Miljødokumentasjon og miljøkrav til materialer

Grupper: 
  • Prosjektering
Kategori: 
  • Materialer

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Valg av byggematerialer har en stor påvirkning på anleggets totale miljøpåvirkning over levetiden. Noen elementer eller materialer er viktigere for den totale miljøpåvirkningen enn andre. Miljøpåvirkning som blant annet gir en klimaeffekt oppstår i produksjon, transport og avhending av materialene, og kan variere mye mellom ulike materialtyper. Miljøpåvirkningen kan også i stor grad variere mellom samme type materialer/produkter som for eksempel er produsert med ulike teknologier.

Der vi vet det er store miljøpåvirkninger er det viktig å stille krav. For å kunne vurdere og sammenlikne miljøpåvirkningen til ulike materialer/produkter er det behov for god og sammenliknbar dokumentasjon av miljøegenskapene til produktene.  En miljødeklarasjon (EPD, Environmental Product Declaration) er en type III miljødeklarasjon iht. ISO 14025. En EPD inneholder standardisert miljøinformasjon som gir et godt grunnlag for å gjøre miljøriktige valg. Den gir også dokumentasjon på om materialet inneholder helse- og miljøfarlige stoffer.

Kravformulering: 

Prosjekterte løsninger skal legge til rette for at utslippskravene til materialer og produkter spesifisert i Tabell 1 overholdes. Dette skal dokumenteres i kontraktgjennomføringen med EPD eller tilsvarende miljømerke type III iht. ISO 14025.

Utslippskravet i Tabell 1. gjelder summen av klimagassutslipp for produktet fra råvare til fabrikkport (A1 – A3 iht. EN15804). Levert EPD eller tilsvarende miljømerke type III iht. ISO 14025 for materialer og produkter i Tabell 1. brukes for å vurdere og dokumentere miljøbelastninger i prosjektets klimagassregnskap. EPD brukes i tillegg som dokumentasjon på emisjoner, fravær av helse- og miljøfarlige stoffer og annen miljøinformasjon.

Dersom det pga. kostnad eller fremdrift ikke er mulig å oppfylle krav til maks utslipp av klimagasser for enkelte produkter, skal unntak godkjennes av prosjektleder. Dette skal meldes inn som avvik i prosjektets avvikssystem. Ved bruk av ikke-godkjente produkter, skal byggherre godkjenne dette.

Tabell 1: Produkter som skal ha miljødeklarasjon type III iht. ISO 14025, (EPD) eller tilsvarende med oversikt over utslippskrav der det er satt.

Materialer og produkter

Dokumentasjon og oversikt over klimagassutslippskrav der det er satt (for råvare til fabrikkport, A1-A3 iht. EN15804)

Betong, alle trykkfastheter

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav i henhold til grenseverdiene for Lavkarbon B som følger av den til enhver tid gjeldende utgaven av Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37

Konstruksjonsstål: Åpne profiler (f.eks. H-profil)

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 2,1 kg CO2-ekv/kg.
Skal bestå av minst 40 % resirkulert stål

Konstruksjonsstål: hulprofiler

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 3,6 kg CO2-ekv/kg.
Skal bestå av minst 20 % resirkulert stål

Armeringsstål, slakkarmering

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 0,5 kg CO2-ekv/kg armeringsstål

Armeringsstål, spennarmering

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 3,0 kg CO2-ekv/kg armeringsstål

Stålpeler og stålspunt

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 1,1 kg CO2/kg stål

 

Ved en kompleks konstruksjon og ved sammensetning av ulike materialtyper kan det være tilfeller der enkelte produkt ikke tilfredsstiller utslippskrav på produktnivå som gitt i Tabell 1. Leverandør kan fravike krav til klimagassutslipp dersom de kan vise det at totale klimagassutslippet for anleggsprosjektet blir lavere ved å benytte disse produktene enn ved å tilfredsstille alle kravene på produktnivå.

Det tillates kun bruk av trevirke fra dokumentert bærekraftig skogsdrift, sertifisert etter PEFC- eller FSC-standardene. Bruk av tropisk trevirke skal ikke forekomme. Dette gjelder også miljøsertifisert tropisk tømmer. Dokumentasjon på bruk av sertifisert bærekraftig trevirke og fravær av tropisk trevirke leveres fra leverandør.

Dokumentasjon av kravet: 

EPD eller miljømerke type III utført i henhold til ISO 14025, ISO 21930 og/eller EN 15804.

Dokumentasjon på bruk av sertifisert bærekraftig trevirke og fravær av tropisk trevirke.

Informasjon om kravet: 

Utslipp av klimagasser for materialer og produkter er dokumentert i miljødeklarasjoner (EPD) eller tilsvarende miljødeklarasjon type III. For mer informasjon om EPDer og beskrivelse, se EPD-Norge sine hjemmesider.

For produkter gjelder makskravet summen av klimagassutslipp fra råvarehenting til produktet er ferdigprodusert ved fabrikkport, A1-A3 iht. EN 15804.

Det anbefales at miljøkriteriene ikke bare beskrives i et generelt kapittel i konkurransedokumentene, men at kriteriene og hvordan de skal oppfylles inkluderes sammen med mengde og andre funksjonskriterier for hver spesifikk produktgruppe/sammen med tekniske krav til de ulike produktene og materialene.

Bruksanvisninger i hvordan tolke EPD-er for følgende produktkategorier er tilgjengelig via EPD-Norge.

Vi anbefaler at du har dialog med markedet dersom du ønsker å bruke høye resirkuleringsandeler, da det kan være variasjoner i hvilke materialer med resirkulerte andeler som er tilgjengelig.

Utslippskravene i tabellene vil oppdateres i takt med markedsutviklingen.

 

 
 

 

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Valg av byggematerialer har en stor påvirkning på anleggets totale miljøpåvirkning over levetiden. Noen elementer eller materialer er viktigere for den totale miljøpåvirkningen enn andre. Miljøpåvirkning som blant annet gir en klimaeffekt oppstår i produksjon, transport og avhending av materialene, og kan variere mye mellom ulike materialtyper. Miljøpåvirkningen kan også i stor grad variere mellom samme type materialer/produkter som for eksempel er produsert med ulike teknologier.

Der vi vet det er store miljøpåvirkninger er det viktig å stille krav. For å kunne vurdere og sammenlikne miljøpåvirkningen til ulike materialer/produkter er det behov for god og sammenliknbar dokumentasjon av miljøegenskapene til produktene.  En miljødeklarasjon (EPD, Environmental Product Declaration) er en type III miljødeklarasjon iht. ISO 14025. En EPD inneholder standardisert miljøinformasjon som gir et godt grunnlag for å gjøre miljøriktige valg. Den gir også dokumentasjon på om materialet inneholder helse- og miljøfarlige stoffer.

Kravformulering: 

Materialer og produkter spesifisert i Tabell 2, skal tilfredsstille utslippskravene i tabellen. Dette skal dokumenteres i kontraktsgjennomføringen med EPD eller tilsvarende miljømerke type III iht. ISO 14025.

Utslippskravet i Tabell 2 gjelder summen av klimagassutslipp for produktet fra råvare til fabrikkport (A1 – A3 iht. EN15804).

I tillegg skal klimagassutslipp fra transport fra fabrikkport til anleggsplass (A4) for materialer og produkter i tabellen inkluderes. For A4 skal det framlegges EPD eller tilsvarende miljømerke type III iht. ISO 14025, eller en detaljert beregning basert på transportmåte.

Levert EPD eller tilsvarende miljømerke type III iht. ISO 14025 for materialer og produkter i Tabell 2. brukes for å vurdere og dokumentere miljøbelastninger i prosjektets klimagassregnskap. EPD brukes i tillegg som dokumentasjon på emisjoner, fravær av helse- og miljøfarlige stoffer og annen miljøinformasjon.

Dersom det pga. kostnad eller fremdrift ikke er mulig å oppfylle krav til maks utslipp av klimagasser for enkelte produkter, skal unntak godkjennes av prosjektleder. Dette skal meldes inn som avvik i prosjektets avvikssystem. Ved bruk av ikke-godkjente produkter, skal byggherre godkjenne dette.

Tabell 2: Produkter som skal ha miljødeklarasjon type III iht. ISO 14025, (EPD eller tilsvarende med oversikt over utslippskrav der det er satt.

Materialer og produkter

Dokumentasjon og oversikt over klimagassutslippskrav der det er satt (for råvare til fabrikkport, A1-A3 iht. EN15804)

Betong, alle trykkfastheter

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjon type III. Makskrav i henhold til grenseverdiene for Lavkarbon A som følger av NB37 (den til enhver tid gjeldende utgaven av Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37)

Prefabrikkerte betongelementer (slakkarmert og forspent)

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Minimumskrav Lavkarbonbetong klasse B iht. NB 37.

Konstruksjonsstål: Åpne profiler (f.eks. H-profil) og oppsveisede stålprofiler (bjelker og søyler. Stålpeler

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 3,0 kg CO2-ekv/kg stål

Konstruksjonsstål: hulprofiler

 EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
 Makskrav 3,0 kg CO2-ekv/kg stål

Armeringsstål, slakkarmering

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 0,5 kg CO2-ekv/kg armeringsstål.

Armeringsstål. spennarmering

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
 Makskrav 2,5 kg CO2-ekv/kg armeringsstål

Stålpeler og stålspunt

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 1,1 kg CO2/kg stål

Isolasjon: XPS

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 5,0 kg CO2-ekv/m2 isolasjon med R=1

Asfalt, masser uten PMB

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 50 kg CO2-ekv/tonn asfalt -

Asfalt, masser med PMB

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 65 kg CO2-ekv/tonn asfalt

 

Ved en kompleks konstruksjon og ved sammensetning av ulike materialtyper kan det være tilfeller der enkelte produkt ikke tilfredsstiller utslippskrav på produktnivå som gitt i Tabell 2. Leverandør kan fravike krav til klimagassutslipp dersom de kan vise det at totale klimagassutslippet for anleggsprosjektet blir lavere ved å benytte disse produktene enn ved å tilfredsstille alle kravene på produktnivå.

Det tillates kun bruk av trevirke fra dokumentert bærekraftig skogsdrift, sertifisert etter PEFC- eller FSC-standardene. Bruk av tropisk trevirke skal ikke forekomme. Dette gjelder også miljøsertifisert tropisk tømmer. Dokumentasjon på bruk av sertifisert bærekraftig trevirke og fravær av tropisk trevirke leveres fra leverandør.

Dokumentasjon av kravet: 

EPD eller miljømerke type III i henhold til ISO 14025, ISO 21930 og/eller EN 15804.

Dokumentasjon på bruk av sertifisert bærekraftig trevirke og fravær av tropisk trevirke.

Informasjon om kravet: 

Utslipp av klimagasser for materialer og produkter er dokumentert i miljødeklarasjoner (EPD) eller tilsvarende miljødeklarasjon type III. For mer informasjon om EPDer og beskrivelse, se EPD-Norge sine hjemmesider.

For produkter gjelder makskravet summen av klimagassutslipp fra råvarehenting til produktet er ferdigprodusert ved fabrikkport, A1-A3 iht. EN 15804.

Det anbefales at miljøkriteriene ikke bare beskrives i et generelt kapittel i konkurransedokumentene, men at kriteriene og hvordan de skal oppfylles inkluderes sammen med mengde og andre funksjonskriterier for hver spesifikk produktgruppe/sammen med tekniske krav til de ulike produktene og materialene.

Bruksanvisninger i hvordan tolke EPD-er for følgende produktkategorier er tilgjengelig via EPD-Norge.

Vi anbefaler at du har dialog med markedet dersom du ønsker å bruke høye resirkuleringsandeler, da det kan være variasjoner i hvilke materialer med resirkulerte andeler som er tilgjengelig.

Utslippskravene i tabellene vil oppdateres i takt med markedsutviklingen.

Kriterierelasjoner og konflikter: 

Klimagassberegninger for prosjektet

Konflikt kriterium

Dette kravet skal ikke brukes sammen med kontraktsvilkåret om klimagassberegninger.

Relaterte lenker: 

Publisert: 24. nov 2020, Sist endret: 18. Jan 2021