Miljøkompetanse hos tilbudt personell

Grupper: 
 • Prosjektering
Kategori: 
 • Ledelse

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Motiv

For å lykkes med miljøambisjonene til et prosjekt med ambisjonsnivå som går ut over forskriftskrav er det nødvendig at det i prosjektet finnes tilstrekkelig kompetanse til å ivareta kravene som stilles til miljø.

Argument

Har du miljøambisjoner i prosjektet, kan det være behov for å sikre kompetansen som bidrar til å realisere dine målsetninger på en god måte.

 

 

Kravformulering: 

Leverandør forplikter seg til at krav til kompetanse skal foreligge i prosjektet før <prosjektets oppstart> eller <senest X uker etter kontraktsinngåelse>. Hvilke personer, hvor mange og hvilke roller bør fastsettes av oppdragsgiver før kunngjøring.

Leverandør forplikter seg til å ha prosjekteringsgruppeleder og arkitekt med minimum tre år med relevant erfaring de siste fem år, og minimum 3 års relevant utdanning (tilsvarende bachelor) for de temaer som er viktigst for å bidra til å oppnå prosjektmålene.

Eksempel på miljøtemaer:

 • LCC

 • Miljøprogram

 • Inneklima

 • Utearealer og økologi

 • Klimagassberegninger

 • Sirkulær økonomi

 

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandør forplikter seg til å dokumentere personell med kompetanse innen nevnte tema og lengde innen x uker etter kontraktsinngåelse. Kompetanse dokumenteres med CV’er som dokumenterer utdanning. Relevant erfaring fylles ut i Tabell 1: Mal for kompetanse dokumentasjon.

Tabell 1: Mal for dokumentasjon av kompetanse
  Tema Utdanning/kurs/prosjekterfaring Beskrivelse av relevans
Navn <plukkliste>

Navn på utdanning og tittel

Kurs – tittel, varighet, kursansvarlig

Prosjekt: prosjektnavn, varighet, omfang, referanseperson hos oppdragsvier med kontaktinformasjon
Kort beskrivelse

Det bør kontraktsreguleres at oppdragsgiveren kan nekte å godkjenne tilbudt person dersom det er saklig grunn (særlig manglende kompetanse/erfaring).

 

 

 

 

 

Informasjon om kravet: 

Dette kontraktskravet kan brukes om du er usikker på om markedet kan levere den kompetansen du vil ha. Da kan leverandør få kompetansen på plass etter valg av tilbyder. Hvilke personer, hvor mange og hvilke roller bør fastsettes av oppdragsgiver før kunngjøring

Dersom markedet er umodent på et område/tema kan det være hensiktsmessig å la leverandøren få innhente denne kompetansen etter konkurransen. Er det tilstrekkelig kompetanse i markedet kan dette gjøres i tildeling eller kvalifikasjon.

I konkurransegrunnlaget må du fylle inn den tiden markedet trenger for få kontraktsvilkårene på plass. Dette må du ha hatt dialog om på forhånd, det kan være at leverandør må ansette en person for å fylle den rollen, eventuelt øke kompetansen til eksisterende personell.

Kravet og de valgte temaene må knyttes opp mot prosjektets miljømål/ambisjoner og de andre kriteriene som velges, og du bør være sikker på at du ønsker denne kompetansen inn. Du bør dermed unngå å velge alle punktene alltid.

 

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Motiv

For å lykkes med miljøambisjonene til et prosjekt med ambisjonsnivå som går ut over forskriftskrav er det nødvendig at det i prosjektet finnes tilstrekkelig kompetanse til å ivareta kravene som stilles til miljø.

Argument

Har du miljøambisjoner i prosjektet, kan det være behov for å sikre kompetansen som bidrar til å realisere dine målsetninger på en god måte.

Kravformulering: 

Leverandør forplikter seg til at krav til kompetanse skal foreligge i prosjektet før <prosjektets oppstart> eller <senest X uker etter kontraktsinngåelse>.  Hvilke personer, hvor mange og hvilke roller bør fastsettes av oppdragsgiver før kunngjøring.

Leverandør forplikter seg til å ha prosjekteringsgruppeleder og arkitekt med minimum fem år med relevant erfaring de siste syv årene, og minimum 5 års relevant utdanning (tilsvarende master) for de temaer som er viktigst for å bidra til å oppnå prosjektmålene.

Eksempel på miljøtemaer:

 • LCC

 • Miljøprogram

 • Inneklima

 • Utearealer og økologi

 • Klimagassberegninger

 • Sirkulær økonomi

 

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandør forplikter seg til å dokumentere personell med kompetanse innen nevnte tema og lengde innen x uker etter kontraktsinngåelse. Kompetanse dokumenteres med CV’er som dokumenterer utdanning. Relevant erfaring fylles ut i Tabell 1: Mal for kompetanse dokumentasjon.

Tabell 1: Mal for dokumentasjon av kompetanse
  Tema Utdanning/kurs/prosjekterfaring Beskrivelse av relevans
Navn <plukkliste>

Navn på utdanning og tittel

Kurs – tittel, varighet, kursansvarlig

Prosjekt: prosjektnavn, varighet, omfang, referanseperson hos oppdragsvier med kontaktinformasjon
Kort beskrivelse

 

 Det bør kontraktsreguleres at oppdragsgiveren kan nekte å godkjenne tilbudt person dersom det er saklig grunn (særlig manglende kompetanse/erfaring), og fastsettes evt. prosedyrer i den forbindelse.

 

Informasjon om kravet: 

Dette kontraktskravet kan brukes om du er usikker på om markedet kan levere den kompetansen du vil ha. Da kan leverandør få kompetansen på plass etter valg av tilbyder. Hvilke personer, hvor mange og hvilke roller bør fastsettes av oppdragsgiver før kunngjøring

Dersom markedet er umodent på et område/tema kan det være hensiktsmessig å la leverandøren få innhente denne kompetansen etter konkurransen. Er det tilstrekkelig kompetanse i markedet kan dette gjøres i tildeling eller kvalifikasjon.

I konkurransegrunnlaget må du fylle inn den tiden markedet trenger for få kontraktsvilkårene på plass. Dette må du ha hatt dialog om på forhånd, det kan være at leverandør må ansette en person for å fylle den rollen, eventuelt øke kompetansen til eksisterende personell.

Kravet og de valgte temaene må knyttes opp mot prosjektets miljømål/ambisjoner og de andre kriteriene som velges, og du bør være sikker på at du ønsker denne kompetansen inn. Du bør dermed unngå å velge alle punktene alltid.

 

Publisert: 06. Feb 2018, Sist endret: 16. nov 2021