Miljøkoordinator

Grupper: 
  • Totalentreprise
Kategori: 
  • Ledelse

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Erfaringsvis er det en risiko for at miljøkrav og ambisjoner som settes tidlig i prosjektet, tillegges mindre vekt når prosjektet utvikles til konkrete løsninger og det totale kostnadsbildet kommer på plass. Tidspress er også en nøkkelfaktor til at oppfølging av miljøkrav kan glippe gjennom prosjektets gang.

Krav til miljøkoordinator i prosjektet er med på å sikre at prosjektets miljømål ivaretas. Miljøkoordinator samordner miljøarbeidet og har et overordnet ansvar for å koordinere og følge opp miljøkravene på byggeplassen. Ved å bruke en miljøkoordinator med ønsket kompetanse, øker sannsynligheten for måloppnåelse og suksess. Miljøkoordinator kompenserer også for manglende kompetanse hos byggherre.

Kravformulering: 

Leverandør skal ved kontraktsignering navngi en ressurs som får ansvar for og myndighet til å følge opp prosjektets miljømål og krav. Denne personen får rollen som miljøkoordinator, og skal ha minimum tre år med relevant erfaring de siste fem år, og/eller minimum <3 års relevant utdanning (tilsvarende bachelor)> for de temaer som er viktigst for å bidra til å oppnå prosjektmålene.

Dokumentasjon av kravet: 

Relevant erfaring må knyttes opp mot prosjektets miljømål/ambisjoner.

Dokumenteres etter angitt frist ved CV og beskrivelse som viser miljøkoordinators oppgaver og rolle i prosjektet. Miljøkoordinator skal ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta samordningen av arbeidet med å følge opp prosjektets miljømål og krav.

Mal for CV:
Navn:
e-postadresse:
Telefonnummer:
TemaUtdanning/kurs/prosjekterfaringBeskrivelse av relevans
<sett inn tema som er viktig for å oppnå prosjektmålene>

Navn på utdanning og tittel

 

Kurs – tittel, varighet, kursansvarlig

 

Prosjekt: prosjektnavn, varighet, omfang, referanseperson hos oppdragsvier med kontaktinformasjon
Kort beskrivelse

Informasjon om kravet: 

Dette kontraktsvilkåret kan brukes om du er usikker på om markedet kan levere den kompetansen du vil ha, men kan få kompetansen på plass etter valg av tilbyder.

Dersom markedet er umodent på et område/tema kan det være hensiktsmessig å la leverandøren få innhente denne kompetansen etter konkurransen. Er det tilstrekkelig kompetanse i markedet kan dette gjøres i tildeling eller kvalifikasjon.

Det må være samsvar mellom miljøambisjonene i prosjektet og koordinatorens kompetanse.

Prosjektets størrelse og kompleksitet avgjør om det skal være en egen person som ivaretar denne rollen eller om den kan tillegges en av de andre rollene i prosjektet. Den personen som ivaretar rollen og ansvaret i prosjektet kan også ha andre oppgaver, som for eksempel HMS, kvalitetsleder, PGL eller anleggsledelse. Det må da dokumenteres at personen har relevant erfaring, ut fra det du forventer markedet kan levere. Du kan også vurdere om dette er egnet som tildelingskriterium.

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Erfaringsvis er det en risiko for at miljøkrav og ambisjoner som settes tidlig i prosjektet, tillegges mindre vekt når prosjektet utvikles til konkrete løsninger og det totale kostnadsbildet kommer på plass. Tidspress er også en nøkkelfaktor til at oppfølging av miljøkrav kan glippe gjennom prosjektets gang.

Krav til miljøkoordinator i prosjektet er med på å sikre at prosjektets miljømål ivaretas. Miljøkoordinator samordner miljøarbeidet og har et overordnet ansvar for å koordinere og følge opp miljøkravene på byggeplassen. Ved å bruke en miljøkoordinator med ønsket kompetanse, øker sannsynligheten for måloppnåelse og suksess. Miljøkoordinator kompenserer også for manglende kompetanse hos byggherre.

Kravformulering: 

Leverandør skal ved kontraktsignering navngi en ressurs som får ansvar for og myndighet til å følge opp prosjektets miljømål og krav. Denne personen får rollen som miljøkoordinator.

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandør skal oppgi navn, e-postadresse og telefonnummer til miljøkoordinator.

Informasjon om kravet: 

Dette kontraktsvilkåret kan brukes om du er usikker på om markedet kan levere den kompetansen du vil ha, men kan få kompetansen på plass etter valg av tilbyder.

Dersom markedet er umodent på et område/tema kan det være hensiktsmessig å la leverandøren få innhente denne kompetansen etter konkurransen. Er det tilstrekkelig kompetanse i markedet kan dette gjøres i tildeling eller kvalifikasjon.

Det må være samsvar mellom miljøambisjonene i prosjektet og koordinatorens kompetanse.

Prosjektets størrelse og kompleksitet avgjør om det skal være en egen person som ivaretar denne rollen eller om den kan tillegges en av de andre rollene i prosjektet. Den personen som ivaretar rollen og ansvaret i prosjektet kan også ha andre oppgaver, som for eksempel HMS, kvalitetsleder, PGL eller anleggsledelse. Det må da dokumenteres at personen har relevant erfaring, ut fra det du forventer markedet kan levere. Du kan også vurdere om dette er egnet som tildelingskriterium.

Publisert: 25. nov 2020, Sist endret: 28. des 2020