Miljødokumentasjon og miljøkrav til byggematerialer

Grupper: 
  • Prosjektering
Kategori: 
  • Materialer

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Valg av byggematerialer har en stor påvirkning på byggets totale miljøpåvirkning over levetiden. Noen bygningselementer eller -materialer er viktigere for den totale miljøpåvirkningen enn andre. Miljøpåvirkning som blant annet gir en klimaeffekt oppstår i produksjon, transport og avhending av materialene, og kan variere mye mellom ulike materialtyper. Miljøpåvirkningen kan også i stor grad variere mellom samme type materialer/produkter som for eksempel er produsert med ulike teknologier.

Argument

Der vi vet det er store miljøpåvirkninger er det viktig å stille krav. For å kunne vurdere og sammenlikne miljøpåvirkningen til ulike materialer/produkter er det behov for god og sammenliknbar dokumentasjon av miljøegenskapene til produktene. En miljødeklarasjon (EPD, Environmental Product Declaration) er en type III miljødeklarasjon iht. ISO 14025. En EPD inneholder standardisert miljøinformasjon som gir et godt grunnlag for å gjøre miljøriktige valg, så lenge forutsetningene er de samme. Det gir også dokumentasjon på andre miljøeffekter, om bygget inneholder helse- og miljøfarlige stoffer eller gir avgassing til inneklima.

Kravformulering: 

Materialer og produkter spesifisert i Tabell 1 skal tilfredsstille utslippsgrensene i tabellen.

Utslippsgrensene i Tabell 1 gjelder summen av klimagassutslipp for produktet fra råvare til fabrikkport (A1 – A3 iht. EN15804 og NS 3720). Biogent karbonopptak skal ikke inkluderes i disse verdiene. For noen materialer inkluderer utslippskravet også A4, dvs. utslippene fra transport fra fabrikk til byggeplass (disse materialene er markert med A1-A4 i tabellen).

I tillegg skal utslipp fra transport av (A4) beregnes og sammen med utslippstallene fra produktet legges til grunn ved valg av produkt. Utslippene fra transport skal være prosjektspesifikke, og kan beregnes med transportkalkulatoren. Her velges transportmiddelet «Lastebil 16-32 tonn, EURO 5, 50 % Fyllingsgrad». Antall km som fylles inn skal representere avstanden fra fabrikkport til byggeplassen.

Tabell 1:Utslippskrav for materialer

Materialgruppe

Materiale

Enhet

Utslippsgrense

Inkluderte faser

Plasstøpt betong

Plasstøpt betong, alle trykkfastheter

kg CO2 ekv/m3

Grenseverdiene for lavkarbon B iht. gjeldende utgave av Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37

A1-A3

Hulldekker

Hulldekker inkl. armering

kg CO2 ekv/tonn

150

A1-A4

Søyler/Bjelker

Søyler/Bjelker inkl. armering

kg CO2 ekv/tonn

195

A1-A4

Vegger

Uisolerte vegger inkl. armering

kg CO2 ekv/tonn

165

A1-A4

Massivtre

Massivtre, krysslimt

kg CO2 ekv/m3

150

A1-A4

Konstruksjonsstål

Valsede profiler, bl.a I,H,U,L,T

kg CO2 ekv/kg

1,3

A1-A3

Hulprofiler og HSQ

kg CO2 ekv/kg

2,8

A1-A3

Armeringsstål

Slakkarmering

kg CO2 ekv/kg

0,6

A1-A3

Spennarmering

kg CO2 ekv/kg

2,68

A1-A3

Bygningsplater

Alle innvendige bygningsplater

kg CO2 ekv/m2

3

A1-A3

Isolasjon

Mineralull i stenderverk og bjelkelag

kg CO2 ekv/m2 med R=1

1,3

A1-A3

Det kan finnes tilfeller der bruk av et materiale eller produkt med høyere utslippsnivå enn angitt i tabellen, likevel fører til at totalt klimagassutslipp for bygget blir lavere enn å tilfredsstille alle kravene på produktnivå. Dersom en slik effekt kan dokumenteres med beregninger, skal dette godkjennes av byggherre.

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal ved endt forprosjekt legge ved en beskrivelse av materialene og dokumentere at de tilfredsstiller kravene i tabellen.

Informasjon om kravet: 

Utslipp av klimagasser for materialer og produkter er dokumentert i miljødeklarasjoner (EPD) eller tilsvarende miljødeklarasjon type III. En EPD inneholder standardisert miljøinformasjon om miljøprestasjonene til et produkt, som gir grunnlag for å vurdere ulike materialer opp mot hverandre.

Ved vurdering av utslipp for transport (A4) må du være oppmerksom på at dette ofte er basert på en referanseavstand fremfor en representativ avstand for transporten av produktet til din byggeplass.

Ved valg av nivå på kravet bør du undersøke med markedet hvilke utslippsgrenser for materialene det kan levere på. Du bør også vurdere om kostnader eller krav til fremdrift gjør det vanskelig å oppfylle krav til maks utslipp av klimagasser for enkelte produkter, og om unntak fra dette kan godtas. Der det er spesielle føringer eller krav knyttet til valg av løsninger eller materialer på grunn av estetiske hensyn, bevaringsverdige bygninger, e.l., må kravene ses på som veiledende for de materialer som er underlagt føringene. I slike tilfeller kan materialet unntas utslippskravet eller pålegges en høyere grenseverdi.

Vi anbefaler å stille krav til klimagassberegninger for hele bygget, eventuelt deler av bygget, for å få en helhetlig vurdering av løsninger som gir lave utslipp og for å unngå suboptimalisering. Men i tilfeller der det er bestemt hvilke produktgrupper som skal brukes eller ved rehabilitering bør en stille krav til lavutslippsmaterialer. Tabellen skal benyttes for vurdering av produkter innenfor samme produktgruppe, og ikke for sammenligning mellom produktgrupper.

Det kan finnes tilfeller der bruk av materialer med høyere utslippsnivå enn angitt i tabellen kan gi et lavere klimagassutslipp for bygget totalt sett. Dette kan for eksempel gjelde dersom bruk av ett materiale/produkt fremfor et annet gir økt spennvidde og færre søyler, slik at totale utslipp reduseres.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovedformål: 

Motiv

Valg av byggematerialer har en stor påvirkning på byggets totale miljøpåvirkning. Det vil være klimagassutslipp fra produksjon og avhending av materialene, samt fra transport. Miljøpåvirkningen kan variere mye mellom ulike materialer, men også variere mellom samme type materialer og produkter som for eksempel er produsert med ulike teknologier.

Argument

Ved valg av materialer innen en gitt produktgruppe bør du velge produkter med lave klimagassutslipp. Det er viktig at dokumentasjonen av miljøegenskapene til ulike materialer og produkter er sammenlignbar. Du kan for eksempel be leverandørene bruke miljødeklarasjoner (EPD) eller tilsvarende miljødeklarasjon type III iht. ISO 14025.  

Kravformulering: 

Materialer og produkter spesifisert i Tabell 1 skal tilfredsstille utslippsgrensene i tabellen.

Utslippsgrensene i Tabell 1 gjelder summen av klimagassutslipp for produktet fra råvare til fabrikkport (A1 – A3 iht. EN15804 og NS 3720). Biogent karbonopptak skal ikke inkluderes i disse verdiene. For noen materialer inkluderer utslippskravet også A4, dvs. utslippene fra transport fra fabrikk til byggeplass (disse materialene er markert med A1-A4 i tabellen).

I tillegg skal utslipp fra transport av (A4) beregnes og sammen med utslippstallene fra produktet legges til grunn ved valg av produkt. Utslippene fra transport skal være prosjektspesifikke, og kan beregnes med transportkalkulatoren. Her velges transportmiddelet «Lastebil 16-32 tonn, EURO 5, 50 % Fyllingsgrad». Antall km som fylles inn skal representere avstanden fra fabrikkport til byggeplassen.

Tabell 1:Utslippskrav for materialer

Materialgruppe

Materiale

Enhet

Utslippskrav

Inkluderte faser

Plasstøpt betong

Plasstøpt betong, alle trykkfastheter

kg CO2 ekv/m3

Grenseverdiene for lavkarbon A iht. gjeldende utgave av Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37200

A1-A3

Hulldekker

Hulldekker inkl. armering

kg CO2 ekv/tonn

125

A1-A4

Søyler/Bjelker

Søyler/Bjelker inkl. armering

kg CO2 ekv/tonn

170

A1-A4

Vegger

Uisolerte vegger inkl. armering

kg CO2 ekv/tonn

140

A1-A4

Massivtre

Massivtre, krysslimt

kg CO2 ekv/m3

100

A1-A4

Konstruksjonsstål

Valsede profiler, bl.a I,H,U,L,T

kg CO2 ekv/kg

1,1

A1-A3

Hulprofiler og HSQ

kg CO2 ekv/kg

2,6

A1-A3

Armeringsstål

Slakkarmering

kg CO2 ekv/kg

0,4

A1-A3

Spennarmering

kg CO2 ekv/kg

1,87

A1-A3

Vinduer

Åpningsbare vinduer

kg CO2 ekv/
1,23x1,48, 60 års levetid

180

A1-A3

Fastkarm vinduer

 

150

 

Bygningsplater

Alle innvendige bygningsplater

kg CO2 ekv/m2

2,5

A1-A3

Isolasjon

Isolasjon i stenderverk og bjelkelag

kg CO2 ekv/m2 med R=1

0,75

A1-A3

EPS

kg CO2 ekv/m2 med R=1

2,2

A1-A3

XPS

kg CO2 ekv/m2 med R=1

4

A1-A3

Det kan finnes tilfeller der bruk av et materiale eller produkt med høyere utslippsnivå enn angitt i tabellen, likevel fører til at totalt klimagassutslipp for bygget blir lavere enn å tilfredsstille alle kravene på produktnivå. Dersom en slik effekt kan dokumenteres med beregninger, skal dette godkjennes av byggherre.

 

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal ved endt forprosjekt legge ved en beskrivelse av materialene og dokumentere at de tilfredsstiller kravene i tabellen.

Informasjon om kravet: 

Utslipp av klimagasser for materialer og produkter er dokumentert i miljødeklarasjoner (EPD) eller tilsvarende miljødeklarasjon type III. En EPD inneholder standardisert miljøinformasjon om miljøprestasjonene til et produkt, som gir grunnlag for å vurdere ulike materialer opp mot hverandre.

Ved vurdering av utslipp for transport (A4) må du være oppmerksom på at dette ofte er basert på en referanseavstand fremfor en representativ avstand for transporten av produktet til din byggeplass.

Ved valg av nivå på kravet bør du undersøke med markedet hvilke utslippsgrenser for materialene det kan levere på. Du bør også vurdere om kostnader eller krav til fremdrift gjør det vanskelig å oppfylle krav til maks utslipp av klimagasser for enkelte produkter, og om unntak fra dette kan godtas. Der det er spesielle føringer eller krav knyttet til valg av løsninger eller materialer på grunn av estetiske hensyn, bevaringsverdige bygninger, e.l., må kravene ses på som veiledende for de materialer som er underlagt føringene. I slike tilfeller kan materialet unntas utslippskravet eller pålegges en høyere grenseverdi.

Vi anbefaler å stille krav til klimagassberegninger for hele bygget, eventuelt deler av bygget, for å få en helhetlig vurdering av løsninger som gir lave utslipp og for å unngå suboptimalisering. Men i tilfeller der det er bestemt hvilke produktgrupper som skal brukes eller ved rehabilitering bør en stille krav til lavutslippsmaterialer. Tabellen skal benyttes for vurdering av produkter innenfor samme produktgruppe, og ikke for sammenligning mellom produktgrupper.

Det kan finnes tilfeller der bruk av materialer med høyere utslippsnivå enn angitt i tabellen kan gi et lavere klimagassutslipp for bygget totalt sett. Dette kan for eksempel gjelde dersom bruk av ett materiale/produkt fremfor et annet gir økt spennvidde og færre søyler, slik at totale utslipp reduseres.

Relaterte lenker: 

Publisert: 07. Feb 2018, Sist endret: 10. sep 2021