Miljøkoordinators egnethet for prosjektet

Grupper: 
 • Prosjektering
Kategori: 
 • Ledelse

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Motiv

Har du som byggherre spesielle ambisjoner innen ett eller flere miljøtema kan det være behov for å få inn riktig kompetanse i prosjektet for å realisere dine målsetninger. Erfaringsvis er det en risiko for at miljøambisjoner tillegges mindre vekt etter hvert som prosjektet utvikles til konkrete løsninger og det totale kostnadsbildet kommer på plass. Tidspress er også en nøkkelfaktor til at oppfølging av miljøambisjoner kan bli neglisjert gjennom prosjektets gang.

Argument

Ved å bruke kvalitet på tilbudt kompetanse som tildelingskriterium, kan du la markedet konkurrere på å tilby deg en nøkkelperson med god kompetanse på utvalgte viktige områder.

En miljøkoordinator er med på å sikre at prosjektets miljømål ivaretas. Miljøkoordinator samordner miljøarbeidet og har et overordnet ansvar for å koordinere og følge opp miljøambisjonene i prosjekteringen. Ved å bruke en miljøkoordinator med ønsket kompetanse, øker sannsynligheten for måloppnåelse og suksess. Miljøkoordinator kompenserer også for manglende kompetanse hos byggherre.

Formulering av tildelingskriteriet: 

Tilbudt miljøkoordinators egnethet for prosjektet vektlegges. Med egnethet menes relevant utdanning, rolle og erfaring for å bidra til å oppnå prosjektmålene, og evne til å vurdere ulike risikoer i prosjektet. Erfaring kan kompensere noe for utdanning. Koordinators rolle, erfaring og utdanning innen ulike temaer kan vurderes. For å få uttelling må det være minimum 3 års relevant utdanning (tilsvarende bachelor) for de temaer som er viktigst for å bidra til å oppnå prosjektmålene

Eksempel på miljøtemaer:

 • LCC
 • Miljøkoordinator
 • Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan
 • Energi: Prosjektering av passivhus, fornybar energi
 • Klimagassregnskap
 • Materialvalg/ressursbruk

  Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

  Tilbyder bes fylle ut mal for CV for:

  • Formalutdannelse
  • Arbeidserfaring
  • Miljørelevante sertifiseringer og kurs

  Med relevant utdanning menes fullført utdanning for angitt tema. Relevant erfaring og kurs kan kompensere noe for utdanning. Det vil gi mer uttelling om miljøkoordinatoren har kompetanse/erfaring på miljømål i prosjektet enn andre miljømål.

  Erfaring:

  Relevant erfaring kan for eksempel være prosjekter som har vært ambisiøse på de miljøtemaer som er viktigst for dette prosjektet. Det skal leveres en kort beskrivelse av hvordan miljøhensyn ble ivaretatt i tre relevante referanseprosjekter tilbudt personell har gjennomført de siste fem årene. Erfaringen beskrives slik at den viser en praktisk forståelse av faktorer som påvirker det aktuelle temaet og hvorfor den er relevant for dette oppdraget.

  Intervju:

  Tilbyder bes om å gjøre miljøkoordinator tilgjengelig for intervju for å vurdere miljøkoordinators egnethet. Intervju av nøkkelpersonell vil brukes for å vurdere deres egnethet er, ut fra hvor relevant deres kompetanse og erfaring er for å bidra til å oppnå prosjektmålene, og hvor gode de er til å vurdere ulike risikoer i prosjektet. Dette bør vurderes spesielt for prosjekter med høye miljøambisjoner.

  Se også Difi sin veiledning om bruk av tildelingskriterier.  

  Mal for CV:
  CV:navn Poeng: 
  Oversikt over relevante miljøtema:  
  LCC  
  Miljøkoordinator  
  Energi: Prosjektering av passivhus, fornybar energi  
  Klimagassregnskap  
  Materialvalg/ ressursbruk  
  Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan  

  I tabellen kan du dokumentere relevant erfaring som kan kompensere for manglende utdanning. Antall års erfaring vil maksimum kunne kompensere 3 års utdanning.

  Del 1: Dokumentasjon på relevant utdanning – fylles ut av leverandør
  Type utdanning Poeng:
  Utdanning: Dato:
  Universitet:  
  Snitt:  
  Miljøtema:  
  Utdanning: Dato:
  Universitet:  
  Snitt:  
  Miljøtema:  
  Relevant erfaring som eventuelt kan kompensere for utdanning:  
  Relevans for oppdraget:  
  Antall år:  

  For referanseprosjekter oppgi relevante oppdrag som miljøkoordinator/rådgiver miljø siste 5 år. Det skal leveres en kort beskrivelse av hvordan miljøhensyn ble ivaretatt i tre relevante referanseprosjekter med ambisiøse miljømål og hvilken rolle tilbudt personell har hatt i de siste fem årene. Erfaringen skal beskrives slik at den viser en praktisk forståelse av faktorer som påvirker det aktuelle temaet og hvorfor det er relevant for dette oppdraget. 

  Del 2: Miljørelevant arbeidserfaring spesifisert – fylles ut av leverandør
  Arbeidserfaring Poeng:
  Stilling: Dato:
  Selskap:  
  Prosjekt: Oppdragstidspunkt:
  Relevans for dette oppdraget:  
  Fagområde og rolle i prosjektet:  
  Fagområdets fakturert beløp i oppdraget (NOK eks.mva)  
  Verktøy:  
  Stilling: Dato:
  Selskap:  
  Prosjekt: Oppdragstidspunkt:
  Relevans for dette oppdraget:  
  Fagområde og rolle i prosjektet:  
  Fagområdets fakturert beløp i oppdraget (NOK eks.mva)  
  Verktøy:  

   

  Del 3: Miljørelevante kurs og sertifiseringer
  Type kurs/sertifisering Poeng:
  Sertifisering: Dato:
  Kurs: Dato:
  Sertifisering: Dato:
  Kurs: Dato:
  Sertifisering: Dato:
  Kurs: Dato:

   

  Del 4: Referanser
  Referanser Poeng:
  Navn: Tlf:
  Stilling:  
  Prosjekt:  
  Epost:  
  Navn: Tlf:
  Stilling:  
  Prosjekt:  
  Epost:  
  Navn: Tlf:
  Stilling:  
  Prosjekt:  
  Epost:  

  Lenke til veiledning på A.no.

   

  Informasjon om tildelingskriteriet: 

  Tildelingskriteriet og de valgte temaene må knyttes opp mot prosjektets miljømål/ambisjoner og de kriteriene som ellers velges til å være en del av anskaffelsen. Dersom det for eksempel er inkludert i kravspesifikasjonen at det skal være passivhus kan det være lurt å bruke kompetanse på dette som tildelingskriterium hvis du ønsker å la tilbyderne konkurrere på kompetansen. Skal det gjøres LCC-analyser, kan for eksempel konkurranse på kompetanse om LCC være relevant. 

  Spesifiser om leverandør kan tilby mer enn en ressurs som miljøkoordinator, og hvordan de vurderes i forhold til hverandre. Dette må vurderes opp mot bredden av tema som skal dekkes. Det er ikke sannsynlig at en person kan dekke alle temaene som er listet opp som forslag her. Vurder om andre roller enn koordinatorrollen kan gi skår dersom tilbudt ressurs har kompetanse/erfaring på miljømålene i prosjektet.

  Difi anbefaler at du som byggherre bruker et intervju for å dokumentere tilbudt miljøkoordinators egnethet for prosjektet, se punktet dokumentasjon og evaluering.

  Dersom miljøkompetanse er relevant og proporsjonalt å stille krav om, anbefales å bruke det som et kvalifikasjonskrav. Dvs. et krav om at virksomheten skal ha eller råde over kompetanse på miljøområder. Dette kvalifikasjonskravet kan brukes i kombinasjon med et tildelingskriterium der leverandørene konkurrerer på tilbudt nøkkelperson. Her er det lurt å spisse hva man konkret er ute etter.

  Evaluering

  Utdanning: Angi poengskala 0-10 for utdanningsnivå. For å få uttelling må det være minimum 3 års relevant utdanning (tilsvarende bachelor) for de miljøtemaene som er valgt over.

  Antall års erfaring: Angi poengskala 0-10, maks år som gir full uttelling er fem år med svært relevant erfaring for de miljøtemaene som er valgt. Vær derfor oppmerksom på konsekvensene av å velge de ulike temaene og omfang, og velg det du mener er viktigst. Ny og svært relevant erfaring teller mer på miljøtemaene. Relevant erfaring vil maksimum kunne kompensere for 3 års utdanning.

  Antall relevante oppdrag siste 5 år:

  Intervju: Fra intervju skrives et kortfattet referat, som vurderer hvor relevant kompetansen og erfaringen er for å bidra til å oppnå prosjektmålene, og hvor god kompetanse de har for å vurdere ulike relevante risikoer i prosjektet. Dersom intervju ikke brukes bør du be om en mer omfattende beskrivelse av referanseprosjektene. På intervju må intervjuobjektene redegjøre for hvordan referanseprosjektene er relevante i dette oppdraget, både for miljø og kompleksitet i prosjektet og prosjektorganisasjonen.

   

  Referanseprosjekt

  For referanseprosjekter oppgi relevante oppdrag som miljøkoordinator/rådgiver miljø siste 5 år. Vurder om andre referanser innen miljø kan vurderes som relevante dersom de ikke har erfaring som miljøkoordinator/RIM.

  Evaluering av referanseprosjekt: Den beste, basert på 3 referanseprosjekt, gis 10 poeng på en skala fra 0-10

  Fra intervju skrives et kortfattet referat, som vurderer hvor relevant kompetansen og erfaringen er for å bidra til å oppnå prosjektmålene, og hvor god kompetanse de har for å vurdere ulike relevante risikoer i prosjektet.

  Avansert

  Krav- og kriterietyper: 
  • Tildelingskriterier

  Hovedformål: 

  Motiv

  Har du som byggherre spesielle ambisjoner innen ett eller flere miljøtema kan det være behov for å få inn riktig kompetanse i prosjektet for å realisere dine målsetninger. Erfaringsvis er det en risiko for at miljøambisjoner tillegges mindre vekt etter hvert som prosjektet utvikles til konkrete løsninger og det totale kostnadsbildet kommer på plass. Tidspress er også en nøkkelfaktor til at oppfølging av miljøambisjoner kan bli neglisjert gjennom prosjektets gang.

  Argument

  Ved å bruke kvalitet på tilbudt kompetanse som tildelingskriterium, kan du la markedet konkurrere på å tilby deg en nøkkelperson med god kompetanse på utvalgte viktige områder.

  En miljøkoordinator er med på å sikre at prosjektets miljømål ivaretas. Miljøkoordinator samordner miljøarbeidet og har et overordnet ansvar for å koordinere og følge opp miljøambisjonene i prosjekteringen. Ved å bruke en miljøkoordinator med ønsket kompetanse, øker sannsynligheten for måloppnåelse og suksess. Miljøkoordinator kompenserer også for manglende kompetanse hos byggherre.

  Formulering av tildelingskriteriet: 

  Tilbudt miljøkoordinators egnethet for prosjektet vektlegges. Med egnethet menes relevant utdanning, rolle og erfaring for å bidra til å oppnå prosjektmålene, og evne til å vurdere ulike risikoer i prosjektet. Erfaring kan kompensere noe for utdanning. Koordinators rolle, erfaring og utdanning innen ulike temaer kan vurderes. For å få uttelling må det være minimum 5 års relevant utdanning (tilsvarende master) for de temaer som er viktigst for å bidra til å oppnå prosjektmålene.

   

  Eksempel på miljøtemaer:

  • LCC
  • Miljøkoordinator
  • Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan
  • Energi: Prosjektering av passivhus, fornybar energi
  • Klimagassregnskap
  • Materialvalg/ressursbruk

    

   Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

   Tilbyder bes fylle ut mal for CV for:

   • Formalutdannelse
   • Arbeidserfaring
   • Miljørelevante sertifiseringer og kurs

   Med relevant utdanning menes fullført utdanning for angitt tema. Relevant erfaring og kurs kan kompensere noe for utdanning. Det vil gi mer uttelling om miljøkoordinatoren har kompetanse/erfaring på miljømål i prosjektet enn andre miljømål.

   Erfaring

   Relevant erfaring kan for eksempel være prosjekter som har vært ambisiøse på de miljøtemaer som er viktigst for dette prosjektet. Det skal leveres en kort beskrivelse av hvordan miljøhensyn ble ivaretatt i tre relevante referanseprosjekter tilbudt personell har gjennomført de siste fem årene. Erfaringen beskrives slik at den viser en praktisk forståelse av faktorer som påvirker det aktuelle temaet og hvorfor den er relevant for dette oppdraget.

   Intervju

   Tilbyder bes om å gjøre miljøkoordinator tilgjengelig for intervju for å vurdere miljøkoordinators egnethet. Intervju av nøkkelpersonell vil brukes for å vurdere deres egnethet, ut fra hvor relevant deres kompetanse og erfaring er for å bidra til å oppnå prosjektmålene, og hvor gode de er til å vurdere ulike risikoer i prosjektet. Dette bør vurderes spesielt for prosjekter med høye miljøambisjoner.

   Se også Difi sin veiledning om bruk av tildelingskriterier.  

   Mal for CV
   CV:navn Poeng: 
   Oversikt over relevante miljøtema:  
   LCC  
   Miljøkoordinator  
   Energi: Prosjektering av passivhus, fornybar energi  
   Klimagassregnskap  
   Materialvalg/ ressursbruk  
   Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan  

   I tabellen kan du dokumentere relevant erfaring som kan kompensere for manglende utdanning. Antall års erfaring vil maksimum kunne kompensere 3 års utdanning.

   Del 1: Dokumentasjon på relevant utdanning – fylles ut av leverandør
   Type utdanning Poeng:
   Utdanning: Dato:
   Universitet:  
   Snitt:  
   Miljøtema:  
   Utdanning: Dato:
   Universitet:  
   Snitt:  
   Miljøtema:  
   Relevant erfaring som eventuelt kan kompensere for utdanning:  
   Relevans for oppdraget:  
   Antall år:  

   For referanseprosjekter oppgi relevante oppdrag som miljøkoordinator/rådgiver miljø siste 5 år. Det skal leveres en kort beskrivelse av hvordan miljøhensyn ble ivaretatt i tre relevante referanseprosjekter med ambisiøse miljømål og hvilken rolle tilbudt personell har hatt i de siste fem årene. Erfaringen skal beskrives slik at den viser en praktisk forståelse av faktorer som påvirker det aktuelle temaet og hvorfor det er relevant for dette oppdraget. 

   Del 2: Miljørelevant arbeidserfaring spesifisert – fylles ut av leverandør
   Arbeidserfaring Poeng:
   Stilling: Dato:
   Selskap:  
   Prosjekt: Oppdragstidspunkt:
   Relevans for dette oppdraget:  
   Fagområde og rolle i prosjektet:  
   Fagområdets fakturert beløp i oppdraget (NOK eks.mva)  
   Verktøy:  
   Stilling: Dato:
   Selskap:  
   Prosjekt: Oppdragstidspunkt:
   Relevans for dette oppdraget:  
   Fagområde og rolle i prosjektet:  
   Fagområdets fakturert beløp i oppdraget (NOK eks.mva)  
   Verktøy:  

    

   Del 3: Miljørelevante kurs og sertifiseringer
   Type kurs/sertifisering Poeng:
   Sertifisering: Dato:
   Kurs: Dato:
   Sertifisering: Dato:
   Kurs: Dato:
   Sertifisering: Dato:
   Kurs: Dato:

    

   Del 4: Referanser
   Referanser Poeng:
   Navn: Tlf:
   Stilling:  
   Prosjekt:  
   Epost:  
   Navn: Tlf:
   Stilling:  
   Prosjekt:  
   Epost:  
   Navn: Tlf:
   Stilling:  
   Prosjekt:  
   Epost:  

   Lenke til veiledning på A.no.

   Informasjon om tildelingskriteriet: 

   Tildelingskriteriet og de valgte temaene må knyttes opp mot prosjektets miljømål/ambisjoner og de kriteriene som ellers velges til å være en del av anskaffelsen. Dersom det for eksempel er inkludert i kravspesifikasjonen at det skal være passivhus kan det være lurt å bruke kompetanse på dette som tildelingskriterium hvis du ønsker å la tilbyderne konkurrere på kompetansen. Skal det gjøres LCC-analyser, kan for eksempel konkurranse på kompetanse om LCC være relevant. 

   Spesifiser om leverandør kan tilby mer enn en ressurs som miljøkoordinator, og hvordan de vurderes i forhold til hverandre. Dette må vurderes opp mot bredden av tema som skal dekkes. Det er ikke sannsynlig at en person kan dekke alle temaene som er listet opp som forslag her. Vurder om andre roller enn koordinatorrollen kan gi skår dersom tilbudt ressurs har kompetanse/erfaring på miljømålene i prosjektet.

   Difi anbefaler at du som byggherre bruker et intervju for å dokumentere tilbudt miljøkoordinators egnethet for prosjektet, se punktet dokumentasjon og evaluering.

   Dersom miljøkompetanse er relevant og proporsjonalt å stille krav om, anbefales å bruke det som et kvalifikasjonskrav. Dvs. et krav om at virksomheten skal ha eller råde over kompetanse på miljøområder. Dette kvalifikasjonskravet kan brukes i kombinasjon med et tildelingskriterium der leverandørene konkurrerer på tilbudt nøkkelperson. Her er det lurt å spisse hva man konkret er ute etter.

    

   Evaluering

   Utdanning: Angi poengskala 0-10 for utdanningsnivå. For å få uttelling må det være minimum 5 års relevant utdanning (tilsvarende master) for de miljøtemaene som er valgt over.

   Antall års erfaring: Angi poengskala 0-10, maks år som gir full uttelling er fem år med svært relevant erfaring for de miljøtemaene som er valgt. Vær derfor oppmerksom på konsekvensene av å velge de ulike temaene og omfang, og velg det du mener er viktigst. Ny og svært relevant erfaring teller mer på miljøtemaene. Relevant erfaring vil maksimum kunne kompensere for 3 års utdanning

   Antall relevante oppdrag siste 5 år:

   Intervju: Fra intervju skrives et kortfattet referat, som vurderer hvor relevant kompetansen og erfaringen er for å bidra til å oppnå prosjektmålene, og hvor god kompetanse de har for å vurdere ulike relevante risikoer i prosjektet. Dersom intervju ikke brukes bør du be om en mer omfattende beskrivelse av referanseprosjektene. På intervju må intervjuobjektene redegjøre for hvordan referanseprosjektene er relevante i dette oppdraget, både for miljø og kompleksitet i prosjektet og prosjektorganisasjonen.

    

   Referanseprosjekt

   For referanseprosjekter oppgi relevante oppdrag som miljøkoordinator/rådgiver miljø siste 5 år. Vurder om andre referanser innen miljø kan vurderes som relevante dersom de ikke har erfaring som miljøkoordinator/RIM.

   Evaluering av referanseprosjekt: Den beste, basert på 3 referanseprosjekt, gis 10 poeng på en skala fra 0-10

   Fra intervju skrives et kortfattet referat, som vurderer hvor relevant kompetansen og erfaringen er for å bidra til å oppnå prosjektmålene, og hvor god kompetanse de har for å vurdere ulike relevante risikoer i prosjektet.

    

   Kriterierelasjoner og konflikter: 

   Miljøkoordinator

   Relatert kriterium

   Viss du velger å sette krav til miljøkoordinator i tildelingskriteriet, så kan du vurdere å ha miljøkoordinator som et kontraktsvilkår.

   Relaterte lenker: 

   Publisert: 05. Feb 2018, Sist endret: 22. Jan 2020