Miljøledelse

Grupper: 
 • Totalentreprise
Kategori: 
 • Ledelse

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Motiv

Manglende kompetanse og styring på miljø er en utfordring for å følge opp ambisjoner i et byggeprosjekt. Flere og flere konsulenter jobber med enkeltemner som avfall, energi eller klimagassutslipp, men det er viktig at leverandørene tar et helhetlig grep om de viktigste miljøaspektene knyttet til egen virksomhet og jobber systematisk for å redusere miljøpåvirkningen fra disse.

Argument

Et miljøledelsessystem er med på å sikre en systematisk måte å jobbe på som igjen forebygger uheldig miljøpåvirkning, hjelper leverandør til å overholde forpliktelser, bidrar til bedre miljøprestasjon mm. Et miljøledelsessystem er en del av ledelsessystemet som brukes til å styre de aktivitetene eller produktene leverandøren leverer.

Kravformulering: 

Leverandør skal innen <X uker/måneder> etter kontraktsinngåelse dokumentere et gyldig miljøledelsessystem med rutiner og struktur som viser hvordan leverandøren ivaretar relevante miljøhensyn knyttet til tjenestene som leveres. Systemet må være knyttet til utøvende enhet.

Miljøledelsessystemet skal være dokumentert og åpent for innsyn fra byggherre. Byggherre kan etterspørre mer dokumentasjon, da skal leverandør framvise denne innen <X uker>.

Det skal dokumenteres at bedriften som en del av miljøledelsessystemet

 1. har en egen miljøpolitikk og dokumenterte miljømål

 2. stiller miljøkrav til underleverandørene

 3. har oversikt over de vesentligste miljøpåvirkningene fra virksomheten

 4. har de ressurser som er nødvendige for å etablere, implementere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for miljø

 5. har beredskap for å håndtere potensielle sitasjoner med risiko for ugunstige miljøpåvirkninger

 6. har en ledelse som følger opp systemet regelmessig

 7. vurderer miljørisiko knyttet til prosjekter samt har nødvendig beredskap for å håndtere denne

Miljøledelsessystemet skal være dokumentert og åpent for innsyn fra byggherre. Byggherre kan etterspørre mer dokumentasjon, da skal leverandør framvise denne innen <X uker >.

Dette kravet for utførende del hos leverandøren er ivaretatt om de er sertifisert etter Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller EMAS eller tilsvarende. Hvis ikke, må det dokumenteres med annen måte, f.eks ved egenerklæring for miljøledelsesystem.

Dokumentasjon av kravet: 

Etter kontraktsinngåelse skal  bedriften fremvise bevis for at de er sertifisert etter miljøfyrtårn, ISO 14001 eller EMAS innen angitt tidsfrist. Hvis de ikke har et sertifiseringssystem, må de vise at de har rutiner og et system som viser at leverandøren har en egen miljøpolitikk og dokumenterte miljømål som oppfyller pkt 1-7.

 

Informasjon om kravet: 

Her må byggherre vurdere om det er riktig å stille krav til et system som kvalifikasjonskrav eller kontraktsvilkår.

Hvis bedriften skal sertifiseres etter kontraktsignering er det viktig å sette en frist for sertifisering som er oppnåelig for leverandør. Har leverandør et system som er bygd opp etter en standard kan det ta fra 6 mnd. til 1 år før de er ferdig med sertifiseringsprosessen avhengig av blant annet størrelsen på bedriften og sertifiseringssystem. Fordi det her er snakk om et kontraktskrav, må systemet dokumenteres etter kontraktsinngåelse, innen de frister som ellers fremgår. Tidspunktet må fremgå klart i kontraktutkast vedlagt konkurransegrunnlag.

Et miljøledelsessystem består av en systematisk prosess eller metode som beskriver hvordan en virksomhet gjennomfører, leder, måler og kontinuerlig begrenser sin miljøpåvirkning for å sikre høy miljøstandard i virksomheten. Ansvaret for miljøledelsessystemet ligger hos toppledelsen i virksomheten. Miljøledelsessystemet inkluderer virksomhetens miljøpolicy, målsettinger, tiltak og rutiner med kontinuerlig forbedringstiltak.

Egenerklæring vist under støttende dokumenter vil ikke representere hele ledelsessystemet, men gi en dokumentasjon på noen viktige elementer leverandøren må ha kontroll på.

Du må sjekke om markedet kan levere det du krever. Eksempler på ulike miljøledelsessystemer er ISO 14001, EMAS og Miljøfyrtårn.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Særskilte kontraktsvilkår

Hovedformål: 

Motiv

Manglende kompetanse og styring på miljø er en utfordring for å følge opp ambisjoner i et byggeprosjekt. Flere og flere konsulenter jobber med enkeltemner som avfall, energi eller klimagassutslipp, men det er viktig at leverandørene tar et helhetlig grep om de viktigste miljøaspektene knyttet til egen virksomhet og jobber systematisk for å redusere miljøpåvirkningen fra disse.

Argument

Et miljøledelsessystem er med på å sikre en systematisk måte å jobbe på som igjen forebygger uheldig miljøpåvirkning, hjelper leverandør til å overholde forpliktelser, bidrar til bedre miljøprestasjon mm. Et miljøledelsessystem er en del av ledelsessystemet som brukes til å styre de aktivitetene eller produktene leverandøren leverer.

Kravformulering: 

Leverandør skal innen <X uker/måneder> etter kontraktsinngåelse fremvise et miljøledelsessystem som oppfyller kravene i ISO 14001 eller EMAS standard, eller tilsvarende. Systemet må være knyttet til utøvende enhet, og vise hvordan leverandøren ivaretar relevante miljøhensyn knyttet til tjenestene som skal leveres. Det må undersøkes om markedet kan levere slike system før kunngjøring.

Det kan også aksepteres at leverandør legger frem fremdriftsplan for sertifisering og avtale med akkreditert sertifiseringsorgan i henhold til ISO 14001 eller tilsvarende.

Miljøledelsessystemet skal være dokumentert og åpent for innsyn fra byggherre. Byggherre kan etterspørre mer dokumentasjon, da skal leverandør framvise denne innen <X uker >.

 

Dokumentasjon av kravet: 

Etter kontraktsinngåelse kreves det at bedriften kan fremvise ett av følgende innen angitt tidsfrist:

 • Gyldig sertifikat for gjeldene ISO 14001, EMAS standard, eller tilsvarende

 • Tilsvarende kan være en tredjeparts godkjent erklæring som angir at leverandørens miljøledelsessystem oppfyller kravene i ISO 14001 eller EMAS.

Informasjon om kravet: 

Her må byggherre vurdere om det er riktig å stille krav til et system som kvalifikasjonskrav eller kontraktsvilkår.

Hvis bedriften skal sertifiseres etter kontraktsignering er det viktig å sette en frist for sertifisering som er oppnåelig for leverandør. Har leverandør et system som er bygd opp etter en standard kan det ta fra 6 mnd. til 1 år før de er ferdig med sertifiseringsprosessen avhengig av blant annet størrelsen på bedriften og sertifiseringssystem. Fordi det her er snakk om et kontraktskrav, må systemet dokumenteres etter kontraktsinngåelse, innen de frister som ellers fremgår. Tidspunktet må fremgå klart i kontraktutkast vedlagt konkurransegrunnlag.

Et miljøledelsessystem består av en systematisk prosess eller metode som beskriver hvordan en virksomhet gjennomfører, leder, måler og kontinuerlig begrenser sin miljøpåvirkning for å sikre høy miljøstandard i virksomheten. Ansvaret for miljøledelsessystemet ligger hos toppledelsen i virksomheten. Miljøledelsessystemet inkluderer virksomhetens miljøpolicy, målsettinger, tiltak og rutiner med kontinuerlig forbedringstiltak.

Egenerklæring vist under støttende dokumenter vil ikke representere hele ledelsessystemet, men gi en dokumentasjon på noen viktige elementer leverandøren må ha kontroll på. Skjemaet skal kun brukes dersom leverandøren ikke er, eller ikke har mulighet til å bli sertifisert, innen fristen.

Du må sjekke om markedet kan levere det du krever. Eksempler på ulike miljøledelsessystemer er ISO 14001, EMAS og Miljøfyrtårn.

Relaterte lenker: 

Støttende dokument

EGENERKLÆRING OM MILJØLEDELSE

Egenerklæring for å dokumentere hvis leverandøren ikke har noe system. Skjemaet må vedlegges dokumentene, eller lenkes opp.

Leverandør navn               Organisasjonsnr.  
Kontaktperson   Telefon  
E- post adresse        

 

 

 

 

Krav nr. Krav Ja Nei
1

Leverandøren har en egen miljøpolitikk og dokumenterte miljømål

(vedlegg dokumentasjon)
   
2

Leverandøren stiller miljøkrav til underleverandørene

Oppgi hvilke typer krav, til hvem, og hvordan kravene følges opp (ev. som eget vedlegg)
   
3

Leverandøren har oversikt over de vesentligste miljøpåvirkningene fra virksomheten, og for dette konkrete prosjektet

(Vedlegg dokumentasjon)
   
4

Leverandøren har de ressurser som er nødvendige for å etablere, implementere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for miljø et tilpasset kontrakten for dette prosjektet

(Vedlegg dokumentasjon)
   
5

Leverandøren har beredskap for å håndtere potensielle sitasjoner med risiko for ugunstige miljøpåvirkninger

(Vedlegg dokumentasjon
   
6 Leverandøren har en ledelse som følger opp systemet regelmessig, (vedlegg dokumentasjon på hvem som har ansvaret og hvordan dette har blitt fulgt opp)    
7

Leverandøren har foretatt en vurdering av hvilken miljørisiko som foreligger for det konkrete prosjektet og hvilken beredskap han har for å håndtere disse. (vedlegg dokumentasjon)

   
8

Øvrig informasjon

(ev eget vedlegg)

   

Dersom leverandør kan legge frem et av følgende som dokumentasjon på sitt ledelsessystem kan kravene i tabell over ses bort fra:

 • For basisnivå - gyldig sertifikat for gjeldende ISO 14001 eller EMAS standard, miljøfyrtårn

 • En tredjeparts godkjent erklæring som angir at leverandørens miljøledelsessystem oppfyller kravene i ISO 14001 eller EMAS

 

Jeg bekrefter at opplysningene i dette skjemaet er gitt etter beste skjønn og inneholder etter mine vitende ikke feilaktige opplysninger. Jeg er kjent med at feilaktige opplysninger kan medføre en eventuell bot.

Sted og dato:

Navn (i blokkbokstaver):

 

Ansvarlig leder (sign):

 

Publisert: 06. Feb 2018, Sist endret: 22. Jan 2020