Miljøkoordinators egnethet for prosjektet

Grupper: 
 • Totalentreprise
Kategori: 
 • Ledelse

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Tildelingskriterier

Hovedformål: 

Motiv

Har du som byggherre spesielle ambisjoner innen ett eller flere miljøtema kan det være behov for å få inn riktig kompetanse i prosjektet for å realisere dine målsetninger. Erfaringsvis er det en risiko for at miljøambisjoner tillegges mindre vekt etter hvert som prosjektet utvikles til konkrete løsninger og det totale kostnadsbildet kommer på plass. Tidspress er også en nøkkelfaktor til at oppfølging av miljøambisjoner kan bli neglisjert gjennom prosjektets gang.

Argument

Ved å bruke kvalitet på tilbudt kompetanse som tildelingskriterium, kan du la markedet konkurrere på å tilby deg en nøkkelperson med god kompetanse på utvalgte viktige områder.

En miljøkoordinator er med på å sikre at prosjektets miljømål ivaretas. Miljøkoordinator samordner miljøarbeidet og har et overordnet ansvar for å koordinere og følge opp miljøambisjonene i prosjekteringen. Ved å bruke en miljøkoordinator med ønsket kompetanse, øker sannsynligheten for måloppnåelse og suksess. Miljøkoordinator kompenserer også for manglende kompetanse hos byggherre.

Formulering av tildelingskriteriet: 

Kvalitet på tilbudt tjeneste i form av tilbudt miljøkoordinators egnethet for prosjektet vektlegges. Minimum tre år med relevant erfaring de siste fem år, og minimum <3 års relevant utdanning (tilsvarende bachelor)> eller <5 års relevant utdanning (tilsvarende master)>. Utdannelse og referanseprosjekter som viser koordinators erfaring innen ulike temaer kan vurderes.

Eksempel på miljøtemaer:

 • LCC
 • Miljøkoordinator
 • Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan
 • Energi: Prosjektering av passivhus, fornybar energi
 • Klimagassregnskap
 • Materialvalg/ressursbruk

 

 

Dokumentasjon av tildelingskriteriet: 

Tilbyder bes fylle ut mal for CV for:

 • Formalutdannelse
 • Arbeidserfaring
 • Miljørelevante sertifiseringer og kurs

Med relevant utdanning menes fullført utdanning for angitt tema. Relevant erfaring og kurs kan kompensere noe for utdanning. Det vil gi mer uttelling om miljøkoordinatoren har kompetanse/erfaring på miljømål i prosjektet enn andre miljømål.

Erfaring:

Relevant erfaring kan for eksempel være prosjekter som har vært ambisiøse på de miljøtemaer som er viktigst for dette prosjektet. Det skal leveres en kort beskrivelse av hvordan miljøhensyn ble ivaretatt i tre relevante referanseprosjekter tilbudt personell har gjennomført de siste fem årene. Erfaringen beskrives slik at den viser en praktisk forståelse av faktorer som påvirker det aktuelle temaet og hvorfor den er relevant for dette oppdraget.

Intervju:

Tilbyder bes om å gjøre miljøkoordinator tilgjengelig for intervju for å vurdere miljøkoordinators egnethet. Intervju av nøkkelpersonell vil brukes for å vurdere deres egnethet, ut fra hvor relevant deres kompetanse og erfaring er for å bidra til å oppnå prosjektmålene, og hvor gode de er til å vurdere ulike risikoer i prosjektet. Dette bør vurderes spesielt for prosjekter med høye miljøambisjoner.

Se også Difi sin veiledning om bruk av tildelingskriterier.  

Mal for CV
CV:navn Poeng: 
Oversikt over relevante miljøtema:  
LCC  
Miljøkoordinator  
Energi: Prosjektering av passivhus, fornybar energi  
Klimagassregnskap  
Materialvalg/ ressursbruk  
Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan  

I tabellen kan du dokumentere relevant erfaring som kan kompensere for manglende utdanning. Antall års erfaring vil maksimum kunne kompensere 3 års utdanning.

Del 1: Dokumentasjon på relevant utdanning – fylles ut av leverandør
Type utdanning Poeng:
Utdanning: Dato:
Universitet:  
Karaktersnitt:  
Miljøtema:  
Utdanning: Dato:
Universitet:  
Karaktersnitt:  
Miljøtema:  
Relevant erfaring som eventuelt kan kompensere for utdanning:  
Relevans for oppdraget:  
Antall år:  

For referanseprosjekter oppgi relevante oppdrag som miljøkoordinator/rådgiver miljø siste 5 år. Det skal leveres en kort beskrivelse av hvordan miljøhensyn ble ivaretatt i tre relevante referanseprosjekter med ambisiøse miljømål og hvilken rolle tilbudt personell har hatt i de siste fem årene. Erfaringen skal beskrives slik at den viser en praktisk forståelse av faktorer som påvirker det aktuelle temaet og hvorfor det er relevant for dette oppdraget. 

Del 2: Miljørelevant arbeidserfaring spesifisert – fylles ut av leverandør
Arbeidserfaring Poeng:
Stilling: Dato:
Selskap:  
Prosjekt: Oppdragstidspunkt:
Relevans for dette oppdraget:  
Fagområde og rolle i prosjektet:  
Fagområdets fakturert beløp i oppdraget (NOK eks.mva)  
Verktøy:  
Stilling: Dato:
Selskap:  
Prosjekt: Oppdragstidspunkt:
Relevans for dette oppdraget:  
Fagområde og rolle i prosjektet:  
Fagområdets fakturert beløp i oppdraget (NOK eks.mva)  
Verktøy:  

 

Del 3: Miljørelevante kurs og sertifiseringer
Type kurs/sertifisering Poeng:
Sertifisering: Dato:
Kurs: Dato:
Sertifisering: Dato:
Kurs: Dato:
Sertifisering: Dato:
Kurs: Dato:

 

Del 4: Referanser
Referanser Poeng:
Navn: Tlf:
Stilling:  
Prosjekt:  
Epost:  
Navn: Tlf:
Stilling:  
Prosjekt:  
Epost:  
Navn: Tlf:
Stilling:  
Prosjekt:  
Epost:  

Informasjon om tildelingskriteriet: 

Tildelingskriteriet og de valgte temaene må knyttes opp mot prosjektets miljømål/ambisjoner og de kriteriene som ellers velges til å være en del av anskaffelsen. Dersom det for eksempel er inkludert i kravspesifikasjonen at det skal være passivhus kan det være lurt å bruke kompetanse på dette som tildelingskriterium hvis du ønsker å la tilbyderne konkurrere på kompetansen. Skal det gjøres LCC-analyser, kan for eksempel konkurranse på kompetanse om LCC være relevant. 

Spesifiser om leverandør kan tilby mer enn en ressurs som miljøkoordinator, og hvordan de vurderes i forhold til hverandre. Dette må vurderes opp mot bredden av tema som skal dekkes. Det er ikke sannsynlig at en person kan dekke alle temaene som er listet opp som forslag her. Vurder om andre roller enn koordinatorrollen kan gi skår dersom tilbudt ressurs har kompetanse/erfaring på miljømålene i prosjektet.

Difi anbefaler at du som byggherre bruker et intervju for å dokumentere tilbudt miljøkoordinators egnethet for prosjektet, se punktet dokumentasjon og evaluering.

Dersom miljøkompetanse er relevant og proporsjonalt å stille krav om, anbefales å bruke det som et kvalifikasjonskrav. Dvs. et krav om at virksomheten skal ha eller råde over kompetanse på miljøområder. Dette kvalifikasjonskravet kan brukes i kombinasjon med et tildelingskriterium der leverandørene konkurrerer på tilbudt nøkkelperson. Her er det lurt å spisse hva man konkret er ute etter.

 

Evaluering

Utdanning: Angi poengskala 0-10 for utdanningsnivå. For å få uttelling må det være minimum 5 års relevant utdanning (tilsvarende master) for de miljøtemaene som er valgt over. 

Antall års erfaring: Angi poengskala 0-10, maks år som gir full uttelling er fem år med svært relevant erfaring for de miljøtemaene som er valgt. Vær derfor oppmerksom på konsekvensene av å velge de ulike temaene og omfang, og velg det du mener er viktigst. Ny og svært relevant erfaring teller mer på miljøtemaene. Relevant erfaring vil maksimum kunne kompensere for 3 års utdanning.

Antall relevante oppdrag siste 5 år:

Intervju: Fra intervju skrives et kortfattet referat, som vurderer hvor relevant kompetansen og erfaringen er for å bidra til å oppnå prosjektmålene, og hvor god kompetanse de har for å vurdere ulike relevante risikoer i prosjektet. Dersom intervju ikke brukes bør du be om en mer omfattende beskrivelse av referanseprosjektene. På intervju må intervjuobjektene redegjøre for hvordan referanseprosjektene er relevante i dette oppdraget, både for miljø og kompleksitet i prosjektet og prosjektorganisasjonen.

 

Referanseprosjekt

For referanseprosjekter oppgi relevante oppdrag som miljøkoordinator/rådgiver miljø siste 5 år. Vurder om andre referanser innen miljø kan vurderes som relevante dersom de ikke har erfaring som miljøkoordinator/RIM.

Evaluering av referanseprosjekt: Den beste, basert på 3 referanseprosjekt, gis 10 poeng på en skala fra 0-10

Fra intervju skrives et kortfattet referat, som vurderer hvor relevant kompetansen og erfaringen er for å bidra til å oppnå prosjektmålene, og hvor god kompetanse de har for å vurdere ulike relevante risikoer i prosjektet.

Relaterte lenker: 

Støttende dokument/referanser

Publisert: 05. Feb 2018, Sist endret: 22. sep 2020