Merking av opprinnelsesland

Grupper: 
  • Mat- og drikkeprodukter
Kategori: 
  • Bestillingsløsning

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Hovedformålet er å gi informasjon om opprinnelsesland i bestillingssystemet. Denne informasjonen kan benyttes ved oppfølging av krav til produkter som skal være sosialt ansvarlig produsert. 

Kravformulering: 

Bestillingsløsningen skal inneholde en merking av produktenes opprinnelsesland der det er mulig.  Merkingen skal komme tydelig frem i bestillingsløsningen som benyttes, i leverandørens eller oppdragsgivers system. Kontraktsvilkåret skal dokumenteres oppfylt senest tre måneder etter oppstart.  

Tilleggsinformasjon 

Opprinnelsesmerking er frivillig for de fleste matvarer, men obligatorisk for noen matvaregrupper og produkter, blant annet: 

  • Animalske produkter: Animalske produkter skal merkes med landet der produktet i sin helhet er produsert. For kjøtt betyr dette landet der dyret er født, oppdrettet og slaktet, jfr. Matinformasjonsforskriften § 1a, EU 1337/2013. For storfekjøtt gjelder også forskrift om sporbarhet og merking av storfe kapittel VII.  

  • For honning som har opprinnelse i mer enn ett EU-land eller i mer enn ett tredjeland kan merkingen erstattes med «blanding av honning fra EU», «blanding av honning fra land utenfor EU», blanding av honning fra land i og utenfor EU», jfr. Forskrift om honning § 4.  

  • Fisk: Havfanget fisk skal merkes med fangstområde, for eksempel Østersjøen, Nordøstlige Atlanterhavet. For fisk som er fanget i ferskvann eller fra oppdrett skal opprinnelsesland angis, jfr. Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer § 35 

  • Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter: skal merkes med opprinnelsesland jfr. Matinformasjonsforskriften § 3. 

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal dokumentere at kravet er oppfylt ved å levere en beskrivelse av hvordan merking vil skje, i oppdragsgivers elektroniske bestillingssystem og om det også vil merkes på produkt, følgeseddel eller lignende. 

Ved bruk av EHF katalog skal opprinnelsesland merkes i henhold til formatet. 

Ved bruk av leverandørens bestillingssystem skal leverandøren oppgi hvordan opprinnelsesland vises i systemet. 

Informasjon om kravet: 

Opprinnelsesland er en av faktorene som kan antyde om produktet du kjøper er et høyrisikoprodukt, det vil si produkter der det er særlig stor sannsynlighet for brudd på sentrale menneske- og arbeidstakerrettigheter i produksjonsprosessen. Flere matvarer er produsert under forhold der det er risiko for at slike rettigheter blir brutt. Opplysninger om opprinnelsesland er derfor viktig å ha når du skal følge opp enkelte produkter i avtalesortimentet. Informasjon om opphav indikerer også hvilke standarder for miljø og dyrevelferd som ligger til grunn for produktets fremstilling. 

Opprinnelsesmerking er frivillig for de fleste matvarer, men obligatorisk for noen matvaregrupper og produkter. I noen tilfeller kan produsenten ønske å merke med opprinnelse, selv om det ikke er et krav etter regelverket. Produsenten er da ansvarlig for at opplysningene stemmer og at de ikke villeder. Hvis det kan være villedende å utelate opplysningen om opprinnelse, så skal produktet merkes med opprinnelse. Det finnes en del særlige regler om opprinnelsesmerking av storfekjøtt, ferskt kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe, frukt og grønt, fersk fisk og honning i EU-/EØS-området. Kravene fremgår av bestemmelsene i matinformasjonsforskriften (https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2014-11-28-1497

Oppdragsgivere med egen elektronisk handelsplattform: 

Dersom oppdragsgiver benytter egen elektronisk handelsplattform kan kravet kombineres med Difis EHF-katalogmal. Relevante felter leverandøren bør fylle inn inkluderer «opprinnelsesland (landkode)» og «produsentens navn».  

Difis risikostyringsverktøy: 

For å gjøre kontraktsoppfølging av krav til sosialt ansvar lettere har Difi laget et risikostyringsverktøy. Her er blant annet opprinnelsesland en av faktorene som vurderes. Verktøyet ligger på Difis hjemmesider. 

Publisert: 18. Mar 2019, Sist endret: 31. Mai 2019