Logistikkstrategi

Grupper: 
 • Prosjektering
Kategori: 
 • Rigg og drift
 • Transport

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Logistikk skal effektivisere og redusere kostnadene. Styring av logistikk er et verktøy og hjelpemiddel for å gi bedre flyt både på leveranse av varer og materialer, og styring av returlogistikk i anleggsperioden. I sum bidrar dette til å redusere miljøbelastning fra anleggsplass ved å optimalisere logistikken.

Kravformulering: 

Det skal lages en logistikkstrategi som beskriver rutiner for optimalisering av logistikk gjennom hele prosjektperioden.

Logistikkstrategien skal leveres innen <x uker> etter kontraktsinngåelse og omfatte følgende områder (velg ut):

 • Material- og vareleveranser til anlegget
 • Returlogistikk
 • Bruk av logistikk-hub (terminal/mellomlager) i prosjektet
 • Organisering av maskiner og utstyr til/fra anlegget
 • Organisering av transport av personell til/fra anlegget
 • Organisering av logistikken internt på anlegget

Dokumentasjon av kravet: 

Strategidokument

Beregning av CO2-reduksjon for tiltakene i strategien

Informasjon om kravet: 

Dette kontraktsvilkåret er særlig aktuelt for større prosjekter eller på anlegg som går over lengre tid. Det er viktig at detaljert planlegging av logistikken gjøres i prosjekteringsfasen. Rammebetingelser slik som adkomstveier, trafikkforhold, annen byggeaktivitet og kontraktstrategier bør være avklart før arbeidet med strategien starter. Risikovurdering er en viktig del av arbeidet og skal inkluderes i logistikkstrategien. Dette kan være risiko som liten plass, arbeidsforhold på sjø, trafikkbegrensninger, begrensinger pga. nærliggende boliger, sykehus etc. Basisen for logistikkstrategien er byggherres ambisjoner og mål for logistikken. Dersom dette ikke er klart fra start bør dette defineres i oppstarten av arbeidet med strategien i samarbeid mellom byggherre og prosjekterende.

Modellen under beskriver logistikkstrategien og ulike operative nivå i prosjektet.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Logistikk skal effektivisere og redusere kostnadene. Styring av logistikk er et verktøy og hjelpemiddel for å gi bedre flyt både på leveranse av varer og materialer, og styring av returlogistikk i anleggsperioden. I sum bidrar dette til å redusere miljøbelastning fra anleggsplass ved å optimalisere logistikken.

Kravformulering: 

Det skal lages en logistikkstrategi som beskriver rutiner for optimalisering av logistikk gjennom hele prosjektperioden.

Logistikkstrategien skal leveres innen <x uker> etter kontraktsinngåelse og omfatte følgende områder (velg ut):

 • Material- og vareleveranser til anlegget
 • Returlogistikk
 • Bruk av logistikk-hub (terminal/mellomlager) i prosjektet
 • Organisering av maskiner og utstyr til/fra anlegget
 • Organisering av transport av personell til/fra anlegget
 • Organisering av logistikken internt på anlegget
 • Plan for massedisponering
 • Kontrollrutiner for transport til/fra anlegget (eks. bortkjøring/tilkjøring av masser, peling, etc.)
 • Trafikkinformasjon om vær, føre, kø, rutetrafikk (gods, båter), etc., og trafikkstyring til fornuftige til- og avkjørselsveier/kaier/stasjoner avhengig av trafikkinformasjonen
 • Effektiv lossing og lasting av materialer på anleggsplassen
 • Etablering av logistikk-hub for samling og sortering av avfall fra anleggsplassen

Leverandør skal gjøre beregninger som viser hvordan strategien skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp.

Dokumentasjon av kravet: 

Strategidokument

Beregning av CO2-reduksjon for tiltakene i strategien

Informasjon om kravet: 

Dette kontraktsvilkåret er særlig aktuelt for større prosjekter eller på anlegg som går over lengre tid. Det er viktig at detaljert planlegging av logistikken gjøres i prosjekteringsfasen. Rammebetingelser slik som adkomstveier, trafikkforhold, annen byggeaktivitet og kontraktstrategier bør være avklart før arbeidet med strategien starter. Risikovurdering er en viktig del av arbeidet og skal inkluderes i logistikkstrategien. Dette kan være risiko som liten plass, arbeidsforhold på sjø, trafikkbegrensninger, begrensinger pga. nærliggende boliger, sykehus etc. Basisen for logistikkstrategien er byggherres ambisjoner og mål for logistikken. Dersom dette ikke er klart fra start bør dette defineres i oppstarten av arbeidet med strategien i samarbeid mellom byggherre og prosjekterende.

Modellen under beskriver logistikkstrategien og ulike operative nivå i prosjektet.

Relaterte lenker: 

Publisert: 25. nov 2020, Sist endret: 26. nov 2020