Miljøkrav til materialer

Grupper: 
  • Totalentreprise
Kategori: 
  • Materialer

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Valg av byggematerialer har en stor påvirkning på anleggets totale miljøpåvirkning over levetiden. Noen elementer eller materialer er viktigere for den totale miljøpåvirkningen enn andre. Miljøpåvirkning som blant annet gir en klimaeffekt oppstår i produksjon, transport og avhending av materialene, og kan variere mye mellom ulike materialtyper. Miljøpåvirkningen kan også i stor grad variere mellom samme type materialer/produkter som for eksempel er produsert med ulike teknologier.

Der vi vet det er store miljøpåvirkninger er det viktig å stille krav. For å kunne vurdere og sammenlikne miljøpåvirkningen til ulike materialer/produkter er det behov for god og sammenliknbar dokumentasjon av miljøegenskapene til produktene.  En miljødeklarasjon (EPD, Environmental Product Declaration) er en type III miljødeklarasjon iht. ISO 14025. En EPD inneholder standardisert miljøinformasjon som gir et godt grunnlag for å gjøre miljøriktige valg. Den gir også dokumentasjon på om materialet inneholder helse- og miljøfarlige stoffer.

Kravformulering: 

Det skal brukes materialer og produkter med maks utslipp av klimagasser som spesifisert i Tabell 3. Utslippskravet gjelder summen av klimagassutslipp for produktet fra råvare til fabrikkport (A1 – A3 iht. EN15804).

Produkter og materialer i Tabell 3: Produkter som skal ha miljødeklarasjon type III iht. ISO 14025, (EPD) eller tilsvarende med oversikt over utslippskrav der det er satt, skal dokumenteres med EPD eller tilsvarende miljømerke type III iht. ISO 14025.

Levert EPD eller tilsvarende miljømerke type III iht. ISO 14025 for materialer og produkter, i tabell 3, både med og uten utslippskrav, brukes for å vurdere og dokumentere prosjektets klimagassregnskap. EPD brukes i tillegg som dokumentasjon på emisjoner, fravær av helse- og miljøfarlige stoffer og annen miljøinformasjon.

Levert dokumentasjon skal godkjennes av miljøansvarlig hos totalentreprenørens senest to uker før produktet skal brukes, eventuelt leveres i et system som også verifiserer at EPD-en er utarbeidet iht. ISO 14025, EN 15804, tilfredsstiller eventuelle kravsnivåer og er gyldig på tidspunktet produktene blir fremskaffet.

Tabell 3: Produkter som skal ha miljødeklarasjon type III iht. ISO 14025, (EPD) eller tilsvarende med oversikt over utslippskrav der det er satt.

Materialer og produkter

Dokumentasjon og oversikt over klimagassutslippskrav der det er satt (for råvare til fabrikkport, A1-A3 iht. EN15804)

Betong

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III. Makskrav i henhold til grenseverdiene for Lavkarbon B som følger av NB37 (den til enhver tid gjeldende utgaven av Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37)

Konstruksjonsstål: Åpne profiler (f.eks. H-profil)

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 2,1 kg CO2-ekv/kg.
Skal bestå av minst 40 % resirkulert stål

Konstruksjonsstål: hulprofiler

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 3,6 kg CO2-ekv/kg.
Skal bestå av minst 20 % resirkulert stål

Armeringsstål, slakkarmering

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 0,5 kg CO2-ekv/kg armeringsstål

Armeringsstål, spennarmering

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 3 kg CO2-ekv/kg armeringsstål

Konstruksjonsstål: oppsveiste stålprofiler (bjelker og søyler

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 2,1 kg CO2/tonn stål

Skal bestå av minst 20 % resirkulert stål

Stålpeler og stålspunt

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 1,1 kg CO2/kg stål

Ved en kompleks konstruksjon og ved sammensetning av ulike materialtyper kan det være tilfeller der enkelte produkt ikke tilfredsstiller utslippskrav på produktnivå som gitt i Tabell 2. Leverandør kan fravike krav til klimagassutslipp dersom de kan vise det at totale klimagassutslippet for anleggsprosjektet blir lavere ved å benytte disse produktene enn ved å tilfredsstille alle kravene på produktnivå.

Det tillates kun bruk av trevirke fra dokumentert bærekraftig skogsdrift, sertifisert etter PEFC- eller FSC-standardene. Bruk av tropisk trevirke skal ikke forekomme. Dette gjelder også miljøsertifisert tropisk tømmer.

Dokumentasjon av kravet: 

EPD eller miljømerke type III i henhold til ISO 14025, ISO 21930 og/eller EN 15804.

Dokumentasjon på bruk av sertifisert bærekraftig trevirke og fravær av tropisk trevirke.

Informasjon om kravet: 

Utslipp av klimagasser for materialer og produkter er dokumentert i miljødeklarasjoner (EPD) eller tilsvarende miljødeklarasjon type III. For mer informasjon om EPDer og beskrivelse, se EPD-Norge sine hjemmesider.

For produkter gjelder makskravet summen av klimagassutslipp fra råvarehenting til produktet er ferdigprodusert ved fabrikkport, A1-A3 iht. EN 15804.

Det anbefales at miljøkriteriene ikke bare beskrives i et generelt kapittel i konkurransedokumentene, men at kriteriene og hvordan de skal oppfylles inkluderes sammen med mengde og andre funksjonskriterier for hver spesifikk produktgruppe/sammen med tekniske krav til de ulike produktene og materialene.

Bruksanvisninger i hvordan tolke EPD-er for følgende produktkategorier er tilgjengelig via EPD-Norge.

Vi anbefaler at du har dialog med markedet dersom du ønsker å bruke høye resirkuleringsandeler, da det kan være variasjoner i hvilke materialer med resirkulerte andeler som er tilgjengelig.

Utslippskravene i tabellene vil oppdateres i takt med markedsutviklingen.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Valg av byggematerialer har en stor påvirkning på anleggets totale miljøpåvirkning over levetiden. Noen elementer eller materialer er viktigere for den totale miljøpåvirkningen enn andre. Miljøpåvirkning som blant annet gir en klimaeffekt oppstår i produksjon, transport og avhending av materialene, og kan variere mye mellom ulike materialtyper. Miljøpåvirkningen kan også i stor grad variere mellom samme type materialer/produkter som for eksempel er produsert med ulike teknologier.

Der vi vet det er store miljøpåvirkninger er det viktig å stille krav. For å kunne vurdere og sammenlikne miljøpåvirkningen til ulike materialer/produkter er det behov for god og sammenliknbar dokumentasjon av miljøegenskapene til produktene.  En miljødeklarasjon (EPD, Environmental Product Declaration) er en type III miljødeklarasjon iht. ISO 14025. En EPD inneholder standardisert miljøinformasjon som gir et godt grunnlag for å gjøre miljøriktige valg. Den gir også dokumentasjon på om materialet inneholder helse- og miljøfarlige stoffer.

Kravformulering: 

Det skal brukes materialer og produkter med maks utslipp av klimagasser som spesifisert i Tabell 4. Utslippskravet gjelder summen av klimagassutslipp for produktet fra råvare til fabrikkport (A1 – A3 iht. EN15804). Produkter og materialer i Tabell 4 skal dokumenteres med EPD eller tilsvarende miljømerke type III iht. ISO 14025.

I tillegg skal klimagassutslipp fra transport fra fabrikkport til anleggsplass (A4) for materialer og produkter i tabellen inkluderes. For A4 skal det framlegges EPD eller tilsvarende miljømerke type III iht. ISO 14025, eller en detaljert utregning basert på transportmåte og lengde slik at disse kan verifiseres.

Levert EPD eller tilsvarende miljømerke type III iht. ISO 14025 for materialer og produkter, Tabell 4, både med og uten utslippskrav, brukes for å vurdere og dokumentere prosjektets klimagassregnskap. EPD brukes i tillegg som dokumentasjon på emisjoner, fravær av helse- og miljøfarlige stoffer og annen miljøinformasjon.

Levert dokumentasjon skal godkjennes av totalentreprenørens miljøansvarlig senest to uker før produktet skal brukes, eventuelt leveres i et system som også verifiserer at EPD-en er utarbeidet iht. ISO 14025, EN 15804 eller tilsvarende, tilfredsstiller eventuelle kravsnivåer og være gyldig på tidspunktet produktene blir fremskaffet. EPD-en skal være tredjepartssertifisert og signert.

Tabell 4: Produkter som skal ha miljødeklarasjon type III iht. ISO 14025, (EPD eller tilsvarende med oversikt over utslippskrav der det er satt.

Materialer og produkter

Dokumentasjon og oversikt over klimagassutslippskrav der det er satt (for råvare til fabrikkport, A1-A3 iht. EN15804)

Betong

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjon type III. Makskrav i henhold til grenseverdiene for Lavkarbon A som følger av NB37 (den til enhver tid gjeldende utgaven av Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37)

Prefabrikkerte betongelementer (slakkarmert og forspent)

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Minimumskrav Lavkarbonbetong klasse B iht. NB 37.

Konstruksjonsstål: Åpne profiler (f.eks. H-profil)

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Skal bestå av minst 80 % resirkulert stål

Konstruksjonsstål: hulprofiler

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 3,0 kg CO2-ekv/kg.
Skal bestå av minst 20 % resirkulert stål

Armeringsstål, slakkarmering

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 0,4 kg CO2-ekv/kg armeringsstål.

Armeringsstål, spennarmering

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.
Makskrav 3 kg CO2-ekv/kg armeringsstål

Konstruksjonsstål: oppsveiste stålprofiler (bjelker og søyler

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 2,1 kg CO2/tonn stål

Skal bestå av minst 20 % resirkulert stål

Stålpeler og stålspunt

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 1,1 kg CO2/kg stål

Isolasjon: XPS

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 5,0 kg CO2-ekv/m2 isolasjon med R=1

Asfalt, masser uten PMB

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 50 kg CO2-ekv/tonn asfalt -

Asfalt, masser med PMB

EPD eller tilsvarende miljødeklarasjoner type III.

Makskrav 65 kg CO2-ekv/tonn asfalt

Ved en kompleks konstruksjon og ved sammensetning av ulike materialtyper kan det være tilfeller der enkelte produkt ikke tilfredsstiller utslippskrav på produktnivå som gitt i Tabell 2. Leverandør kan fravike krav til klimagassutslipp dersom de kan vise det at totale klimagassutslippet for anleggsprosjektet blir lavere ved å benytte disse produktene enn ved å tilfredsstille alle kravene på produktnivå.

Det tillates kun bruk av trevirke fra dokumentert bærekraftig skogsdrift, sertifisert etter PEFC- eller FSC-standardene. Bruk av tropisk trevirke skal ikke forekomme. Dette gjelder også miljøsertifisert tropisk tømmer.

Dokumentasjon av kravet: 

EPD eller miljømerke type III i henhold til ISO 14025, ISO 21930 og/eller EN 15804.

Dokumentasjon på bruk av sertifisert bærekraftig trevirke og fravær av tropisk trevirke.

Informasjon om kravet: 

Utslipp av klimagasser for materialer og produkter er dokumentert i miljødeklarasjoner (EPD) eller tilsvarende miljødeklarasjon type III. For mer informasjon om EPDer og beskrivelse, se EPD-Norge sine hjemmesider.

For produkter gjelder makskravet summen av klimagassutslipp fra råvarehenting til produktet er ferdigprodusert ved fabrikkport, A1-A3 iht. EN 15804.

Det anbefales at miljøkriteriene ikke bare beskrives i et generelt kapittel i konkurransedokumentene, men at kriteriene og hvordan de skal oppfylles inkluderes sammen med mengde og andre funksjonskriterier for hver spesifikk produktgruppe/sammen med tekniske krav til de ulike produktene og materialene.

Bruksanvisninger i hvordan tolke EPD-er for følgende produktkategorier er tilgjengelig via EPD-Norge.

Vi anbefaler at du har dialog med markedet dersom du ønsker å bruke høye resirkuleringsandeler, da det kan være variasjoner i hvilke materialer med resirkulerte andeler som er tilgjengelig.

Utslippskravene i tabellene vil oppdateres i takt med markedsutviklingen.

Kriterierelasjoner og konflikter: 

Klimagassberegninger for prosjektet

Konflikt kriterium

Dette kravet skal ikke brukes sammen med kontraktsvilkåret om klimagassberegninger.

Relaterte lenker: 

Publisert: 24. nov 2020, Sist endret: 08. des 2021