveranser til og returlogistikk fra kjøpesentre med felles varemottak og en logistikkaktør som har ansvar for hele internlogistikken på kjøpesenteret.

Relaterte lenker: 

Publisert: 25. nov 2020, Sist endret: 26. nov 2020