Merking av klimafotavtrykket til produktet

Grupper: 
  • Mat- og drikkeprodukter
Kategori: 
  • Bestillingsløsning

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Hovedformålet er å synliggjøre klimafotavtrykket til ulike matvarer i bestillingsløsningen slik at de som gjør avrop kan se miljøbelastningen til produktene i avtalesortimentet.

Kravformulering: 

Produktenes klimafotavtrykk skal angis i bestillingssystemet (CO2-ekvivalenter per kilo produsert vare (CO2 ekv./kg)) for de produktene der slik informasjon finnes. Merkingen skal komme tydelig frem i bestillingssystemet som benyttes, enten det er leverandørens bestillingsportal eller oppdragsgivers elektroniske handlesplattform. Kontraktsvilkåret skal dokumenteres oppfylt senest tre måneder etter oppstart.

Dokumentasjon av kravet: 

Innen tre måneder etter oppstart skal bestillingsløsningen som benyttes inneholde en slik mulighet til å merke varene i avtalesortimentet med klimafotavtrykk (CO2 ekv./kg). De aktuelle varene skal merkes fortløpende.

Informasjon om kravet: 

Dette kontraktsvilkåret er relevant for oppdragsgivere som har bruk for slik informasjonen for å vite om de når strategiske mål på klima.

Det kan være utfordrende for enkelte leverandører å dokumentere og opplyse om klimafotavtrykket til sine produkter. Dette betyr at oppdragsgiver bør gjennomføre markedsundersøkelse og leverandørdialog i forkant hvor det særlig vurderes om vilkåret er proporsjonalt. Slik dialog kan også avdekke om det er enkelte varer det er svært vanskelig å kartlegge klimafotavtrykket for. Det antas imidlertid at slik informasjon vil bli mer tilgjengelig med tiden og at et slikt kontraktsvilkår kan bidra til å få frem slik informasjon for flere produkter.

Kriterierelasjoner og konflikter: 

Statistikk og måling

Relatert kriterium
Publisert: 18. Mar 2019, Sist endret: 31. Mai 2019