Matsvinn i produktenes verdikjede og hos oppdragsgiver

Grupper: 
  • Mat- og drikkeprodukter
Kategori: 
  • Matsvinn

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Hovedformålet er å forebygge og redusere matsvinn i hele verdikjeden til matvarene som anskaffes og å etablere et samarbeid mellom leverandør og oppdragsgiver om matsvinnarbeid som igjen vil bidra til å nå myndighetenes forpliktelser etter bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn og FNs bærekraftsmål 12.3.

Kravformulering: 

Leverandøren skal ha et system som bidrar til å forebygge og redusere matsvinn fra produktene som leveres i denne avtalen gjennom. Leverandøren skal stille tilsvarende krav i kontrakter med sine underleverandører.  

Leverandøren skal samarbeide med de enkelte bestillingsenheter som gjør avrop på denne avtalen om å tilrettelegge for bestillingsrutiner slik at matsvinn forebygges i oppdragsgivers virksomhet fra produktene som omfattes av denne avtalen. 

Innen [tidspunkt oppdragsgiver velger] hvert år skal leverandøren legge frem dokumentasjon på at de har oppfylt sine forpliktelser etter tilslutningserklæringen, for eksempel ved kopi av rapportering. Leverandøren skal også en gang per år gi en kort beskrivelse av status for eget arbeid med matsvinn og for arbeid med optimalisering av bestillingsrutiner.

Matsvinn er definert som alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet.

Dokumentasjon av kravet: 

Som dokumentasjon kan leverandør senest ved kontraktsignering fremvise signert tilslutningserklæring til bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn eller annen dokumentasjon som beskriver rutiner for kartlegging, rapportering, tiltak og samarbeid i verdikjeden.   

Informasjon om kravet: 

Vær oppmerksom på at matsvinn skiller seg fra matavfall som er definert som alt organisk materiale som ikke skal spises, men som oppstår i forbindelse med produksjon av mat som avskjær, skall, bein etc. Noen ganger brukes matavfall som en samlebetegnelse for både matsvinn (som på et tidspunkt kunne vært spist) og matavfall (som uansett ikke kunne vært spist). Se fullstendig definisjon i bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn.  

For å sikre likebehandling av leverandørene er det viktig at leverandøren stiller tilsvarende krav til matsvinn til eventuelle underleverandører, dersom leverandøren ikke selv har egen import eller produksjon.

Oppdragsgiver bør også selv kartlegge, gjøre tiltak og rapportere på matsvinn og slik bidra til et godt samarbeid med leverandøren. Det er viktig at vilkåret følges opp i løpet av kontraktsperioden ved årlig rapportering og at matsvinn er tema på samarbeidsmøter mellom leverandør og oppdragsgiver.

Relaterte lenker: 

Publisert: 11. Mar 2019, Sist endret: 31. Mai 2019