Lovkrav om kjemikalier og energieffektivitet for nettbrett

Grupper: 
  • Nettbrett
Kategori: 
  • Miljø- og energivennlig design

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Begrense og/eller eliminere skadelige kjemikalier i nettbrett og utstyr som naturlig følger med (som kabler og tastatur) og oppnå energieffektive nettbrett.

Kravformulering: 

Alt IT-utstyr som leveres til oppdragsgiver skal min. overholde følgende regelverk:

  • Produktforskriftens kapittel 2a dekker EUs direktiv for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), 2011/65/EU (RoHS 2). Forskriftens §2a-3 oppgir hvilke stoffer som er forbudt i EE-produkter.
  • Produktforskriftens kapittel 4 dekker EUs forordning om persistente organiske miljøgifter (POPs), EF 850/2004.
  • REACH-forskriften dekker EUs REACH-forordning om registrering, vurdering, autorisasjon og begrensninger av kjemikalier, EF1907/2006.
  • Økodesignforordning 617/2013 om krav til miljøvennlig utforming av datamaskiner og datatjenere (gjelder nettbrett)

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal bekrefte at kravet oppfylles.

Informasjon om kravet: 

Kjemikalier

Kjemiske stoffer og tungmetaller som inngår i IT-utstyr kan representere ulike farer for miljøet og for folks helse. Kunnskapen om kjemikalier og tungmetaller er under kontinuerlig utvikling. Mange stoffer er forbudt i dag, mens andre stoffer vil kunne forbys i framtiden. For at disse kjemikaliene skal kunne tas ut av et framtidig kretsløp, er det viktig med en oversikt over hvilke kjemikalier som inngår i produktene på markedet. Ved å stille dette kravet synliggjør man overfor produsenter og leverandører hvilket ansvar de har. Referansen til aktuelle internasjonale lover står i parentes i kravene, slik at informasjonen er mer tilgjengelig for internasjonale produsenter.

Produktforskriftens kapittel 2a (dekker RoHS 2-direktivet) setter krav til maksimalt innhold av visse stoffer i elektriske produkter (EE-produkter). Disse stoffene er listet opp i forskriften om begrensning i bruk av helse- og miljøfaglige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften). Kravet gjelder hele EE-produktet med alle dets homogene enkeltdeler. Produktforskriftens kapittel 2a krever at produsenten skal utarbeide en samsvarserklæring på norsk eller engelsk som fastslår at produkter som omfattes av kapittel 2a (som PC-er, skjermer og nettbrett) overholder kravene til maksimalt innhold av ovennevnte stoffer. Samsvarserklæringen skal oppdateres ved endringer i regelverket eller produktet. Produsenten skal oppbevare samsvarserklæringen i ti år etter at EE-produktet er brakt i omsetning og stilles til rådighet for Miljødirektoratet.

 Produktforskriftens kapittel 4i i (dekker POPs-forordningen) inneholder bestemmelser om produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling for persistente organiske miljøgifter som omfattes av kravene i Stockholmkonvensjonen og Langtransportkonvensjonen.

REACH-forskriften (dekker REACH-forordningen) utgjør det europeiske kjemikalieregelverket, og omfatter regler om import og bruk av kjemikalier på det europeiske markedet.

  • Vedlegg XVII (begrensningslista) lister opp stoffer som har uakseptabel risiko for mennesker og/eller miljø. Disse stoffene er enten helt eller delvis forbudt å produsere, importere, omsette og/eller bruke. 
  • REACHs kandidatliste lister opp stoffer som er kandidater til strengere regulering i framtiden. Importører til EU/EØS og produsenter av faste produkter (som PC-er, skjermer og nettbrett) som inneholder faste stoffer på kandidatlisten, har meldeplikt til European Chemicals Agency (ECHA). Informasjonsplikten i REACH gir en oppdragsgiver rett til å kunne be sin leverandør av faste produkter som inneholder stoffer på kandidatlista i REACH i en konsentrasjon over 0,1 prosent (for hver enkelt komponent som produktet består av), om å oppgi min. navnene på alle disse stoffene innen 45 dager fra forespørselen gis.

Energieffektivitet

Avtalen mellom EU og USA om den frivillige internasjonale merkeordningen Energy Star utløp i februar 2018, og det er derfor viktig å benytte annen dokumentasjon på energieffektivitet. Økodesignforordningen (Forordning 617/2013) stiller krav til maksimalt energiforbruk for PC-er og nettbrett, og disse kravene må innfris for at produktene kan omsettes lovlig i EU og EØS. Ved hjelp av verdier som er oppgitt i vedlegg II i  (Økodesignforordningen, s. 12 - 23) kan man beregne maksimalt tillatt årlig energiforbruk (ETEC-verdi) i kWh/år for PC-er og nettbrett.

ETEC -verdien blir beregnet ved hjelp av effektforbruket i avslått tilstand, hviletilstand og inaktiv tilstand, og timer i et år som datamaskinen er i den tilstanden. Bruksprofilen varierer mellom typene datamaskiner som er definert i artikkel 2 i Økodesignforordningen. 

Kravet er utarbeidet med innspill fra Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat.  

 

Relaterte lenker: 

Publisert: 18. sep 2019, Sist endret: 09. Apr 2021